BGFlora.eu

 

Campanula alpina Jacq.

3010 (1). C. alpina Jacq., Enum. Strip. Vindob. (1762) 36; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1930) 528; Fedorov, Fl. Eur. 4 (1976) 82; C. orbelica Pančić, Nova Elem. Fl. Bulg. (1886) 36; Velen., Fl. Bulg. (1891) 367 et Suppl. 1 (1898) 183; C. alpina subsp. orbelica (Pančić) Urum., Спис. Бълг. акад. наук. 28 (1923) 147; Fedorov, I.e.; C. alpina var. orbelica (Pančić) Stoj. & Stef., Фл. Бълг. изд. 1, 2 (1925) 1082; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. №591 - Планинска камбанка

Семейство: Campanulaceae Adans
Род: Campanula L.
Вид: Campanula alpina Jacq.
Българско име: Планинска камбанка

Описание:

Многогодишни растения образуващи рехави туфи. Коренището дебело, вретеновидно или цилиндрично. Стъблата изправени и възходящи, прости или разклонени, 5 - 20 (25) см високи, тясно наребрени, разпръснато влакнести, по-рядко почти голи. Приосновните листа обратно ланцетни, 20 - 60 мм дълги, 2 - 7 мм широки, плитко тъпо назъбени или почти целокрайни, постепенно стеснени в дълга дръжка, на върха закръглени или заострени, разпръснато до гъсто меко влакнести, власинките 0,7 - 1,3 мм дълги; стъбловите листа приседнали, тясно обратно ланцетни до почти линейни, 25 - 45 мм дълги, 1 - 2 мм широки, целокрайни, меко разпръснато до гъсто влакнести предимно по долната повърхност. Съцветието просто гроздовидно; цветовете многобройни, по няколко или единични, връхни. Цветните пъпки изправени; яйчникът гол или по жилките с единични власинки. Чашката с дълги придатъци между дяловете, меко влакнеста; чашковите дялове клиновидно ланцетни до линейно ланцетни, 5 - 12 мм дълги, 1,5 - 2,5 (3) мм широки в основата, прилегнали към венчето, отдолу влакнести (власинките 1 - 2 мм дълги), по ръбовете дълго ресничести; придатъците яйцевидни, 1 - 2 мм дълги, обърнати надолу, прилегнали към яйчника. Венчето камбанковидно, 15 - 20 мм дълго, виолетово синъо. Тичинките 10 - 12 мм дълги, с разширени в основата, ресничести по ръбовете дръжки. Кутийката широко обратно конична, 4 - 5 мм дълга, с тънки ципести стени, отваря се в основата с 3 (4) пори. Семената широко елипсовидни, 1,5 - 1,7 мм дълги, 0,9 - 1 мм широки, тясно крилати, с гладка повърхност, бледо кафяви.

Ту р u s. Campanula orbelica Pančić. Hab. ad terram nudam in excelsioribus m. Rilo (Herb. Belgrad. Univ., n.v.).

От „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

*   *   *

Campanula alpina Jacq. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Campanula (family Campanulaceae).
The record derives from WCSP (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name (record 363905) with original publication details: Enum. Stirp. Vindob. 36, 210 1762.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:139881-1.

Synonyms:

See "Status", "Confidence level", "Source" for definitions.
Sort the name records using the clickable table headerbuttons.


Name

Status

Confi­dence level

Source

Date supplied

Campanula alpina var. albiflora Schur

Synonym

L

WCSP

2012-03-23

Campanula alpina subsp. alpina

Synonym

L

WCSP

2012-03-23

Campanula alpina var. calyculata Schur

Synonym

L

WCSP

2012-03-23

Campanula alpina var. frigida Schur

Synonym

L

WCSP

2012-03-23

Campanula alpina var. haynaldii (Szontágh) Nyman

Synonym

L

WCSP

2012-03-23

Campanula alpina subsp. orbelica (Pančić) Urum.

Synonym

L

TRO

2012-04-18

Campanula ciblesii Prodán

Synonym

H

WCSP

2012-03-23

Campanula haynaldii Szontágh

Synonym

H

WCSP

2012-03-23

Marianthemum alpinum (Jacq.) Schur

Synonym

H

WCSP

2012-03-23

From “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl/record/kew-363905

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VIII, плодоноси:  VIII - X.

Разпространение в България: Из планински пасища и каменисти поляни на добре развити или плит­ки планинско-ливадни почви върху силикатна скална основа, в съобщества на Juniperus communis subsp. alpina, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Bruckenthalia spiculifolia и др. Западна и Средна Стара планина, Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осоговска планина), Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи, от (1400) 1700 докъм 2700 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна (Източни Алпи, Карпати) и Югоизточна (Балкански полуостров без Гърция и Турция) Европа.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl/record/kew-363905

1.

2.

3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.