< BG Flora.eu

BGFlora.eu

 

Cota triumfettii (L.) J. Gay

3133 (7). C. triumfettii (L.) J. Gay in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2 (1845) 867; Anthemis tinctoria var. triumfettii L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 896; A. triumfettii (L.) All., Fl. Pedem. 1 (1785) 187; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1931) 619; Gnerson, Fl. Turkey 5 (1975) 213; R.R. Fernandes, Fl. Eur. IV (1976) 158; A. tinctoria subsp. triumfettii (L.) DC., Fl. Fr. 5 (1815) 483, Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 1,2 (1925) 1122; A. rigescens Willd., Enum. PL Horti Berol. 1 (1806) t. 62 - Права кота, триумфетиево подрумиче

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Cota J. Gay
Вид: Cota triumfettii (L.) J. Gay
Българско име: Права кота, триумфетиево подрумиче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо, вертикално, кафяво с многобройни странични корени. Стъблата единични до малобройни, в горната част щитовидно разклонени, (30) 60 -90 см високи, зелени до кафяво зелени, гъсто до разредено просто бяло влакнести (рядко до почти голи), тънко тъмно надлъжно наребрени, облистени до дръжките на кошничките. Листата в очертание обратно яйцевидно елиптични, приседнали, до 13 - 14 см дълги, с разредени прилегнали сиви прости  власинки до почти голи, дълбоко наделени на 3 - 7 двойки продълговати, късо осилесто островърхи, напилени, назъбени до двойно перести плоски дялове. Кошничките полукълбести, 20 - 40 (50) мм в диаметър, дискът (12) 15 - 18 мм в диаметър, единични по върховете на стъблата и клонките на дълги 5 - 20 см дръжки, при узряването на плодовете неудебелени. Обвивката в основата в различна степен вдлъбната; обвивните листчета сиво зелени; външните продълговато елиптични до линейно триъгълни, източено островърхи; върховете и средните жилки зеленикави или тъмно кафяви, по ръба ципести, напилени до ресничести; средните и вътрешните линейно елиптични, по ръба зеленикави или кафяви; средните жилки зелено кафяви, просто влакнести, по ръба напилени до ресничести. Езичестите цветове бели, по-рядко бяло зеленикави или липсват, езичетата 1 - 1,8 (2,0) см дълги; тръбестите многобройни, жълти, венечната тръбица в основата неразширена. Прицветните люспи продълговато ланцетни, внезапно стеснени в удължен осилест връх, по ръба ципести, малко по-дълги от тръбестите цветове. Плодосемките клиновидно обратно пирамидални, в напречно сечение ромбични, 1,8 - 2 см дълги, кафяви до светло кафяви, с 2 по-широки и 2 - 4 (5) междинни, неясни ръбове; коронката ясно развита, на (1/4) 1/3 - 1/2 от дължината на плодосемката, коса, изрязано назъбена, ципесто хрущялна, кафеникава.

Изменчивост

Var. triumfetti. Езичестите цветове бели. Западни гранични планини (Осоговска планина).
Var. discoidea (All.) Kuzmanov & Ch. Gussev. comb, nova.; Chamaemelum discoideum All., Fl. Pedem. 1 (1785) 188. Езичестите цветове неразвити, езичетата липсват. Урдина планина (Дъсчан кладенец), Рила (гр. Дупница).

Забележка.
Наблюдава се кръг от форми с бели езичести цветове в три вида, разглеждани от редица автори с различен таксономичен статус, понякога в рамките на 1 линеон - Cota tinctoria: C. tinctoria var. pallida, C. triumfetti (отличава се от предходния по височината и разклоняването на стъблото и особено по плоските, тревисто зелени, несдиплени листа; по дължината на езичето на радиалните цветове и рязко стеснените прицветни люспи) и С. parnassica (стъблото по-ниско, полегнало или възходящо, обвивните листчета тъпи; прицветните люспи рязко стеснени). По подробни проучвания на този кръг родствени форми, в това число и експериментални, могат да покажат причините за смесването на преходите (cf. Grierson, 1975).

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

*     *     *     *     *

Cota triumfetti (L.) J.Gay is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Cota (family Compositae).
The record derives from TICA (data supplied on 2012-02-11) which reports it as an accepted name (record 0B2AA40F-56A6-4ACC-981B-B567D7AFEE28) with original publication details: 867 1845.

Synonyms:

See "Status", "Confidence level", "Source" for definitions.

Cota triumfetti (L.) J.Gay — The Plant List

www.theplantlist.org › gcc-112420

www.theplantlist.org › gcc-112420

*     *     *     *     *

Cota triumfettii er en flerårig urt i kurvplantefamilien.
Den ligner på gul gåseblom, men har hvite randkroner. Bladene er mindre hårete under, og bladflikene er ofte dypere innskåret. Arten vokser i submediterran skog sammen med blant europahumlebøk og duneik. Cota triumfettii er utbredt i Sør-Europa og Vest-Asia fra Portugal i vest østover til Zagros- og Elburzfjellene i Iran.

Litteratur

·  «Anthemis triumfettii». Info Flora. Besøkt 15. november 2019.
·  W. Greuter (2006). «Cota triumfettii». Compositae (pro parte majore). – I: W. Greuter og E. von Raab-Straube (red.): Compositae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Besøkt 15. november 2019.
·  M.A. Alizadeh, N. Adeli og A.A. Jafari (2015). «Variation and relationships of shoot yield, morphological and phenological traits in chamomile populations (Anthemis triumfettii)». Journal of Medicinal Plants and By-products. 4 (1): 111–119. ISSN 2588-3739.

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII, плодоноси: VI - X.

Разпространение в България: Из гористи, тревисти и скалисти места, в планините и предпланините, нарядко. Западни гранични планини (Осоговска планина), Рила, между 300 и 1500 м надморска височина. Посочва  се за: Странджа (Малкотърновско - Стоян., Стеф., 1925), Руй пл. (Урум., 1905), Рудина пл. (Тошев, 1903). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Южна Европа

Защитен статус:  Видът не е защитен ? от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е ? лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), www.theplantlist.org › gcc-112420 ,, Wikipedia, den frie encyklopedi

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.