BGFlora.eu

 

Convolvulus arvensis L.

2410 (7). C. arvensis L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 153; Boiss., Fl. Or. IV (1875) 108; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1928) 39; Sa'ad, Mededel. Bot. Mus. (Utrecht) 281 (1967) 214; Stace, Fl. Eur. III (1972) 81 — Полска поветица

Семейство: Convolvulaceae Vent.
Род: Convolvulus L.
Вид: Convolvulus arvensis L.
Българско име: Полска поветица

Описание:

Многогодишно растение. Голо или влакнесто. Коренът вретеновиден, вертикален. Стъблото в основата отчасти вдървеняло, с многобройни прости, стелещи се или увивни четириръбести, голи или разредено влакнести, рядко гъсто прилегнало влакнести, (20-) 40 - 100 (-200) см дълги разклонения. Листата тревисти, на дръжки, 2 - 3 пъти по-къси от петурите, последните яйцевидни до продълговато яйцевидни, триъгълни или продълговати до линейни, 10 - 50 мм дълги и 6 - 40 мм широки, притъпени до заострени или късо островърхи, в основата копиевидни до стреловидни, целокрайни по-рядко напилени или вълновидно изрязани, голи или разредено, предимно по жилките (рядко гъсто) разперено прилегнало влакнести. Цветовете единични или по 2 (3) в дихазии в пазвите на листата; съцветните оси по-къси или по-дълги от пазвените листа. Прицветниците нишковидни, по-рядко линейно обратно ланцетни, по-къси от чашките; цветните дръжки до 4 пъти по-дълги от чашките. Чашелистчетата нееднакви; външните обратно яйцевидни до широко продълговати, притъпени до врязани, късо островърхи, с тесен ципест ресничест ръб, 4 мм дълги, голи или разредено късо влакнести; вътрешните яйцевидни, врязани, късо островърхи, със широк ципест ресничест ръб, 5 - 6 мм дълги, голи или разредено късо влакнести, в основата клиновидни. Венчето (1,0) 1,5 - 2,5 см дълго, 4 - 5 пъти по-дълго от чашката, бяло или розово, фунийката отвън с 5 надлъжни тъмни, само в горната си част разредено късо влакнести ивици, голо. Тичинките неравни, най-дългата до 2 пъти по-къса от венчето; дръжките в основата със жлези — приседнали и на дръжки. Яйчникът яйцевиден, гол (рядко тук-там с власинки), в основата с гол чашевиден диск; стълбчето голо, до 2,5 пъти по-дълго от цилиндричните близалца. Кутийката сферична, яйцевидна, 6 - 7 мм в диаметър, гола, три-  четири- семенна. Семената 4 мм дълги и 3 мм широки, яйцевидно лещовидни, тъмно ­кафяви, голи, зърнесто грапави.

Изменчивост

Var. villosus Choisy in DC., Prodr. IX (1845) 406. Листата гъсто прилегнало влакнести. Разпространено.
Var. linearifolius Choisy, I.c. Листата продълговати до линейни, 8 - 14 пъти по-дълги, отколкото широки, голи или разредено влакнести. Черноморско крайбрежие, Предбалкан и Струмска долина.
Var. arvensis. Листата яйцевидни, продълговато яйцевидни или триъгълни, до 1,5 пъти по-дълги, отколкото широки, голи или разредено влакнести. Разпространено.

Период на цъфтеж: Цъфти: (IV) V - X, плодоноси:  VII - X.

Разпространение в България: По тревисти, каменисти и храсталачни места, плевел в нивите, бурен край пътища, дворове, градини, изкопи, в низините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Почти космополит, антропофит (с изключение на Австралия).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VIII, БАН, София, (1982)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.