BGFlora.eu

 

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Семейство: Convolvulaceae Vent.
Род: Calystegia R. BR.
Вид: Calystegia sepium (L.) R. Br.
Българско име: Обикновено чадърче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището масивно, дълго, пълзящо, с подземни разклонения. Стъблото увивно, тънко, до 2 - 5 м дълго, голо или влакнесто, гладко. Листата на дръжки (2) 3 - 5 см дълги, триъгълни или триъгълно яйцевидни, (3) 5 - 7 (10) см дълги и 3 - 6 (-10) см широки, в основата сърцевидни или сърцевидно стреловидни, дяловете цели или наделени, закръглени или заострени, разходящи, на върха повече или по-малко заострени, голи. Цветовете на дръжки (2-) 3 - 5 (-6) см дълги, обикновено превишаващи пазвените листа. Прицветниците 10 - 25 (-30) мм дълги и 10 - 15 (-20) мм широки, яйцевидни до елипсовидни, в основата сърцевидни, плоски или килевидни, островърхи, по-рядко възтъпи, неприпокриващи се или едва припокриващи се, необхващащи изцяло чашката. Чашелистчетата яйцевидни или яйцевидно ланцетни, остри до притъпени, по-къси от прицветниците, бледозелени, по ръба ципести, целокрайни или ресннчесто назъбени. Венчето (3-) 4 - 6 (-7) см дълго и 5 - 6 см в диаметър, фуниевидно, бяло или по-рядко розово. Тичинките значително по-къси от венчето; 15 - 23 (-30) мм дълги, дръжките им в основата разширени, влакнести; прашниците 4,0 - 6,5 мм дълги. Кутийката сферична, късо островърха, 1 см в диаметър, гола. Семената 1,0 - 2,5 мм дълги, елипсовидни или кълбести, черни, голи.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII.

Разпространение в България: Из крайбрежните гори и храсталаци и тревисти места, в съобществата на Phragmites australis, Fraxinus oxyphylla, Rubus sanguineus и др., покрай градини и дворове, в низините и предпланините. Разпространено, от морското равнище докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (с изключение на крайния север), Азия (без крайния север и юг), Северна и Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VIII, БАН, София, (1982)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.