BGFlora.eu

 

Campanula trachelium L.

3022 (13). C. trachelium L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 166; Hayek, Prodr. FL Penins. Balc. 2 (1930) 541; Fedorov, Fl. Eur. 4 (1976) 88 - Коприволистна камбанка

Семейство: Campanulaceae Adans
Род: Campanula L.
Вид: Campanula trachelium L.
Българско име: Коприволистна камбанка

Описание:

Многогодишнорастение. Коренът дълъг, вретеновиден или неправилно вретеновиден, разклонен. Стъблото изправено, просто или разклонено, 30 - 100 см високо, тясно остро наребрено, понякога червеникаво лилаво, четинесто; четинките 0,3 - 1,5 мм дълги. Приосновните листа яйцевидни или широко ланцетни с отсечена или плитко сърцевидна основа, 8 - 12 см дълги, 6 - 8 см широки, на 6 - 10 см дълги дръжки, един до два пъти едро назъбени, на върха заострени, разпръснато- до равномерно късо влакнести; средните и горни стъблови листа яйцевидни, ланцетни до тясно ланцетни, назъбени до напилени, късо влакнести, 3 - 12 см дълги, 0,7 - 6 см широки. Съцветието метличесто. Цветовете многобройни, на къси дръжки или почти приседнали, по (1) 3 - 7 в групи в пазвите на листата на главното стъбло и разклоненията, яйчникът по жилките с бели четинки, рядко гол. Чашката без придатъци между дяловете; чашковите дялове ланцетни, повече или по-малко отдалечени от венчето, 6 - 15 мм дълги, 1,7 - 4,5 мм широки в основата, по жилките и ръбовете твърдо четинести; четинките в 1 - 3 реда, 0,9 - 1,5 мм дълги. Венчето широко фуниевидно до камбанковидно, синьо виолетово или бледосиньо, рядко почти бяло, (12) 15 - 25 (50) мм дълго, отвън само по жилките предимно към върха на венечните дялове с къси прави четинки, отвътре почти голо или меко влакнесто. Тичинките 12 - 15 мм дълги, с разширени в основата дълго ресничести по ръбовете дръжки. Кутийката обратно конична до кълбовидна, 6 - 7 мм дълга, с кожести стени, отваря се в основата с 3 пори. Семената елипсовидни, 1 - 1,2 мм дълги, 0,5 - 0,6 мм широки, кафяви, с тесен светъл ръб.

Изменчивост

Subsp. trachelium. Цветовете на къси дръжки; чашковите дялове 9 - 15 мм дълги, 3 - 4,5 мм широки; венчето (25) 30 - 50 мм дълго. У нас не се среща.
Subsp. athoa (Boiss. & Heldr.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balс. 2 (1930) 541; C. athoa Boiss. & Heldr. in Boiss., Diagn. PI. Or. Nov. Ser. 2 (2) (1853) 110; C. trachelium var. orientalis Boiss., Fl. Or. 3 (1875) 922; Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 2 (1925) 1083. Цветовете приседнали или почти приседнали; чашковите дялове 6 - 8 (10) мм дълги, 1,7 - 2,5 (3) мм широки; венчето (12) 15 - 22 (25) мм дълго. Разпространено в границите на вида.
Забележка. С. trachelium в българската флора е представен само със subsp. athoa, подвид разпространен на територията на Балканския полуостров и вероятно в западните и се­верни райони на Мала Азия. Данните за разпространението на С. trachelium subsp. trachelium в България (Velenovsky, 1891; Hayek, I.с.; Стоянов, Стефанов, Китанов, 1967; Fedorov, I.с.), не се потвърждават от настоящото изследване. Те се отнасят за С. trachelium subsp. athoa.

От „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VIII, плодоноси:  VIII - X.

Разпространение в България: По сухи тревисти и каменисти места на силикатна скална основа, на плитки най-често кафяви или сиви горски почви, из храсталаци в хъл­мистите равнини, предпланините и планините в съобщества на Quercus cerris, Q. daleschampii, Carpinus orientalis, както и в съобщества на Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer spp. и др. Разпространено, от 200 докъм 1500 (1700) м надморска  височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без крайните северни терито­рии и повечето от островите), Кавказ, Западен Сибир.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.