BGFlora.eu

 

Campanula persicifolia L.

3036 (27). C. persicifolia L., Sp. PL ed. 1 (1753) 164; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1930) 544; Fedorov, Fвл Eur 4 (1976) 80; C. persicifolia var. eriocarpa C. Koch, Syn. FL Germ. ed. 3, 1 (1891) 408; Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 2 (1925) 1087; С. persicifolia var. latisepala Degen & Dörfl., Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 64 (1897) 728; Стоян., Стеф., I.c. - Прасковолистна камбанка

Семейство: Campanulaceae Adans
Род: Campanula L.
Вид: Campanula persicifolia L.
Българско име: Прасковолистна камбанка

Описание:

Многогодишно растение. Коренището хоризонтално, тънко, пълзящо. Стъблото изправено, просто, рядко разклонено, 40 - 90 см високо, цилиндрично, голо, понякога разпръснато- до гъсто-късо влакнесто; власинките 0,5 - 1,3 мм дълги. Листата голи, рядко разредено- до гъсто-късо влакнести, плитко закръглено назъбени; приосновните с ланцетна, широко ланцетна до обратно яйцевидна петура, в основата постепенно стеснена в тясно крилата дръжка; стъбловите тясно ланцетни до линейно ланцетни, до 15 см дълги, 0,2 - 1 (2) см широки, приседнали. Съцветието просто гроздовидно, с 1 - 5 (7) цвята, почти приседнали или на (7) 10 - 50 мм дълги дръжки; яйчникът гол или покрит с плоски бели брадавички, понякога четинестовлакнест. Чашковите дялове тясно- до широко-ланцетни, 10 - 20 мм дълги, в основата (1,5) 2 - 4 мм широки, целокрайни, голи. Венчето широко камбанковидно, (15) 20 - 50 мм дълго, синьо или синьо-виолетово, до 1/4 от дължината наделено. Тичинките 10 - 20 мм дълги, с разширени в основата ресничести дръжки. Кутийката широко-обратно-конична до почти кълбовидна, 8 - 12 мм дълга, изправена, твърдо-кожеста, гола или покрита с бели брадавички или разпръснати къси четинки, отваря се с пори, разположени в горната и част. Семената неправилно елипсовид­ни, кафяви, 0,6 - 0,7 мм дълги, 0,4 - 0,5 мм широки.

Изменчивост

1   Кутийката гола var. persicifolia. .............................................................................................................................................. Разпространено.
1* Кутийката покрита с плоски бели брадавички или къси четинки ................................................................................................................ 2
2   Кутийката покрита с брадавички; стъблото и листата голи, рядко късовлакнести ..................... var. sessiliflora (С. Koch) Velen., Österr.
Bot. Z. 42 (1892) 16 et Fl. Bulg. Suppl. 1 (1898) 185; Стоян., Стеф., I.с.; C. sessiliflora C. Koch, Linnaea 19 (1847) 30; C. persicifolia subsp. sessiliflora (C. Koch) Fedorov, Fl. Eur. 4 (1976) 81. Предбалкан, Средна и Източна Стара планина, Славянка, Източни Родопи, Странджа.
2* Кутийката покрита с къси четинки; стъблото и листата разредено- до гъсто-четинесто-влакнести ................ var. hispida (Lej.) Beck, Fl.
Nieder - Österr. 2, 2 (1893) 1102; Стоян., Стеф., I.с.; C. hispida Lej., Fl. Spa. 2 (1813) 299. Средна и Източна Стара планина, Източни Родопи.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VIII, плодоноси:  VII - IX.

Разпространение в България: По тревисти места на плитки кафяви и сиви горски почви, из поляни и храсталаци, по-често в предпланините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1600 (1800) м надморска  височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без крайните северни райони и островите), Кавказ, Зап. Сибир.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.