BGFlora.eu

 

Dorycnium herbaceum Vill.

1718 (2). D. herbaceum Vill., Hist. Pl. Dauph. Ш (1789) 417; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 876; D. diffusum Janka, Österr. Bot. Zeitschr. ХШ (1863) 316; D. pentaphyllum subsp. herbaceum (Vill.) Rouy in Rouy et Fouc., Fl. Fr. V (1899) 135; Ball, Fl. Eur. II (1968) 173; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. № 255 — Треви­сто звездиче

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Dorycnium Mill.
Вид: Dorycnium herbaceum Vill.
Българско име: Тревисто звездиче

Описание:

Многогодишно растение. Стъблото възходящо или изправено, разклонено, 20,0 - 65,0 см високо, кръгло, плътно, в основата разредено разперено влакнесто, нагоре с по-гъсти прилегнали и разперени къси или дълги власинки. Листата, петорни, приседнали. Листчетата на средните листа, прикрепени в една точка 5,0 - 20,0 мм дълги и 2,0 - 6,0 мм широки, на долните и горните по-дребни, продълговато обратно яйцевидни, по-рядко елиптични, в основата клиновидно стеснени, на върха притъпени или късо островърхи, целокрайни, от двете страни разредено къдраво или право влакнести, често оголяващи или отгоре гъсто дълго разперено влакнести или до възголи, по ръба и отдолу влакнести, сивозелени. Прилистниците дребни, ципести, свободни. Цветоносните клонки 1,0 - 6,5 см дълги, гъсто прилегнало до разперено влакнести. Цветовете по 12 - 25 (30), събрани в главести съцветия по върховете на стъблото и неговите разклонения. Цветните дръжки 2,0 - 2,5 мм дълги, равни или по-дълги от чашките, гъсто прилегнало до разперено влакнести. Чашката 1,8 - 2,0 мм дълга и 1,5 - 1,8 мм широка, звънеста, гъсто дълго прилегнало до разперено влакнеста, двуустна; зъбците нееднакви, горните триъгълни, до 1/2 от тръбицата, долните триъгълно шиловидни, по- къси от тръбицата. Венчето 3,0 - 5,0 мм дълго, бяло, по-рядко до виолетово, голо. Флагчето 1,0 мм широко, продълговато елиптично, в средата повече или по-малко стеснено, на върха тъпо или заострено, цяло или слабо врязано, по­степенно източено в широк къс нокът, по-дълго или равно на ладийката и крилцата, бяло, рядко виолетово. Крилцата елиптично обратно яйцевидни, в основата с къс елиптичен придатък, стеснени в тънки дълги нокти, по-дълги от ладийката или равни на нея, бели. Ладийката елиптично ромбична, на върха късо източена, сърповидно извита, в основата с тънки дълги нокти, тъмночервена до черна, рядко бяла. Бобът 0,3 - 0,4 (0,5) см дълъг и 1,5 (2,0) мм широк, яйцевиден, в напречно сечение елиптичен, късо островръх (с късо 1,0 - 1,5 мм връхче), неприщъпнат, гол, тъмнокафяв, с 1 семе. Семената 2,0 - 2,2 мм дълги и 2,0 мм широки, яйцевидно кълбести, черно кафяви, гладки.

Изменчивост

1   Стъблото с прилегнали власинки, по-рядко с малобройни разперени такива ............................................................................ 2
1* Стъблото освен с прилегнали къси и с разперени дълги власинки .............................................................................................. 3
2   Листчетата възголи, предимно с къси прилегнали власинки .................... var. illyricum Beck, Fl. Südbosn. Angr. Herzeg. II (1898) 176; D. herbaceum f. glabratum Aschers. apud. Rikli, Engler Bot. Jahrb. XXXI (1902) 358. Североизточна България, Средна Стара планина (Габрово), Западна Средна гора (Ихтиман).
2* Листчетата повече или по-малко разперено влакнести ............................. var. herbaceum; D. herbaceum var. typicum Beck, Fl. Nider. Österr. (1892) 854; D. herbaceum 1. typicum Aschers. et Graebn., Syn. VI, 2 (1908) 662. Разпространено.
3   Листчетата отгоре възголи ..................................................................... var. intermedium (Ledeb.) Rikli, 1. c. D. inter­medium Ledeb., Ind. Sem. Horti Dorp. (1820) 14. Черноморско крайбрежие, Североизточна Бъдгария (Търговище), Предбалкан (Севлиево, Враца), Западна Средна гора (Ихтиман), Тракийска низина (Стара Загора).
3* Листчетата отгоре гъсто дълго разперено влакнести ......................... var. macedonicum (Deg. et Dorfl.) Kuzm., comb, n., D. intermedium var. macedonicum Deg. et. Dörfl., Denkschr. Akad. Wiss. Math. Nat. Kl. LXVII (1897) 718; D. herbaceum f. macedonicum (Deg. et Dörfl.) Hayek, 1. c. Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбал­кан, Западна и Средна Стара планина, Славянка, Витоша, Софийски район, Долината на р. Места, Западни и Средни Родопи, Средна гора, Тракийска низина.

Общо разпространение. Европа, Югозападна Азия, Кавказ.

Забележка. Видът е силно полиморфен. Вариации се наблюдават по отношение на индументума, формата на листата, формата на флагчето и баграта на флагчето и ладийката. Повечето вариации са описани без ясно изразени корелации (вж. Ascherson и Graebner, 1908; A. Nyarady, 1957). В настоящата разработка разновидностите са разделени само въз основа особеностите на индументума.

„Флора на Н. Р. България”, том VI, БАН, София, (1976)

*     *     *     *     *

Dorycnium herbaceum VILLAR is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Dorycnium (family Leguminosae).
The record derives from Tropicos which reports it as an accepted name (record 13051509) with original publication details: Prosp. Hist. Pl. Dauphine 44 44 1779.

Synonyms:

No synonyms are recorded for this name.

www.theplantlist.org › tpl › record › tro-13051509

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII.

Разпространение в България: По сухи тревисти, скалисти и храсталачни места, край горите, в равнините и планините, често на варовик. Разпространено, докъм 1700 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Югозападна Азия, Кавказ.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VI, БАН, София, (1976), www.theplantlist.org › tpl › record › tro-13051509

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.