BGFlora.eu

 

Clematis vitalba L.

1067 (2). C. vitalba L., Sp. PL ed. 1 (1753)544; Hayek, Prodr. Fl. Penins Bale. 1(1924)321 — Обикновен повет, скребър

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Clematis L.
Вид: Clematis vitalba L.
Българско име: Обикновен повет, скребър

Описание:

ђ. Стъблото до 30 м дълго, пълзящо или увивно, разклонено, със силно издадени надлъжни ребра, във възлите малко много мъхнато, с остаряването вдървенява. Листните дръжки дълги, често увиващи се около опори. Листата просто перести, с 3 - 9 листчета, почти голи, слабо блестящи, светлозелени, без дъговидно изпъкнали жилки, с редки власинки, предимно по жилките. Листчетата с 0,5 - 2 см дълги дръжки, яйцевидно сърцевидни, заострени, целокрайни, едро напилени или едро закръглено назъбени. Цветовете с дълги дръжки, слабо ароматни, събрани в многоцветни силно разклонени, метлицовидни връхни или пазвени съцветия, разклоненията в основата си с малки езичести присъцветници. Околоцветните листчета 4 (рядко 5), 6 - 10 мм дълги, продълговати, тъпи, бели или зеленикавобели, от двете страни гъсто бяло влакнесто наплъстени. Стаминодии липсват. Тичинките голи, малко по-къси от околоцветните листчета. Тичинковите дръжки тесни, по-дълги от прашниците. Плодничетата влакнести. Орехчетата около 4 мм дълги, удължени, слабо сплескани, тясно подути по края, червеникавокафяви, влакнести. Стълбчето 2 - 3 см дълго, малко много извито, при плода запазващо се, пересто влакнесто. Цветното легло влакнесто.

Изменчивост

var. vitalba; С. vitalba var. banatica Wrzb. Листчетата целокрайни или едро напилени. Разпространено.
var. crenata (Jord.) Rouy et Fouc., Fl. France I (1893) 5 ; C. crenata Jordan, app. Billot, Annot. Fl. Franc, et Allem.(1855) 12; C. vitalba var. dentata Greč., Consp. Fl. Roman. (1898) 22. Листчетата едро закръглено назъбени. Разпространено.

Стопанско значение. Младите клонки се използуват в кошничарството и за други плетива в селското стопанство.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII..

Разпространение в България: Из храсталаците и горите. Разпространено, до 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Югозападна Азия, Кавказ.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.