BGFlora.eu

 

Digitalis grandiflora Mill.

2803 (1). D. grandiflora Mill., Card. Diet. ed. 8, IV (1786) № 4; Heywood, Fl. Eur. Ill (1972) 240; D. ambigua Murr., Prodr. Stirp. Gotting. (1770) 62; Vel., Fl. Bulg. (1891) 423; Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 1033; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 175 — Едроцветен напръстник

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Digitalis L.
Вид: Digitalis grandiflora Mill.
Българско име: Едроцветен напръстник

Описание:

Двегодишни до многогодишни растения. Коренището кафяво, късо многоглавесто със снопчета от тънки придатъчни корени. Стъблата (40-) 60 - 100 (-120) см високи, изправени, цилиндрични, прости, по-рядко в основата на съцветието разклонени; долната им част с дълги меки власинки, по средата почти голи или с разсеяни власинки, връхната част с жлезисти власинки. Листата яйцевидно ланцетни, заострени, отгоре гладки, обикновено голи и светлозелени по края, отдолу и особено по жилките с жлезисти и прости власинки; розетковите и долните стъблови листа продълговато ланцетни, 7 - 25 см дълги и 2 - 6 см широки, почти целокрайни или фино напилени, към основата постепенно стеснени в къса и широка дръжка; средните стъблови листа яйцевидно ланцетни или елиптично ланцетни, най-често приседнали, стъблообхващащи; горните продълговато ланцетни, 4 см дълги и 1 см широки, приседнали, към върха постепенно намаляващи по размери и преминаващи в прицветници. Съцветието 6 - 25 см дълъг, многоцветен, рехав, едностранен грозд; съцветната ос гъсто покрита с къси, прости и жлезисти власинки. Цветовете хоризонтални до извити надолу. Цветните дръжки 2 - 3 мм дълги, жлезисто влакнести, при узряване на плодовете — 5 - 15 мм дълги. Прицветниците ланцетни или линейно ланцетни, по-дълги от цветните дръжки. Чашковите дялове 4 - 7 мм дълги и 1 - 2 мм широки, ланцетни, остри, жлезисто влакнести. Венчето бпедожълто, 3 - 5 см дълго и 1,5 - 2 см широко, неправилно звънчевидно, широко отворено, в основата изведнъж стеснено, отвън разсеяно жлезисто влакнесто, отвътре влакнесто с кафяви жилки; горната устна неясно 2-делна до почти цяла, около 2 мм дълга; долната с къси триъгълни на върха закръглени или повече или по-малко заострени и ресничести дялове; средният 5 - 7 мм дълъг, по-широк от страничните и много по-къс от венечната тръбица. Кутийката 8- 15 мм дълга и 5 - 8 мм широка, яйцевидна, гъсто покрита с власинки. Семената жълто-кафяви, неправилно чети­ристенно призматични.

Забележка. Към този вид се отнася посоченият за страната D. grandiflora Mill. х D. lanata Ehrh. (D. * fuscescens Waldst. et Kit.) Ботевградско, Драгалевци (Vel., I.c.).

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VII, плодоноси:  VIII - IX.

Разпространение в България: Из влажни места в гори и храсталаци по каменисти склонове в равнини и планини. Разпространено, от 500 докъм 1800 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Източна и Централна Европа (на север до Естония, на юг до Северна Гърция и на запад до Белгия и Фран­ция), Кавказ, Западен Сибир, Югозападна Азия (Мала Азия).

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том Х, БАН, София, (1995)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.