BGFlora.eu

 

Семейство Aristolochiaceae Juss.

Сем. L. КОПИТНИКОВИ — ARISTOLOCHIACEAE JUSS.¹

Семейство: Aristolochiaceae Juss.
Българско име: Копитникови

Описание:

Многогодишни тревисти или увивни дървесни растения. Листата последователни, прости, цели или по-рядко разделени на дялове, с дръжки, без прилистници. Цветовете единични или в малки гроздове, разполжени в пазвите на листата, с дръжки, двуполови, правилни или неправилни, обикновено триделни. Околоцветникът в един, по-рядко в два кръга, малко или много венчевиден, често кафяво или яркочервено обагрен, в долната част сраснал в тръбица, на върха правилно 3- или 6-делен или с единичен, едностранен, цял или наделен по края дял. Тичинките 6, 12 или многобройни, разположени в един или в два кръга, свободни или сраснали със стълбчето в колонка. Прашниците извити навън към венчето. Яйчникът долен, по-рядко полудолен, 4 - 6-гнезден с много семепъпки. Стлъбчетата 3, най-често 6 или много, свободни или сраснали помежду си, образуващи колонка с 3, 6 или многоделно близалце. Плодът отваряща се по различен начин, по-рядко неразпуклива кутийка.

Таблица за определяне на родовете

1   Околоцветникът правилен, с къса запазваща се при плода тръбица. Цве­товете разположени връхно ........ 1. Копитник — Asarum L.
1* Околоцветникът неправилен, с дълга, след прецъфтяване опадваща тръ­бица. Цветовете разположени пазвено ................................. ............................................................................................................................................................................. 2. Вълча ябълка — Aristolochia L.
¹ Разработил Ив. Асенов

От „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

РОДОВЕ:

Род Aristolochia L. - Вълча ябълка

Род Asarum L. - Копитник

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.