BGFlora.eu

 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic

1315 (1). C. bursa-pastoris (L.) Medic., Pflanzengatt. (1792) 85; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 48 I; Thlaspi bursa-pastoris L., Sp. PL ed. 1 (1753) 647 — Обикновена овчарска торбичка

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Capsella Medic
Вид: Capsella bursa-pastoris (L.) Medic
Българско име: Овчарска торбичка

Описание:

Двегодишни до едногодишни.  Коренът вретеновиден. Стъблата 5 - 60 см високи, изправени, обикновено единични, прости или разклонени, голи или слабо влакнести, облистени или в горната част без листа, със или без розеткови листа. Листата голи или слабо влакнести. Розетковите листа обратно ланцетни, в основата стеснени в дръжка, неразделени, целокрайни, малко много назъбени, врязани или пересто наделени; стъбловите продълговати, целокрайни, назъбени или насечени, в основата стреловидни, приседнали, често обхващащи стъблото, най-горните ланцетни или линейни. Съцветията при плодовете силно удължени. Чашелистчетата 1 - 2 мм дълги, яйцевидни или ланцетни, изправени, разперени, с бял ципест ръб. Венчелистчетата 2,5 - 3 мм дълги, обратно яйцевидни, на върха закръглени, вдлъбнати, бели, често пъти липсват. Тичинките 6 - 10. Шушулчиците 6 - 9 мм дълги и 3 - 9 мм широки, триъгълно обратно яйцевидни, ясно стеснени към основата и леко врязани на върха, с плоски ръбове; капачетата 7 - 17 мм дълги, прави или малко издути, изправени или хоризонтално разперени; стълбчето 0,2 -1 мм дълго. Семената многобройни, бледокафяви.

Изменчивост

1   Слабо и обикновено в най-долната си част овласени или почти голи растения. Шушулчиците 6 - 9 мм дълги и 4 - 9 мм широки, в основата едва източени, на върха слабо врязани. Стълбчето 0,2 - 0,5мм .......... subsp. bursa-pastorfs. Разпространено ................................................................................................................................................................................. 2
1* В долната си част меко късо влакнесто, в горната — голо растение. Шушулчиците 6 - 9 мм дълги, 4 мм широки, в основата ясно източени, на върха дълбоко врязани. Стълб чето 0,5 - 1 мм дълго .......... subsp. thracica (Vel.) Stoj. et Stef., Фл. Бълг. изд. 3 (1948) 513; C. thracica Vel., Sitzungsber, Bohra. Ges. Wiss. XXXVII (1893) 11; C. bursa-pastoris var. thracica (Vel.) Stoj. et Stef., Фл. Бълг. изд. 1,1 (1924) 511. Тракийска низина (Пловдивско, Карловско).
2   Венчелистчетата липсват. Тичинките 8 – 10 .........  var. apetala Schlecht., Fl. Berol. I (1823) 345. Предбалкан (Павликенско). Посочва се за Тракийската низина (Карловско — Урум.)
2* Венчелистчетата развити. Тичинките 6 ....................................................................................................................................... 3
3   Стъблата до 5 см високи, безлистни или с много дребни ланцетни листа,, събрани в приосновна розетка            var. minor DC., Reg. Veg. Syst. Nat. II (1822) 384; C. bursa-pastoris var. parvula Beck, Fl. Nied. Österr. II (1892) 492; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 511. По сухи места. Разпространено.
3* Стъблата по-високи от 5см, облистени с нормални стъблови и приосновни листа ............................................................... 4
4   Розетковите листа дълбоко назъбени до врязани или пересто наделени .................................................................................. 5
4* Всичките листа неразделени, целокрайни, понякога слабо назъбени или врязани ............... var. Integrifolfa (DC.) Stoj. et Stef., изд. 1,1 (1924)510; C. integrifolia DC., Reg. Veg. Syst. Nat. II (1822) 354.
5   Приосновните листа повече или по-малко дълбоко назъбени, с триъгълни криви зъбци .............. var. bursa-pastorfs ......... 6
5* Приосновните листа пересто наделени, продълговато триъгълни, често пъти с назъбени дялове. Стъбловите листа целокрайни или назъбен ................................ Var. pinnatifida Schlecht, Fl. Bertol. (1823)345.
6   Приосновните листа врязани. Черноморско крайбрежие (Варненско) .......................... f. sfnuata (Schlecht.), Valev st. n.; var. sinuata Schlecht., Fl. Fl. Bertol. (1823) 345.
6* Приосновните листа назъбени ……...............................................................…… f. bursa-pastoris. Разпространено. Източна Стара планина (Сливенско).

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VIII.

Разпространение в България: Край пътищата и сградите, из бунищата, запустелите места, пасищата и ливадите. Разпространено, до 2000 мадморска. височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Космополит*

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.