BGFlora.eu

 

Chamaecytisus austriacus (L.) Link.

1659 (8). Ch. austriacus (L.) Link, Handb. II (1831) 155, s.str.; Heywood et Frodin, Fl. Eur. II (1968) 92, p. p.; Cytisus austriacus L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 1042; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 624; Hayek, Prodiv.Fl. Penins. Balc. I (1926) 901, p. p.; Cytisus supinus subsp. austriacus (L.) Briq., Etud. Cyt. (1894) 175, p. p.; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 2 (1933) 582, p. p.; Cytisus smyrneus auct. bulg., non Boiss. — Австрийски зановец

*   *   *

Chamaecytisus austriacus (L.) Link is a synonym of Cytisus austriacus L.

This name is a synonym of Cytisus austriacus L..
The record derives from ILDIS (data supplied on 2010-07-14) which reports it as a synonym (record 8712 [mirror]).

Earlier versions

This name was in version 1 of The Plant List, record ild-8712.

this name record has not changed

names related to this name have changed

From “The Plant List”

*   *   *

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Chamaecytisus Link
Вид: Chamaecytisus austriacus (L.) Link.
Българско име: Австрийски зановец

Описание:

ђ. Храст. Стъблото 15,0 - 70,0 см високо, от основата разклонено, вдървеняло, разсеяно влакнесто или голо, кръгло, кората тъмносива до кафява, напукана. Клонките изправени, стелещи се или възходящи. Леторастите 10,0 - 20,0 см дълги, 1,0 - 2,0 мм в диаметър, гъсто късо копринено до дълго грубо, прилегнало до възходящо влакнести. Листата тройни; оста (3,0) 5,0 - 10,0 мм дълга, прилегнало гъсто влакнеста. Листчетата (5 - 10) 15,0 - 25,0 мм дълги и 3,0 - 6,0 мм широки, обратно яйцевидно удължени, тясно елиптични до елиптично ланцетни, в основата клиновидно стеснени в къси, до 1,0 мм дълги, гъсто прилегнало влакнести дръжчици, на върха клиновидни или притъпени, късо остро върхи, целокрайни, отгоре по-тъмнозелени, гъсто до разсеяно късо прилегнало влакнести, рядко до голи, отдолу сивозелени до сребристи, гъсто късо прилегнало копринено влакнести. Цветовете по 5 - 15 в главести съцветия с обвивка от горните стъблови листа, по върховете на клонките, често под връхните съцветия по дължината на стъблото със странични съцветия. Цветните дръжки 2,0 - 5,0 мм дълги, гъсто прилегнало късо копринено влакнести или дълго грубо влакнести, . в горната половина с 1 (2 - 3) ланцетни до линейни видоизменени листчета. Чашката 10,0 - 12,0 мм дълга и 4,0 - 5,0 мм широка, с гъсти повече или по-малко разперени, рядко и с прилегнали власинки, на 1/3 двуустна, горната устна на 1/3 двузъба, зъбците широко триъгълни, долната плитко тризъба, зъбците шиловидни. Венчето 15,0 - 22,0 мм дълго. Флагчето 6,0 - 9,0 мм широко, елиптично обратно яйцевидно, на върха цяло или плитко врязано, в долната третина постепенно стеснено в дълъг широк нокът, малко по-дълго от крилцата и ладийката, интензивно жълто, на гърба с дълги прилегнали до възходящи копринени власинки. Крилцата удължено елиптични до елиптично обратно яйцевидни, в основата с дълги тънки нокти; малко по-дълги от ладийката, интензивно жълти, голи. Ладийката елиптична, слабо сърповидно извита, в основата с тънки дълги нокти, интензивно жълта, гола, по ръба ресничеста. Бобът 2,0 - 3,0 см дълъг и 5,0 мм широк, продълговат, на върха късо източен, сплеснат, напречното сечение тясно елиптично, по повърхностите и шевовете гъсто прилегнало копринено влакнест, 3 - 5-семенен. Семената 2,8 - 3,0 мм дълги и 2,5 мм широки, лещовидно яйцевидни, зелено кафяви до светлокафяви, гладки.

Изменчивост

subsp. austriacus. Клонките c къси прилегнали копринени власинки. Чашката с къси разперени власинки. Черноморско крайбрежие (Северно), Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Средна Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Западна Средна гора, Родопи.
var. austriacus. Листчетата отгоре повече или по-малко гъсто влакнести. Черноморско крайбрежие (Северно), Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Средна Стара планина, Знеполски район (Станкедимитровско), Витошки район, Западна Средна гора, Родопи.
Посочва се за: Беласица (Стоян., 1920).
var virescens (Kovats) Kuzm., comb, n.; Cytisus austriacus var, virescens Kovats apud. Neilr., FL Wien (1846) 640. Листчетата отгоре разсеяно влакнести или голи. Средна Стара планина (Карловски Балкан), Знеполски район (Рудина планина, Станкедимитровско), Предбалкан (Ловеч).
subsp. stefanoffii (Stoj.) Kuzm., comb, et st. n.; Cytisus austriacus var. stefanoffii Stoj,, Изв. Бълг. Бот. Друж. V (1932) 102; Cytisus austriacus var. urumovii Stoj., 1. c. Клонките c дълги груби прилегнали до възходящи власинки. Чашката с дълги разперени власинки. Знеполски район, Струмска долина, Предбалкан, Рила (Самоков, Станке Димитров), Западни и Средни Родопи.

Забележка. Форми, фенетично блйзки до типичния С. austriacus (с прилегнало копри­нено овласяване), са твърде редки у нас и се срещат само в Северна (предимно в Североизточна) България. Отличават се от типичните по дължината и разположението на власинките по клонките и чашката, които, общо взето, са по-дълги и не тъй плътно прилегнали. Постепенно на юг се наблюдават преходи и формите в Южна България са с груби и дълги, често възходящи власинки по клонките и дълги власинки по чашката. Целият комплекс, обединен в subsp. stefаmoffi е твърде изменчив, но понастоящем не се обособяват отделни вътревидови таксони. Видът се разглежда в тесен обем и към него се отнасят само формите с разперени власинки на чашката и прилегнали власинки на клонките.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VШ.

Разпространение в България: Из храсталаци и тревисти места, в равнините и предпланините. Разпространено с изключение на Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа, от морското равнище докъм 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна (източни части) и Югоизточна Европа, Югозападна Азия, Кавказ.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976), “The Plant List”

1.

2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.