BGFlora.eu

 

Семейство Araceae Neck

Сем. XXIV. ЗМИЯРНИКОВИ — ARACEAE NECK¹

Семейство: Araceae Neck
Род: Arum L.
Българско име: Змиярникови

Описание:

Многогодишни тревисти растения с грудковидни удебеления на стъблото или с дебели пълзящи коренища, по-рядко дървенисти или лиани. Листата обикновено събрани в основата на стъблото на дълги дръжки, сърцевидни, овални, стреловидни, копиевидни или разсечени, по-рядко недиференцирани на дръжка и петура. Цветовете дребни, еднополови или хермафродитни, обикновено групирани в съцветие кочан. В основата на кочана се намира покривало, обграждащо го или прилягащо към него само от едната страна. При еднополовите цветове мъжките обикновено са разположени в горната част на съцветието, а женските в долната, рядко размесени, обикновено без околоцветник. Хермафродитните цветове с околоцветник, обикновено 4 - 6-делен. Тичинките 2 – 4 - 8, с къси дръжки или без дръжки. Плодникът 1 - 3-гнезден, с една до много семепъпки. Плодът ягодовиден или сух.
Досега в нашата страна са установени следните фосилни остатъци от сем. Агасеае. В палеогенските наслаги до с. Брежани, Благоевградско: съплодие от Araceaecarpum sp. и в миоценските наслаги при с. Габра (Чукурово), Софийско, семена от Epipremnum orriata Reid ej: Chandler.

Таблица за определяне на родовете

1  Листата триръбести, линейно мечовидни, не са разделени на дръжка и петура. Цветовете хермафродитни, с околоцветник ............... Покривалото линейно, листоподобно …… ………………………………………………….………..........……………  1. Акорус—Acorus L.
t* Листата ± стреловидни, разделени на дръжка и петура. Цветовете едно­полови, без околоцветник. Покривалото във вид на ± яйцевидна, на върха фуниевидно разширяваща се тръба, рязко различна по форма от листата ……............................……………………  2
2  Листата дълбоко изрязани. Прашниците сраснали …...…........................…………………………. 2. Дракункулус — Dractinculus Schott
2* Листата целокрайни. Прашниците не са сраснали ………………………………… …........................….....…….. 3. Змиярник —Arum L..
¹ Разработил Б. Кузманов

"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964)

РОДОВЕ:

Род Arum L. - Змиярник

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.