BGFlora.eu

 

Campanula rapunculus L.

3037 (28). C. rapunculus L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 164; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1930) 547; Fedorov, Fl. Eur 4 (1976) 80 - Ряповидна камбанка

Семейство: Campanulaceae Adans
Род: Campanula L.
Вид: Campanula rapunculus L.
Българско име: Ряповидна камбанка

Описание:

Двегодишно растение. Коренът ряповидно или вретеновидно задебелен, младият отделя млечен сок. Стъблото 30 - 100 (120) см високо, изправено, единично, просто или разклонено в горната трета, по-рядко в основата, с 2 - 3 прави или възходящи, почти равностойни стъбла, разпръснато до гъсто късо влакнесто, власинките плоски, меки, 0,5 - 1,5 мм дълги, стърчащи. Приосновните листа обратно ланцетни или обратно яйцевидни, 15 - 25 (30) мм дълги, 8 - 12 мм широки, късо влакнести, на върха закръглени или заострени, по ръбовете плитко тъпо назъбени, в основата постепенно стеснени в дълга дръжка; средните стъблови ланцетни до линейно ланцетни, 20 - 40 мм дълги, 3 - 7 мм широки, приседнали, по ръбовете с раздалечени много къси зъбчета или почти целокрайни, разпръснато до гъсто влакнести. Съцветието тясно гроздовидно, по-рядко слабо разклонено, метличесто, рехаво. Цветовете по 1, понякога 2 - 3, на къси (5 - 7 мм) или дълги до 30 мм дръжки в пазвите на 2 - 3 линейно ланцетни листчета. Чашковите дялове (10) 15 - 25 мм дълги, тясно линейно ланцетни, отдалечени от венчето, голи, при плодовете слабо удължени, извити, до 3,5 пъти по-дълги от кутийката, по ръбовете с 2 - 5, 0,3 - 2 мм дълги зъбчета. Венчето камбанковидно или фуниевидно, 10 - 20 (25) мм дълго, бледо синьо до почти бяло, с тръбица малко по-дълга или равна на венечните дялове, отвътре с дълги разпръснати копринести власинки. Тичинките 8 - 9 (10) мм дълги, с къси, в основата разширени, копринесто влакнести дръжки. Кутийката обратно конична, 5 - 8 мм дълга, кожеста, твърда, с разпръснати до гъсти дребни бели брадавички, отваря се с 3 пори, разположени в горната ú част. Семената елипсовидни до продълговато елипсовидни, 0,5 - 0,7 мм дълги, бледо кафяви или жълтеникаво кафяви, с лъскава повърхност.

Изменчивост

Var. rapunculus. Campanula sphaerotrix f. rapunculiformis Stoj. & I. Gancev, Изв. Бот. инст. 1 (1950) 422. Чашковите дялове по ръбовете с къси, до 0,3 мм дълги зъбчета. Разпространено.
Var. lambertiana (DC.) Boiss., Fl. Or. 3 (1875) 940; C. lambertiana DC., Monogr. Camp. (1830) 327; C. rapunculus f. lambertiana (DC.) Jav., Magyar Fl. (1925) 1079; Hayek, I.e. Чашковите дялове по ръбовете с над 0.3 до 2 мм дълги зъбчета. Родопи, Тракийска низина, Тун джанска хълмиста равнина.

Забележка. Според някои автори (Федоров, 1957) по-дълбокото назъбване на чашковите дялове се проявява в растения с вретеновиден, незадебелен ряповидно корен. Подобна корелативна зависимост в растенията от българската флора (тук отнесени към var. lambertiana), не може да бъде убедително проследена, поради ограничения брой хербарии материали, част от тях събрани без корен.

От „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

*   *   *

Campanula rapunculus L. is an accepted name

From “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl/record/kew-365813

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VII, плодоноси:  VII - VIII.

Разпространение в България: Из ливади, поляни, храсталаци, по сухи тревисти и каменисти, най-често силикатни терени, на плитки, обикновено слабо развити почви, в равнините, в предпланините и планините в дъбовия пояс, в съобщества на Quercus dalechampii, Q. frainetto, Q. cerris, Q. pubescens, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Paliurus spina-christi, Colutea arborescens и др. Разпространено, по-ограничено в Североизточна България и Дунавска равнина, от 200 докъм 700 (900) м надморска  височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без скандинавските страни и островите), Средиземноморие, Югозападна Азия (Мала Азия), Кавказ (Предкавказие).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl/record/kew-365813

1.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.