BGFlora.eu

 

Euphorbia virgata Waldst. et Kit.

**************************************************************

Euphorbia virgata Waldst. & Kit. is a synonym of Euphorbia esula subsp. tommasiniana (Bertol.) Kuzmanov

This name is a synonym of Euphorbia esula subsp. tommasiniana (Bertol.) Kuzmanov .
The record derives from WCSP (data supplied on 2012-03-23 ) which reports it as a synonym (record 82765) with original publication details: Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 176 1805 publ. 1803.
From:  
http://www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-82765

*******************************************************************

Семейство: Euphorbiaceae Juss.
Род: Euphorbia L.
Вид: Euphorbia virgata Waldst. et Kit.
Българско име: Изправена млечка

Описание:

Euphorbia virgata W. et K. – Изправена млечка

Листата линейни до ланцетни, ± разреден, по-дълги от 3 cm. Многогодишно растение. 20 – 80 см, По влажни хрсталачни места и край реки. Цяла България, без Западните гранични планини, Беласица, Славянка, ДМ, Родопите (средни, източни), Странджа. Разпространено до 1000 м. надморска височина. Цъфти: V - VI ...................................... Изправена млечка — *Е. virgata W, et К.

Източник:    “ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА РАСТЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ”, Димитър Делипавлов, Мария Попова, Иван Ковачев, Димитър Терзийски, Иван Чешмеджиев, Димо Граматиков, Изд. ЗЕМИЗДАТ, София, 1983

*     *     *     *     *

Euphorbia virgata Waldst. et Kit.

Изменчивост

1   Страничните цветоносни клонки 8 - 20; стъбловите листа притъпени или слабо врязани, обратно ланцетни, широко яйцевидни или обратно яйцевидни; връхните цветоносни клонки обикновено 8 – 17 ............... ......... subsp. esula. У нас не се среща.

1* Страничните цветоносни клонки обикновено 2 - 12; стъбловите листа заострени, линейни до ланцетни; връхните цветоносни клонки обикновено 5 – 9 ................................. ................................................................. subsp. tommasiniana (Bertol.) Nyman, Consp. (1881) 652; E. tommasiniana Bertol, Fl. Ital. (1842) 78; Euphorbia virgata Waldst. et Kit., Pl. Rar. Hung. II (1803-4) 176, t. 162; Boiss. in DC., Prodr. XV, 2 (1862) 159; Fl. Or. IV (1879) 1126; Vel., Fl. Bulg. (1891) 507; Suppl. I (1898) 251; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 726; Науек, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 181; Rössler, Beich. Bot. Centr. LXII (1943) 726; Прох., Фл. СССР XIV (1949) 443; Кузм., Изв. Бот. инст. БАН XII (1963) 159, non Desf. Разпространено в границите на вида ................................................................................ 2 

Е. estila X salicifolia; Е. paradoxa (Schur) Podp. in Domln et Podp., KHc Uph Kvet. Rep. Cesk. (1928) 778; esula е paradoxa Schur, Enum. Pl. Transs. (1886) 596.

От: ..„Флора на Н. Р. България”, том VII, Издателство на БАН, София, (1979)

*     *     *     *     *

Euphorbia virgata W. K. –

1749. (20) E. virgata W. K. Многогодишно растение.  – Из влажните места и храсталаците, предимно край реките; по-рядко покрай влажните изкопи край пътищата и като плевел, предимно в низините. Среща се в цяла Северна България, тук там в Западна България и в Струмската долина, Тракийската равнина, Средните Родопи, Югоизточна България. Расте до 1000 метра надморска височина. Цъфти V – VI. (Т) Фиг. 893.

Var. virgata – Стъблото просто или с къси разклонения. Стъбловите листа линейно-ланцетни до тясно ланцетни, заострени, най-широки в основата или към средата
(f. virgata), или в основата стеснени, източени, най-широки към средата или над нея (f. esulifolia Tell.). Разпространено.
Var. orientalis Boiss. – Стъблото силно разклонено. Стъбловите листа продълговати, на върха закръглени, 6 – 8 см дълги и до 10 мм широки. Разпространено.

Източник:   „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, том II, Изд. „Наука и Изкуство”, София, (1967)

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI, Цъфти: V - VI, плодоноси: VI - VII.

Разпространение в България:

По влажни хрсталачни места и край реки. Цяла България, без Западните гранични планини, Беласица, Славянка, ДМ, Родопите (средни, източни), Странджа. Разпространено до 1000 м. надморска височина.,

Из тревните места и храсталаците, адвентивно край пътища, ж. п. линии, необработвани места или плевел в нивите, често на варовит терен в съобществата на Cynodon dactylon, Andropogoti ischaemum, Agropyrum repens, Agrostis vulgaris, в равнините и долния планински пояс. Разпростра­нено, с изключение на Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Долината на р. Места, Средни и Източни Родопи, Странджа, от морското равнище докъм 900 м надморска. височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (с изключение на северните части), Средна и Югозападна Азия.

Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие;
Fam. Euphorbiaceae Juss. е защитена от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие;

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: 

“ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА РАСТЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ”, Димитър Делипавлов, Мария Попова, Иван Ковачев, Димитър Терзийски, Иван Чешмеджиев, Димо Граматиков, Изд. ЗЕМИЗДАТ, София, 1983,

.„Флора на Н. Р. България”, том VII, Издателство на БАН, София, (1979),

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, том II, Изд. „Наука и Изкуство”, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.