BGFlora.eu

 

Семейство Amaryllidaceae Lindl.

Сем. XXVIII. КОКИЧЕВИ — AMARYLLIDACEAE LINDL.¹

Семейство: Amaryllidaceae Lindl.
Българско име: Кокичеви

Описание:

Многогодишни по-дребни или по-едри тревисти растения с различен изглед, подземната част на които най-често е луковица, рядко коренище. Листата обикновено линейни и плоски, рядко по-широко ланцетни или сърцевидни, или пък улейовидни, някои дебели и месести, приседнали, рядко с дръжки, понякога разположени в розетка. Цветовете по-често събрани в много- или малоцветни гроздовидни или други съцветия, има обаче и едноцветни. Цветовете са устроени по типа 3, актиноморфни или зигоморфни, околоцветните листчета по 3 в два кръга, сраснали или не, еднакви (външните и вътрешните) или не. Тичинките 6,. в два кръга (много рядко до 18 или само 3, но тогава другите 3 превърнати в стаминодии). Прашниковите гнезда се разпукват надлъжно или поленовите зърна излизат през връхни отвори. Плодникът образуван от 3 плодолиста, с долен, много рядко с полудолен яйчник, който е обикновено напълно тригнезден, с централна плацентация и много семепъпки, разположени в две редици за всяко гнездо. Плодът разпуклива по 3 шева кутийка, по-рядко ягодовиден. Семената анатропни, с различна големина и повърхност, със зародиш, обхванат от вторична хранителна тъкан. Повечето видове от семейството са ентомофилни, голяма част са протерандрични растения.

1   Цветовете големи, с много дълга околоцветна тръбица, на отвора на която е разположена по-къса или по-дълга, цяла или 6 -делна коронка. Външно от коронката са разположени 6-те еднакви връхни околоцветни дялове .............................. 2
1* Цветовете сравнително малки, без околоцветна тръбица и без корона. Околоцветнкте дялове еднакви или нееднакви помежду си ………......................................................................................................................... 3
2   Срасналата част на околоцветника фуниевидна. Коронката съставена от 6 двуделни листчета. Тичинките прикрепени в основата на короната …………………………..... 4. Панкрациум — Pancratium L.
2* Срасналата част на околоцветника тръбеста. Коронката цяла (по-къса или по-дълга). Тичинките прикрепени отвътре на околоцветната тръбица ............................................................ Нарцис — Narcissus L.
3   Цветовете увиснали. Околоцветникът бял, звънчевиден, без тръбица, Ти­чинките прикрепени в основата на околоцветните листчета .................................................................................................................... 4
3* Цветовете изправени. Околоцветникът жълт, в основата с дълга тръбица. Тичинките прикрепени в горната част на тръбицата ........................................................................... 3. Щернбергия — Sternbergia W. К.
4   Околоцветните листчета еднакви, на върха със зеленикаво или жъл­теникаво петно ............................................................................................................................... 2. Блатно кокиче — Leucojum L.
4* Външните 3 околоцветни листчетата бели, сравнително големи, а вътреш­ните 3 почти двойно по-къси, удължено обратно сърцевидни, на върха със зелено петно ..................................... 1. Кокиче — Galanthtus L.
¹ Разработил Д. Йорданов.

„Флора на Н. Р. България”, том II, БАН, София, (1964)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том II, БАН, София, (1964)

РОДОВЕ:

Род Galanthus L. - Кокиче

Род Leucojum L. - Блатно кокиче

Род Narcissus L. - Нарцис

Род Pancratium BUL.htm - Панкрациум

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.