BGFlora.eu

 

Digitalis viridiflora Lindl.

2804 (2). D. viridiflora Lindl., Digitalium Monogr. (1821) 21: Boiss., Fl. Or. IV (1879) 429; Vel., FL Bulg. (1891) 423; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 176; Heywood, Fl. Eur. Ill (1972) 240 — Зеленоцветен напръстник

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Digitalis L.
Вид: Digitalis viridiflora Lindl.
Българско име: Зеленоцветен напръстник

Описание:

Многогодишни растения. Коренището тъмнокафяво, разклонено, почти хоризонтално, с тънки корени. Стъблата (30-) 40 - 80 см високи, изправени, в основата дъговидно приповдигащи се, обикновено прости, повече или по-малко покрити с меки власинки. Приосновните листа 5 - 10 см дълги, 2 - 3 см широки, яйцевидно ланцетни, към основата стеснени в 1 - 2 см дълга дръжка, по време на цъфтежа обикновено изсъхнали; долните и средните стъблови обратно яйцевидни до яйцевидно продълговати или елиптични, 8 - 5 (-20) см дълги и 3 - 5 см широки, към основата стеснени в къса дръжка или приседнали, полустъблообхващащи, по края с редки зъбчета или почти целокрайни, от двете страни, особено по жилките покрити с власинки; връхните 2 – 4 см дълги, продълговато ланцетни, постепенно преминаващи в прицветници. Сьцветието 10 - 20 см дълъг многоцветен, рехав грозд; съцветната ос гъсто покрита с къси, прости и жлезисти власинки. Цветните дръжки 1 - 2 мм дълги, цветовете почти приседнали, хоризонтално разперени или извити надолу. Прицветниците линейно ланцетни, обикновено равни на цветовете, най-долните 2 пъти по-дълги от цветовете. Чашковите дялове 4 - 6 мм дълги, линейно ланцетни, остри с 5 - 7 жилки. Венчето 10 - 20 мм дълго и около 5 мм широко, покрито с многоклетъчни жлезисти власинки, зеленикавожълто, тръбицата тясно цилиндрична, при основата разширена, след това слабо стеснена и нагоре отново разширена, с многобройни ясно забележими жилки, 1 - 2 см дълга; горната устна с тъпи или заострени дялове; долната с почти еднакво дълги триъгълни, заострени дялове или средният дял 1 - 2 мм по-дълъг от страничните, много по-къс от тръбицата. Кутийката 5 - 7 мм дълга и 2 - 3 мм широка, яйцевидно закръглена, тъпа, покрита с власинки. Семената кафяви, неправилно четиристенно призматични.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI, плодоноси: VII - VIII.

Разпространение в България: Из гори в планини. Разпространено, от 800 докъм 2300 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, СРЮ (Сърбия и Черна гора), Словения, Хърватска и Турция. Балкански ендемит.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том Х, БАН, София, (1995)

1. 2.

3. 4.

Тези образи са получени от саниране на моите 6 х 6 см цветни диапозитиви

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.