BGFlora.eu

 

Anthemis arvensis L.

3123 (10) A. arvensis L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 894; Griseb., Spicil. Fl. Rumel. 2 (1846) 206; DC., Prodr. 6 (1838) 6; Boiss., Fl. Or. 3 (1875) 301; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1931) 627; Grierson & Yavin, Fl. Turkey 5 (1975) 198; R.R. Fernandes, Fl. Eur. 4 (1976) 153 - Полско подрумиче

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Anthemis L.
Вид: Anthemis arvensis L.
Българско име: Полско подрумиче

Описание:

Едногодишни до двегодишни (многогодишни растения). Коренът вретеновиден, в горната част полувдървенял, със странични разклонения. Стъблата единични, разклонени от основата, често страничните клонки надвишаващи основното стъбло, (5) 20 - 40 (80) см високи, жълтозелени, фино надлъжно наребрени, облистени в долната половина, или в долните 2/3, разсеяно до гъсто прилегнало или разперено влакнести. Листата просто двойно до тройно перести, приседнали, гъсто- до разредено просто влакнести, приседнали; дяловете линейно обратно ланцетни, до 0,5 мм широки, островърхи, цели или наделени. Кошничките полукълбести, 7 - 10 мм в диаметър, единични по върховете на клонките, на дълги дръжки под кошничките при узряването на плодовете най-често задебелени. Обвивката в основата слабо сводесто вдлъбната; обвивните листчета жълтозелени, слабо килевидни, островърхи до тъпи, просто влакнести; външните яйцевидно триъгълни, средните и вътрешните – продълговато лопатовидни или продълговат яйцевидни, на върха ципести, ресничесто наделени. Езичестите цветове бели; езичетата 7 - 10 мм дълги; тръбестите многобрйни, жълти. Цветното легло конично. Прицветните люспи елиптично ланцетни, осилесто островърхи, килевидни, по-дълги от тръбестите цветове. Плодосемките обратно пирамидални, в напречно сечение четириъгълни до шестоъгълни или почти кръгли, 1,8 - 2 мм дълги, със (6) 9 - 10 (11) широко закръглени ребра, с тесни канали между тях, на върха ясно разширени - образуващи широк венец или ниска коронка 0,2 - 0,3 мм висока.

Забележка. Наблюдава се изменчивост по отношение наделяването на листата, разклоняването на стъблото и степента на удебеляване на дръжките на кошничките от неудебелени или неясно удебелени до ясно удебелени по време на узряването на плодовете, които се отделят от някои автори като subsp. incrassata (Lois.) Nyman (виж Тхин, 1981).

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - IX, плодоноси:  VI - IX.

Разпространение в България: Из тревисти, песъкливи и каменисти места, като бурен край пътища и селища, плевел в ниви, лозя и градини, в равнините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (в Северна и Централна Европа вероятно пренесено), Югозападна Азия. Пренесено в Северна и Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.