BGFlora.eu

 

Digitalis lanata Ehrh.

2807 (5). D. lanata Ehrh., Beitr. Naturk. VII (1792) 152; Boiss., Fl. Or. IV (1879) 430; Vel., Fl. Bulg. (1891) 422; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 175; Heywood, Fl. Eur. Ill (1972) 241 — Вълнест напръстиик

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Digitalis L.
Вид: Digitalis lanata Ehrh.
Българско име: Вълнест напръстиик

Описание:

Многогодишни или двегодишни растения. Коренището кафяво, вдървеняло, хоризонтално, разклонено, с многобройни придатъчни корени. Стъблата 30 - 80 (-100) см високи, единични или по няколко, изправени или по-рядко в основата приповдигащи се, цилиндрични, гладки, често червеникавовиолетово оцветени, неразклонени, равномерно облистени със засъхващи и отмиращи в началото на цъфтежа приосновни листа; в долната част и по средата обикновено голи, към съцветието голи или с редки власинки; съцветната ос гъсто покрита с дълги власинки. Приосновните и долните стъблови листа 6 - 12 (-20) см дълги и 1,5 - 3 (-3,5) см широки, продълговато ланцетни до ланцетно линейни, тъпи или заострени, в основата стеснени и постепенно преминаващи в дълга дръжка, най-често целокрайни, рядко по ръба слабо вълновидни или с ня­колко дребни зъбчета, разсеяно покрити с многоклетъчни и жлезисти власинки, с ясно забележима главна жилка и по 3 - 4 странични жилки, излизащи от основата на главната жилка и дъговидно извити към върха; средните и горните ланцетни или линейно ланцетни, 4 - 10 см дълги и 1 - 2 см широки, остри, приседнали, в основата по ръба на петурата ресничести. Съцветието 15 - 25 (-30) см дълъг, многоцветен, цилиндрично пирамидален грозд; съцветната ос жлезисто влакнеста; прицветниците, цветните дръжки и дяловете на чашката гъсто покрити с дълги белезникави власинки. Цветовете извити надолу или разперени хоризонтално; цветните дръжки 2 - 3 мм дълги. Прицветниците продълговато ланцетни или линейно ланцетни, остри. Чашковите дялове 6 - 10 мм дълги, ланцетни, остри, без ципест ръб. Венчето 20 - 30 мм дълго, бяло или белезникаво с мрежа от червеникавокафяви, извити нагоре дялове; долната с много дребни триъгълни странични дялове и значително по-голям, 8 - 13 мм дълъг, бял, продълговато триъгълен до яйцевиден среден дял, почти равен по дължина на венечната тръбица. Кутийката 8 - 12 мм дълга, конусовидна, покрита с жлезисти власинки. Семената 1,1 - 1,3 мм дълги и 0,6 мм широки, жълто-кафяви, неправилно четиристенно призматични.

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VI, плодоноси: VII - VIII.

Разпространение в България: По тревисти и каменисти места в храсталаци и разредени гори в низи­ни и планини от морското равнище докъм 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Югоизточна Европа (Балкански полуостров), Южна Унгария, Западна и Южна Румъния.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том Х, БАН, София, (1995)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.