BGFlora.eu

 

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke

2166(2). A. nitida (Wahlenb.) Garcke, Fl. Nord-Mittel-Deutschl. ed. 7 (1865) 180; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1927) 1062; Cannon, Fl. Eur, II (1968) 326; Chaerophyllum nitidum Wahlenb., Fl. Carp. (1814) 85; Anthriscus alpestris Wimm. et Grab., Fl. Siles. I (1827) 289; Anthriscus sylvestris subsp. alpestre (Wimm. et Grab.) Grem. (1874); A. sylvestris var. nitida (Wahlenb.) Hazsein. (1864); Стоян. Стеф. Китан., Фл. Бълг. изд. 4, II (1967) 766 — Лъскавоплоден азмацук

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae)
Род: Anthriscus Pers.
Вид: Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke
Българско име: Лъскавоплоден азмацук

Описание:

Двегодишно до многогодишно растение. Коренът вретеновиден, слабо реповидно задебелен. Стъблото 40 - 80 (-150) см високо и 1 - 1,5 см дебело, изправено, остро наребрено, в долната част меко влакнесто, нагоре голо, във възлите мъхесто влакнесто, разклонено най-малко в горната част. Листата тъмнозелени, с 2 - 3 пъти пересто нарязани главни дялове, триъгълни, дълги почти колкото широки, голи или прилегнало влакнести най-малко по жилките от долната страна, по ръба късо, разпръснато, прилегнало ресничести; приосновните и долните, стъблови с дръжки, с меки или четинести власинки, горните приседнали, с ципести и ресничести по ръба влагалища; най-долните основни странични дялове малко по-къси или дълги почти колкото останалата част на листа; междинните дялове яйцевидни, с къси дръжки или приседнали; крайните странични яйцевидни до продълговато яйцевидни, до средата пересто нарязани или тъпо напилени; дялчетата и зъбците тъпи, завършващи с късо остро връхче. Главните лъчи (-5) 7 - 15, 3 - 4 см дълги, голи, в основата без обвивка. Прицветниците 5, яйцевидни до продълговато яйцевидни или елипсовидни, на върха заострени, по края ципести и с дълги реснички, обикновено извити надолу. Двуполовите цветове по 3 - 6 и много тичинкови в сенника. Чашката без зъбци. Венчелистчетата бели, продълговато обратно яйцевидни, на върха съвсем слабо изрязани с много къс извит навътре дял, крайните по-големи до 1,5 мм дълги. Плодните дръжки в най-горната разширена част по ръба без коронка от четинки. Плодовете 5 - 7 мм дълги и около 2 мм широки, ланцетни до продълговато ланцетни или линейно продълговати, към върха постепенно стеснени и завършващи с много късо, не повече от 1/5 от дължината на останалата част на плода носче, черни или тъмнокафяви, голи, гладки, лъскави; мерикарпиите в напречен пререз почти кръгли; карпофорът само в най-горната част късо двуделен; стълбчетата дълги колкото стилоподиумът или до 2 пъти по-дълги, повече или по-малко разперени.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII.

Разпространение в България: По влажни, сенчести места из храсталаци и в окрайнини на гори, главно в планинския пояс. Средна и Западна Стара планина, Знеполски район (Конявска планина), Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осбговска планина), Рила, Западни и Средни Родопи, между 800 и 2100 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Източна Европа.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

1. 2. 3.

*   *   *

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Anthriscus (family Apiaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name with original publication details: Fl. N. Mitt.-Deutschland ed. 7: 180 1865.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:837945-1.

Synonyms:

See "Status", "Confidence level", "Source" for definitions.
From “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2641844

*   *   *

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.