BGFlora.eu

 

Campanula transsilvanica Schur ex Andrae

3017. (8). C. transsilvanica Schur ex Andrae, Bot. Zeitung (Berlin) 13 (1855) 328; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Bale. 2 (1930) 530; Fedorov, Fl. Eur. 4 (1976) 85; C. cervicaria var. transsilvanica (Schur ex Andrae) Stoj. & Stef., Фл. Бълг. изд. 1, 2 (1925) 1085; C. transsilvanica subsp. davidovii Urum., Magyar Bot. Lapok 19 (1920) 38; C. cervicaria var. transsilvanica f. davidovii (Urum.) Stoj. & Stef., Фл. Бълг. изд. 1, 2 (1925) 1085 - Трансилванска камбанка

Семейство: Campanulaceae Adans
Род: Campanula L.
Вид: Campanula transsilvanica Schur ex Andrae
Българско име: Трансилванска камбанка

Описание:

Двегодишно растение. Коренът цилиндричен, задебелен, дълъг. Стъблото изправено, просто, 15 - 30 (40) см високо, цилиндрично, зелено или червеникаво виолетово, равномерно меко влакнесто до почти голо; власинките 1,5 - 2,5 мм дълги. Листата предимно по долната повърхност и средната жилка меко влакнести, по ръбовете дълго ресничести, власинките 1 - 2,5 мм дълги; приосновните с 4 - 7 см дълга, (0,8) 1 - 2 см широка, продълговато лопатовидна или обратно ланцетна плитко назъбена петура, постепенно клиновидно стеснена в дълга широко крилата дръжка; долните стъблови листа продълговато обратно ланцетни, с къса широко крилата дръжка; горните широко ланцетни, приседнали, със широка полу обхващаща стъблото, по ръбовете дълго ресничеста основа. Съцветието сложно, съставено от едно терминално главесто съцветие с многобройни приседнали цветове и няколко странични сближени припокриващи се пазвени групи цветове, всяка в основата с обвивка от триъгълно яйцевидни, над средата източено заострени, меко влакнести, по ръбовете ресничести, неравномерно плитко назъбени до почти целокрайни присъцветници. Чашковите дялове продълговато ланцетни, 5 - 7 мм дълги, в основата 2 мм широки, дълго ресничести; яйчникът гол или по жилките с единични дълги власинки. Венчето тръбесто фуниевидно 15 - 25 мм дълго, около 2 пъти по-дълго от чашковите дялове, виолетово, отвън по жилките с къси, отвътре с дълги меки власинки. Тичинките 7 - 10 мм дълги, с разширени в основата ресничести дръжки. Кутийката се отваря в основата с 3 пори.

Lectotypus (hic designates). С. transsilvanica subsp. davidovii Urum. - In pascuis et graminosis m. Pirin, leg. a. 1915 I. Urumov (SOM - №75244!).

Период на цъфтеж: Цъфти:  VII - VIII, плодоноси:  VIII - IX.

Разпространение в България: Из каменисти поляни на тъмноцветни планинско-горски и планинско-ливадни почви върху варовита или силикатна скална основа в иглолистния и високопланинския пояс в съобщества на Pinus heldreichii, Р mugo, Vaccinium myrtillus и др. Витошки район (Витоша), Пирин (Северен и Среден), Рила, от 1800 докъм 2500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Румъния (Източни и Южни Карпати).

Защитен статус:  Видът е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl/record/kew-366574, Уикипедия, свободната енциклопедия, Red Data Book of Bulgaria - ecodb

От „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

*   *   *

Campanula transsilvanica Schur ex André is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Campanula (family Campanulaceae).
The record derives from WCSP which reports it as an accepted name (record 366574) with original publication details: Bot. Zeitung (Berlin) 13: 328 1855.

Synonyms:

See "Status", "Confidence level", "Source" for definitions.
Sort the name records using the clickable table headerbuttons.


Name

Status

Confi­dence level

Source

Campanula cervicaria subsp. transsilvanica (Schur ex André) Tacik

Synonym

L

WCSP

Campanula cervicaria subsp. transylvanica (Schur ex Heuff.) Tacik in Pawowskiego & Jasiew

Synonym

L

TRO

Campanula transsilvanica subsp. davidovii Urum.

Synonym

L

WCSP

Campanula transsilvanica var. davidovii (Urum.) Hayek

Synonym

L

WCSP

From  “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl/record/kew-366574

*   *   *

Трансилванска камбанка

Трансилванска камбанка (Campanula transsilvanica) е декоративно растение от семейство Камбанкови ендемичен вид за България и Румъния. Разпространение

Трансилванската камбанка се среща по сухи каменисти места на надморска височина от 1900 до 2700 m. В България се среща в средна и западна Стара планина[1], Витоша[2] (резерват Бистришко бранище[3]), Рила[4] и Пирин.

Описание

Трансилванската камбанка е двугодишно тревисто растение с височина на стъблото 15 - 50 cm. Цъфти от май до август, цветовете са събрани в главичка.
Природозащитен статус
Растението е защитен вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Основните заплахи за съществуването му са унищожаването на местообитанията му и събиране на растението от туристи.

от Уикипедия, свободната енциклопедия

*   *   *

Red Data Book of Bulgaria - ecodb

Campanula transsilvanica Andrae
Трансилванска камбанка
Сем. Campanulaceae – Камбанкови
Природозащитен статут. Застрашен
[EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. IUCN(R), ЗБР.

Морфология и биология. Двугодишно до много дишно тревисто растение с 0(40) m високо стъб ло. Листата продълговато до широко ланцетни, с 4–7 cm дълга, плитко назъбена петура и широка крилата дръжка. Съцветието сложно, от сближени и припо криващи се кълбести групи от цветове, всяка в осно вата с обвивка от присъцветници. Чашковите дялове продълговато ланцетни. Венчето тръбесто фуние видно, виолетово, дълго 15–25 mm. Плодът кутийка
с мнобройни семена. Цв. VII–VIII, пл.VIII–IX. Опра шва се от насекоми. Размножава се със семена.
Местообитания и популации. Среща се по откри ти каменисти поляни, покрай гори и в храсталаци, в иглолистния и във високопланинския пояс, често в
съобщества на Pinus heldreichii, P. mugo, Vaccinium myrtillus и др., на тъмноцветни планинско-горски и планинско-ливадни почви, върху варовита или сили катна скална основа.
Разпространение в България. Витоша, Пирин (Сев.), Рила; от 1800 до около 2500 m н. в. Посоч ва се за Западна и Средна Стара планина (Асьов,
Петрова, 2006).
Общо разпространение. България, Румъния (Из точни и Южни Карпати).
Отрицателно действащи фактори. Пашата, утъпкването от животни и от туристи, опожаряването за усвояване на терени за пасища са факторите, които
се отразяват неблагоприятно на вида и водят до намаляване на числеността на популациите. Природните бедствия (свлачища и порои) са потенциална
заплаха за местообитанията .
Предприети мерки за защита. Защитен вид съ гласно Закона за биологичното разнообразие. Реги стриран в 1997 IUCN Red List of Threatened Plants с
категория „рядък“. Част от находищата са в защите ни територии (национален парк „Рила“, включително в „Централен Рилски резерват“, природен парк
„Витоша“, национален парк „Пирин“ – резерват „Баюви дупки–Джинджирица“) и попадат в защите ни зони от Европейската екологична мрежа НАТУ РА 2000 в България.
Необходими мерки за защита. Ограничаване на стопанската дейност и туризма в близост до нах дищата на вида. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово и проучване на възможностите за отглеждане извън природните местообитания.
Литература: Анчев, 1984, 1992а; Чешмеджиев, 2003; Асьов, Петрова, 2006; Walter & Gillett, 1998.
Минчо Анчев, Валентина Горанова

*   *   *

1.

2.

3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.