BGFlora.eu

 

Campanula lingulata Waldst. & Kit.

3011 (2). C. lingulata Waldst. & Kit.,  Pl. Rar. Hung. 1 (1801) 65; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1930) 526; Fedorov, Fl. Eur. 4 (1976) 83; C. lingulata var. cichoriacea (Sibth. & Sm.) Griseb., Spicil. Fl. Rumel. 2 (1845) 288; Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 2 (1925) 1086; С. cichoriacea Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1(1806) 140 - Бодлива камбанка

Семейство: Campanulaceae Adans
Род: Campanula L.
Вид: Campanula lingulata Waldst. & Kit.
Българско име: Бодлива камбанка

Описание:

Двегодишно растение. Коренът вретеновиден, повече или по-малко задебелен, слабо разклонен. Стъблата по няколко, 20 - 30 см високи, възходящи, прости, по-рядко разклонени, наребрени, разпръснато до гъсто четинести; четинките 0,5 - 1,7 мм дълги. Приосновните листа 25 - 80 мм дълги, 5 - 15 мм широки, широко до продълговато лопатовидни, постепенно стеснени в крилата дръжка, по ръбовете плитко вълновидно назъбени, на върха закръглени, четинесто влакнести; стъбловите листа приседнали, продълговато лопатовидни до ланцетни, (15) 25 - 80 (100) мм дълги, (4) 5 - 15 (20) мм широки, равномер­но до гъсто четинесто влакнести, по ръбовете плитко вълновидно назъбени.. Съцветието главесто, връхно, в основата с обвивка от присъцветници. Цветовете приседнали, рядко цветоносното стъбло разклонено и съцветията по върховете на разклоненията. Присъцветниците делтовидни, четинесто влакнести, по ръбовете плитко неравномерно назъбени. Чашката между дяловете с обърнати назад придатъци; чашковите дялове продълговати, 6 - 7 мм дълги, 2 - 2,5 мм широки, ресничести; придатъците яйцевидни, 5 - 6 мм дълги, 3 - 5 мм широки, ресничести, малко по-дълги от яйчника, при плодовете разрастват. Венчето фуниевидно, 18 - 30 (35) мм дълго, виолетово или бледо виолетово. Тичинките 8 - 12 мм дълги, със широки дълго ресничести дръжки. Кутийката около 5 мм дълга, широко обратно конична с кожести стени, с 3 пори, разположени близо до основата. Семената ръбести с неправилна форма, 0,7 - 1,1 мм дълги, кафяви, по повърхността с дребни брадавички.

От „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

*   *   *

Campanula lingulata Waldst. & Kit. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Campanula (family Campanulaceae).
The record derives from WCSP which reports it as an accepted name (record 365076) with original publication details: Descr. Icon. Pl. Hung. 1: 65 1801.

From “The Plant List” www.theplantlist.org/tpl/record/kew-365076

*   *   *

Campanula lingulata Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 1: 65 (1801).

Homotypic Synonyms:

Heterotypic Synonyms:

From  “World Checklist of Selected Plant Families”  Kew - theplantlist.org/tpl/record/kew-365076

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VIII, плодоноси:  VII - IX.

Разпространение в България: По сухи каменисти и скалисти места, на плитки и ерозирани почви най- често със силикатна скална подложка, в хълмистите равнини, в предпланините и планините, по-често в дъбовия пояс, в съобщества на Quercus cerris, Q. frainetto, Q. pubescens, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus и др. Разпрос­транено от морското равнище докъм 1500 (1700) м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Южна Европа (Балкански полуос­тров, Южна Италия, Румъния).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), “The Plant List” www.theplantlist.org/tpl/record/kew-365076, “World Checklist of Selected Plant Families”  Kew - theplantlist.org/tpl/record/kew-365076

1.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.