BGFlora.eu

 

Cruciata glabra (L.) Ehrend.

2478 (2). C. glabra (L.) Ehrend., Not. Roy. Bot. Gard. Еdinb., XXII (1958) 393; Ehrend., Fl. Eur., IV (1976) 37; Valantia glabra L., Sp. Pi., ed. 2 (1763) 1491; Galium vemum Scop. Fl. Carn., ed. 2, II (1772) 99; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 1054; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1930) 474 — Пролетна repгевка

Семейство: Rubiaceae Juss.
Род: Cruciata Miller
Вид: Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Българско име: Пролетна repгевка

Описание:

Многогодишно растение. Коренището тънко, пълзящо, c дълги подземни издънки. Стъблата 5 - 20. (-25) см високи, прости, рядко близо до основата с 1 - 3 странични .разклонения, изправени, голи или разпръснато до равномерно гъсто късо влакнести с 0,4 - 0,8 мм дълги власинки; средните междувъзлия 1,0 - 3,0 (3,5) см дълги. Листата 6 - 16 (-20) мм дълги, 3 - 7 мм широки, тясно до широко яйцевидни иди елиптични, постепенно стеснени към върха, заострени или закръглени с прави ръбове, с 3 жилки, средната изпъкнала, по-широка от страничните, голи или влакнести предимно по долната повърхност, в областта на съцветието жълто зеленикави. По време на плодоношение със слабо подвити ръбове. Полусенниците по-къси от листата, с 3 - 5 цвята, без приеъцветници. Съцветните и цветните дръжки голи, по-рядко късо влакнести, при плодовете извити надолу. Средните цветове двуполови, крайните тичинкови. Венчето 2,5 - 3,5 мм в диаметър, бледо жълто или зеленикаво жълто, с яйцевидни на върха късо заострени дялове. Стълбчето 0,3 - 0,4 мм, Дяловете сраснали до средата. Орех­четата едно, рядко две, 1,5 - 2,5 (-2,8) мм дълги, крушовидни, голи.

Изменчивост

1   Стъблата 5 - 10 (—15) см високи; листата по-дълги или равни на стьбловите междувъзлия ........... var. alpina (Schur) Ančev,Фитол., 5 (1976) 53; Valantia alpina Schur, Verh, Siebenb. Ver. Naturw., 111(1852) 86; Galium alpinum Schur, Enum. Pl. Transs. (1866) 288; Vel., Fl. Bulg. (1891) 236; G. Vernum var. alpinum (Schur) Stoj. et Stef., op. c., 1. c.; Hayek, op. c., 1. c. Средна и Западна Стара планина, Витошки район (Витоша), Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи, от 1500 докъм 2700 м надморска височина.
1* Стъблата (10-) 15 - 25 см високи; листата по-къси от стьбловите междувъзлия ..................................... var. glabra ....................... 2
2   Стъблата и листата голи ......................................................................... f. glabra. Разпространено в границите на вида, от 200 докъм 1900 м надморска височина. .
2* Стъблата и листата от разпръснато до гъсто влакнести или растения с влакнести и голи листа f. hirticaulis (Beck) Ancčv, ccmb. et st. n.; Galium vernum var. hirticaule Beck, Fl. Nieder — Österr., II (2) (1893) 1120. Разпространено в гранипите на вида, от 200 докъм 1900 м надморска височина.

„Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

*     *     *     *     *

Cruciata glabra (L.) Opiz is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Cruciata (family Rubiaceae).
The record derives from WCSP (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name (record 51735) with original publication details: Seznam 34 1852.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:60456820-2.

From   The Plant List: www.theplantlist.org>tp11.1>record>kew – 51735

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII, плодоноси:  VII - IX

Разпространение в България: Из светли гори и храсталаци, в сечища, поляни, в предпланините и планините. Разпространено, с изключение на Черноморското крайбрежие и Дунавската равнина от 300 докъм 2500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Южна Европа, Среди­земноморие, Югозападна Азия (Мала Азия), Кавказ, Западен Сибир. Пренесено в Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989), The Plant List: www.theplantlist.org>tp11.1>record>kew – 51735

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.