BGFlora.eu

 

Chaerophyllum hirsutum L.

2161 (2). Ch. hirsutum L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 258; Cannon, Fl. Eur. II (1968) 325; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 803; С. cicularia VIII., Prosp. Hist. PI. Dauph. II (1779) 644; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1927) 1061; Стоян. Стеф. Китан., op. c. изд. 4, II (1967) 766 — Влакнест балдаран

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae}
Род: Chaerophyllum L.
Вид: Chaerophyllum hirsutum L.
Българско име: Влакнест балдаран

Описание:

Многогодишно растение. Коренището дълго, цилиндрично, хоризонтално, начленено, разклонено, кафяво. Стъблото 20 - 120 см високо, изправено или приповдигащо се, цилиндрично, набраздено, кухо, разклонено само в горната част, голо или разперено влакнесто, под възлите без задебеляване или едва задебелено. Листата тъмнозелени, широко триъгълни до петоъгълни, 3 до 4 пъти пересто разделени или често почти тройно разчленени със странични дялове от първи порядък, дълги почти колкото централният дял; крайните дялове 1 - 3 см дълги и 0,5 - 1,5 см широки, яйцевидни или продълговати, повече или по- малко нарязани и по края напилено назъбени; от долната страна често лъскави, както и дръжките, повече или по-малко четинесто влакнести или мъхести до голи; приосновните и най-долните с дълги дръжки, горните приседнали на широки обхващащи стъблото влагалища. Главните лъчи 10 до 20 (най- често 15), голи, в основата без обвивка или с 1 - 2 бързо опадащи листчета; страничните сенници последователни или срещуположни. Сенниците многоцветни, прицветниците 5 - 10, ланцетни, тънко дълго заострени, нееднакви, по края тясно или широко ципести и ресничести, понякога розово оцветени, в началото прилегнали към сенника или разперени, по-късно извити надолу. Венчелистчетата бели или розови, обратно яйцевидни до сърцевидни, 1/4 или до 1/3 на върха изрязани, по края повече или по-малко ресничести. Плодовете 5 - 12 мм дълги и 1,5 - 2,5 мм широки, продълговато конични до почти цилиндрични, почти равни на плодните дръжки или по-дълги, жълто кафяви или сиво кафяви, със заоблени и ясно изпъкнали главни ребра, широки почти колкото по-тъмните бразди между тях; браздите в най-горната част стеснени и ребрата свързани; стилоподиумът коничен, постепенно стеснен в най-малко 2 пъти по-дълги от него разперени до почти изправени стълбчета; карпофорът само на върха двуделен; мерикарпиите в напречен пререз почти кръгли с по-широки от тръбните вътрешни ребра; каналите разположени под браздите и изпъкнали навътре. Тръбната страна на ендосперма силно вълновидно нагъната.

Изменчивост

Var. hirsutum. С. palustre var. hirsutum Lam., Encycl. Meth. Bot. I (1785) 683. Влакнести растения. Стъблото четинесто влакнесто, особено в долната част. Листата отдолу и главно по жилките повече или по-малко късо четинесто влакнести. Разпространено.
Var. glabrum (Lam.) Briq. in Schinz et R. Kell., Fl. Schweiz, ed. 2 (1905) 162; C. palustre var. glabrum Lam., 1. c. C. hirsutum f. umbrosum (Jord.) Beauv., Bull. Herb. Boiss. ser. 2, II (1901) 122; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1927) 1061; C. umbrosum Jord., Obs. PI. Critf VII (1849) 30. Голи и почти голи растения. Листата отдолу само по жилките разпръснато овласени или изцяло голи. Разпространено.

Забележка. Видът у нас варира не само по отношение на индументума, но и по редица други белези. Срещат се форми със срещуположни странични сенници, както при С. elegans Gaud., но карпофорът не е дълбоко разделен. Карпофорът винаги е разделен само на върха, но варира по отношение на ширината си (от широк в основата почти колкото плодната дръжка до 2 пъти по-тесен от нея). Разнообразие се наблюдава и по отношение формата на прицветниците и степента на овласяването им. Разчленяването на листната петура, формата на дяловете и назъбването им са също така твърде различни. Необходими са по-детайлни изследвания за установяване наличието на корелация между установените различия и изясняване на тяхната таксономична стойност.

„Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982)

*   *   *   *   *
Wikipedia does not have an article with this exact name. Please search for Chaerophyllum hirsutum in Wikipedia to check for alternative titles or spellings.

            *   *   *   *   *

Il cerfoglio selvatico (Chaerophyllum hirsutum L., 1753) è una pianta della famiglia delle Apiacee, diffusa in Europa.

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

*   *   *   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII.

Разпространение в България: По влажни и сенчести места край потоци, из мочурливи ливади, храста­лаци и гори предимно в планинския пояс. Стара планина, Витошки район, Беласица, Западни гранични планини (Осоговска планина), Пирин, Рила и Родопи, от 900 до 2200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Южна Европа и Кавказ

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982), Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.