BGFlora.eu

 

Astragalus onobrychis L.

1697 (22). A. onobrychis L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 760; Hayek, Prodt. Fl. Penins. Balc. I (1926) 785; Chater, Fl. Eur. П (1968) 120 — Еспарзетов клин

Семейство: Leguminosae Juss. (Fabaceae)
Род: Astragalus L.
Вид: Astragalus onobrychis L.
Българско име: Еспарзетов клин

Описание:

Многогодишно ростение. Корените мощни, многоглави. Стъблата полегнали или приповдигащи се, (10,0) 30,0 - 60,0 (80,0) см дълги, в основата вдървенели, нагоре тревисти и силно разклонени, прилегнало влакнести. Прилистниците 1,5 - 12,0 мм дълги, отначало сраснали помежду си и обхващат стъблото, по-късно се разкъсват, яйцевидни или яйцевидно ланцетни, остри. Листата 3,0 - 12,0 см дълги, с къси дръжки или приседнали, нечифтоперести. Листчетата 8 - 16 двойки, 4,0 - 15,0 (20,0) мм дълги, 1,5 мм широки, елиптично ланцетни, остри или възтъпи, зелени, от двете страни прилегнало влакнести. Съцветията 1,5 - 5,0 см дълги гроздове, по-дълги от присъцветните листа, гъсти, яйцевидни, разперено влакнести, по-късно при боба удължени, с 1 - 3 пъти по-дълги от листата дръжки. Прицветниците 2,0 - 4,0 мм дълги, наполовина по-къси от цветните чашки, ланцетни, ципести, по ръбовете дълго ресничести. Цветовете повече от 10, едри, 17,0 - 22,0 (25,0) мм дълги, с къси дръжки. Чашката 6,0 - 8,0 мм дълга, тръбесто звънеста, обикновено с прилегнали бели или черни власинки, с линейни до линейно ланцетни зъбци, равни на 1/4 до 3/4 от дължината на чашковата тръбица. Венчето 20,0 - 30,0 мм дълго, синьо, тъмно виолетово, лилаво или жълтеникаво, влакнесто. Флагчето 16,0 - 30,0 мм дълго, почти продълговато ромбично, в основата клиновидно, на върха целокрайно или слабо врязано, двойно по-дълго от ладийката. Крилцата почти два пъти по-къси от флагчето, на върха тъпи и косо отрязани. Ладийката малко по-къса от крилцата, широка колкото тях. Плодниците с бяло влакнести яйчници. Бобът 7,0 - 15,0 мм дълъг, яйцевидно ланцетен до продълговато яйцевиден, тристенен, слабо сплеснат, на гърба широко и дълбоко набразден, на върха с дълга извита човка, двугнезден, късо бяло влакнест. Семената около 1,0 - 1,5 мм дълги, закръглено бъбрековидни, маслиново зелени.

Изменчивост

1   Венчето синьо до тъмно виолетово, синкаво червено или лилаво …………….........................................................………… 2
1* Венчето жълтеникаво …………. var. sofianus (Vel.) Stoj. et Stef., Арх. Мин. зем. Ill (1922) 61; Astragalus soficmus Vel., Fl. Bulg. (1891) 152. Софийски район (Люлин), Витошки район (Витоша).
2   Листчетата тревисти, меки, еднакви ……………………………………………..........................................................…………. 3
2* Листчетата месести, твърди, тези на долните листа почти кръгли, на горните — елиптични . . . . var. skorpili (Vel.) Valev comb, et st. n.; A. škorpili Vel., Fl. Bulg. (1891) 148; A. varnensis Dav., Österr. Bot. Zeitschr. LII (1902) 493 ; A. onobrychis var. varnensis (Dav.) Stoj. et Stef., Арх. Мин. земед. Ш (1922) 61; A. onobrychis var. gilliati Turr., Journ. Bot. 62 (1924) 259. Черноморско крайбрежие (Варна, Бургаско).
3   Венчето синкаво червено или лилаво. Листчетата елиптично ланцетни . . . var. onobrychis Разпространено в границите на вида.
3* Венчето синьо виолетово. Листчетата линейни или тясно ланцетни . . . var. chloro carpus (Qriseb.) Stoj. et Stef., Арх. Мин. зем. Ill (1922) 61; Astragalus ehlorocarpus Griseb., Spicil. Fl. Rumel. et Bithyn. I (1843) 50; A. chlorocarpus var. alibotuschensis Deg., in Deg. et Dren., Изв. Бълг. Бот. Друж. VI (1934) 83. Разпространено в границите на вида.

Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Софийски район (Люлин), Западна Стара планина (Врачанско), Знеполски район, Рила (Станкедимитровско, долината на р. Бистрица), Славянка.

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VII, плодоноси:  VП—X.

Разпространение в България: По сухи тревисти и песъчливи места и на сухите ливади. Разпространено в предпланините и планините, до 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна, Източна и Южна Европа, Западен Сибир, Кавказ, Централна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.