BG Flora.eu

Семейство  AMARYLLIDACEAE  Lindl

Сем.  КОКИЧЕВИ —AMARYLLIDACEAE LINDL.

Многогодишни по-дребни или по-едри тревисти растения с различен изглед, подземната част на които най-често е луковица, рядко коренище. Листата обикновено линейни и плоски, рядко по-широко ланцетни или сърцевидни, или пък улейовидни, някои дебели и месести, приседнали, рядко с дръжки, понякога разположени в розетка. Цветовете по-често събрани в много- или малоцветни гроздовидни или други съцветия, има обаче и едноцветни. Цветовете са устроени по типа 3, актиноморфни или зигоморфни, околоцветните листчета по 3 в два кръга, сраснали или не, еднакви (външните и вътрешните) или не. Тичинките 6,. в два кръга (много рядко до 18 или само 3, но тогава другите 3 превърнати в стаминодии). Прашниковите гнезда се разпукват надлъжно или поленовите зърна излизат през връхни отвори. Плодникът образуван от 3 плодолиста, с долен, много рядко с полудолен яйчник, който е обикновено напълно тригнезден, с централна плацентация и много семепъпки, разположени в две редици за всяко гнездо. Плодът разпуклива по 3 шева кутийка, по-рядко ягодовиден. Семената анатропни, с различна големина и повърхност, със зародиш, обхванат от вторична хранителна тъкан. Повечето видове от семейството са ентомофилни, голяма част са протерандрични растения.

 „Флора на НР България, том II, БАН, София, (1964)

Родове:

Pancratium L.

 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.