BGFlora.eu

 

Euphorbia plathyphyllos L.

1970 (7). Е. plathyphyllos L., Sp. Pl, ed. 1 (1753)  460; Boiss. in DC., Prodr, XV, 2 (1862) 133; Fl. Or. IV (1789) 1099; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1 (1924) 125; Rössler, Beich. Bot. Centr. LXII (1943) 118; Прох.Фл.. СССР XIV (1949) 367; Smith et Tutin, Fl. Eur. II (1968) 220; Exs., F. R. E. No. 1516 — Разширенолистна млечка

Семейство: Euphorbiaceae Juss.
Род: Euphorbia L.
Вид: Euphorbia plathyphyllos L.
Българско име: Разширенолистна млечка

Описание:

Едногодишно растение. Растение c неприятна миризма. Стъблата единични, рядко многобройни, 15 - 80 (-110) см високи, кухи, в основата възходящи, до 5 мм в диаметър, нагоре изправени, зелени, голи или в горната част разсеяно влакнести, неразклонени или понякога в основата с 2 срещуположни неплодоносни разклонения, на върха с многобройни (1 - 15) странични, на върха триразделни цветоносни клонки. Стъбловите листа приседнали или на къси (до 1 мм дълги) дръжки, с източена или отсечена до слабо сърцевидна основа; долните листа удължено обратно яйцевидни, тъпи; горните листа удължено ланцетни, заострени; всичките ситно назъбени, голи или влакнести, тънки, жълто зелени до синьо зелени, 20 - 60 мм дълги и 5 - 20 мм широки. Връхните цветоносни клонки (3) 5, 2 - 11 см дълги, на върха 3 - 5-делни, всяко разклонение 1 - 2 или повече пъти двуразделно, във възлите на дихазиите с по един плодоносен циатиум. Присъцветните листа (3-) 5, удължено ланцетни, ланцетни до яйцевидни, заострени, голи или влакнести, назъбени, 10 - 40 мм дълги и 5 - 15 мм широки Прицветните листа със широко отсечена или леко сърцевидна основа, широко триъгълни до ромбични, заострени, назъбени, голи или влакнести, светло зелени, 6 - 20 мм дълги и 8 - 15 мм широки, по два. Околосъцветникът конусовиден, на дръжка до 1 мм, разсеяно дълго влакнест, 1,5 - 2,0 мм дълъг и широк, дяловете триъгълни, остри, отвътре дълго ресничести; жлезите 4, напречно широко елиптични до елиптични, жълти или жълто зелени, 0,8 мм дълги и 0,6 мм широки, целокрайни. Кутийката на дръжка до 1 мм дълга, кълбеста, 2,5 - 3,0 мм дълга и 3,0 - 3,5 мм широка, съвършено леко триделна, дяловете отделени с плитка, тясна бразда, покрити с къси брадавичести израстъци, гола или разсеяно влакнеста; стълбчетата 1,5 - 2,0 мм дълги, в основата сраснали, на върха целокрайни, задебелени. Семето лещовидно, силно гръбно-коремно сплеснато, (1,8) 2,0 - 2,2 мм дълго, 1,6 - 1,8 мм широко и 1,1 - 1,2 мм дебело, гръбният и коремният семенен ръб неизразени; страничните семенни ръбове ясни, килевидни; напречният пререз елиптичен: халазата малка, кръгла, с късо пъпче; хилусовата зона във вид на плитко връхно вдлъбване, неясна; шевът неясен, нишковиден; тъмно кафяво до кафяво черно; повърхността гладка, блестяща; фината струк­тура мрежеста; придатъкът бял, напречно елиптичен, отпред леко вдлъбнат, едва надвишаващ семето.

Изменчивост

1   Стъбловите листа голи или разсеяно влакнести ................................................. var. plathyphyllos. Разпространено. ............... 2
1* Стъбловите листа и стъблото гъсто влакнести .................................... var. literata (Jacq.) Reichenb., Fl. Germ. Exc. (1832) 756; Koch, Syn. ed. 2, I (1843);.723; E. literata Jacq., Collect. II (1879) 340; Е. lanuginosa Thuill., Fl. Par. ed. 2 (1779) 238. Предбалкан (Севлиевско, Михайловградско, Габровско), Струмска долина (селата Припечене, Марикостино и Кулата, Петричко), Тракийска низина (Пазарджик, Пловдив).
2   Кутийката гола ………………………..........................................................................………….. f. plathyphyllos. Разпространено.
2* Кутийката разсеяно влакнеста ................................. f. trichocarpa Murb., Deutsch. Bot. Mon. (1889) 17; Hayek, op. c. 125. Витошки район (Люлин), Знеполски район (Коньова планина).

Период на цъфтеж: Цъфти: V - X (XI), плодоноси: VI - X (XI).

Разпространение в България: Из горите и пасищата, рудерално край селищата и пътищата, плевел из културните площи, в равнините и долния планински пояс. Разпространено, от морското равнище докъм 1000 м надморска височина.(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Западна, Централна и Южна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ.

Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие;
Fam. Euphorbiaceae Juss. е защитена от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие;

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VII, Издателство на БАН, София, (1979)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.