BGFlora.eu

 

Caltha minor Mill.

(с). С. minor Mill., Gard. Dict. ed. 8 (1768) 2; C. palustris subsp. minor (Mill.) Graebn. in Aschers. et Graebn., Syn, 5, 2 (1926) 567; Ttftin, Fl. Eur. I (1964) 211 - Дребен блатняк

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Caltha L.
Вид: Caltha minor Mill.
Българско име: Дребен блатняк

Описание:

Многогодишни растения. Стъблата 20 - 40 см лежащи или възходящи, вкореняващи се във възлите, вилужно разклонени, в основата на разклоненията с ципести листенца. Приосновните листа 3,5 - 6 см в диаметър, с 8 - 20 см дълги възходящи или лежащи дръжки, полуелиптични до триъгълно яйцейидни, почти целокрайни, при основата широко дълбоко, клиновидно до елиптично изрязани, стъбловите по-дребни, само най-горните приседнали, неравномерно широко назъбени. Цветните дръжки 2,5 - 5 см дълги. Цветовете единични, по-рядко събрани по 2 - 3. Околоцветните листчета 1 - 1,5 (2) см дълги, оранжево жълти, ширрко обратно яйцевидни, леко вълновидни по края. Мехунките обратно яйцевидни до почти триъгълни.

Период на цъфтеж: Цъфтят: IV—VII, плодоносят: VI - IX.

Разпространение в България: Средна Стара планина, Софийски район (Казиченското блато), Витошки район (Витоша — Черната скала и Бояна). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, включително Исландия и арктичните части на СССР, Северна Азия, Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.