BGFlora.eu

 

Anemone narcissiflora L.

1057 (4). A. narcissiflora L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 542 ; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1 (1924) 318; Tutin, Fl. Eur. I (1964) 218 — Нарцисоцветна съсънка

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Anemone L.
Вид: Anemone narcissiflora L.
Българско име: Нарцисоцветна съсънка

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо, дебело, цилиндрично, вертикално, кафяво, гъсто покрито с нишковидни останки от листа. Цветоносните стъбла (10) 20 - 40 (70) см високи, изправени, разперено влакнести. Приосновните листа многобройни на 10 - 30 (40) см дълги разперено гъсто влакнести дръжки; петурите кръгли, дълбоко длановидно наделени, дяловете веднаж или два пъти триделни; делчетата ланцетно елиптични, целокрайни, на върха притъпени, по ръба и главно по жилките разперено влакнести; стъбловите листа 3, приседнали, събрани в основата на съцветието, малко много сраснали в основата, дълбоко длановидно наделени; дяловете цели или 2 - 3-делни, делчетата триъгълно ланцетни, целокрайни; тревисти, зелени, малко много разперено влакнести. Цветовете 3 - 8, рядко 1 - 2, събрани във връхно просто сенниковидно съцветие, 2 - 3 (4) см в диаметър, бели, по-рядко отвън възрозови, на (1) 3 - 4 (12) см дълги разперено влакнести дръжки. Околощветните листчета 5 - 6, 15 - 20 мм дълги и 10 - 15 мм широки, венчевидни, обратно яйцевидни, целокрайни, на върха закръглени, в основата постепенно стеснени в къс нокът, отгоре голи, отдолу (особено в средата) влакнести. Тичинките многобройни, значително по-къси от околоцветника, прашниците жълти. Плодничетата многобройни, голи; стълбчето късо, кукесто подвито. Сборните плодове изправени. Орехчетата 6 - 8 мм дълги и 5 - 6 мм широки, обратно яйцевидни, силно странично сплеснати, по ръба крилати, голи.

Изменчивост

var. narcissiflora. Високо 20 - 40 (70) см. Цветовете 3 - 8. Дяловете на листата двойна наделени. Средна и Западна Стара планина, Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осоговска), Пирин, Рила, Западни Родопи (Сютка).
var. monantha DC., Reg. Veg. Syst. Nat. I (1818) 213; A. dubia Bell., App. Fl. Pedem. Act. Taur. V (1792) 232, t. VII; A. narcissiflora var. oligantha Huter, ex Kerner, Sched. F. F. A. H. Ill (1884) 83; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 1 (1924) 447. Високо 10 - 15 (20) см. Цветовете единични или по два, дяловете на листата веднаж триделни. Пирин. Рила. Посочва се за Стара планина, Средна гора, Родопите, Западна България (Стоян. Стеф., 1948);

Стопанско значение. Декоративно.

от „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

*   *   *

Нарцисоцветната съсънка (Anemone narcissiflora), наричана и нарцисова съсънка, е вид тревисто растение от семейство Лютикови (Ranunculaceae). Смятана е за един от най-красивите видове на род Съсънка (Anemone), който расте по планините в България. Наречена е така, защото на върха на стройното и високо до 50 cm стъбло, събрани в букет, разцъфтяват снежнобели цветове, наподобяващи нарциси. В средата се откроява жълтото петно на многобройните дребни тичинки, които скриват още по-дребни плодници. В основата на стъблото се развиват някои приосновни листа с дълги дръжки и дълбоко дланевидно разсечени петури.
Среща се само в Гоцеделчевското село Вълкосел в местността Козен. Това е единственото място на Балканския полуостров където се среща растението. Среща се и в западна Стара планина в района на връх Остра чука
В Западна Стара планина, Чупренски дял, местност "Цурински преслап".

от Уикипедия, свободната енциклопедия

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VIII, плодоноси:  VIII - IX.

Разпространение в България: Из тревисти високопланински и скалисти места, над горската граница, в съобществата на Pinus montana Will, и алпийските ливади. Средна и Западна Стара планина, Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осо­говска), Пирин, Рила, Западни Родопи, от 1800 до 2750 м. надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без островите и най-източните й части), Азия, Северна Америка.

Защитен статус:  Видът е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970), Уикипедия, свободната енциклопедия

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.