BG Flora.eu

Семейство ASTERACEAE  (COMPOSITAE)

Семейство  Asteraceae - Сложноцветни

Съцветието е кошничка, изградена от многобройни дребни цветове, и заобиколено от обвивка от листчета. Видоизменената чашка е съставена от власинки, люспи или осилчета, понякога сраснали в различна степен помежду си, които спомагат за разпръскването на плодовете. Чашката понякога е изцяло редуцира- на. Венчелистчетата са 5 и са сраснали. Тичинките също са 5 и са вмъкнати в тръбицата на венчето. Тичинките са сраснали по дължината на прашниците в тръбица, която обхваща стълбчето. Когато узряват прашниците, близалцето още не е отворено и поленът попада в тръбицата, образувана от прашниците. Впоследствие стълбчето прораства през тази тръбица, поленът полепва върху външната страна на близалцето и оттам върху насекомото. В кошничката първо се отварят външните цветове.

Цветовете са няколко типа. Най-често се срещат тръбестите цветове, обикновено двуполови, понякога със стаминодии или са стерилни, с тръбесто венче с 5 (рядко 4) връхни дяла или зъбци. Друг тип цветове, близки до тръбестите, са двуустните, при тях долната устна е с три, горната с две езичести  зъбчета. Те са неправилни. Трети тип цветове са езичести. Теса двуполови, с вид на езиче с 5 връхни зъбчета и са най-характерни за подсем. Cichorioideae. Лъжливо езичестите цветове са неправилни, но долната устна е редуцирана и остава само горната триделна устна. Те произлизат от езичестите — двуустни. Четвъртият тип са фуниевидни цветове, които наподобяват тръбестите цветове, но 5-те зъбчета не са равномерни и цветове са неправилни. Женските фуниевидни цветове имат къса, обикновено тясна фунийка. Понякога има силно редуцирани фуниевидни цветове.

Всички цветове в кошничката могат да бъдат двуполови, в други случаи вътрешните цветове са двуполови, а външните — женски или стерилни. При някои представители цветовете в кошничката са еднополови или женски, или със стаминодии. Еднополовите кошнички може да са разположени върху различни растения.

Плодът е едносеменен, неразпуклив, почти винаги сух. Нарича се семка. Семето е без ендосперм. Плодът се разнася с помощта на видоизменената чашка.

Източник: „Систематика на висшите растения, Е. Божилова, Й. Коева, С. Тонков, Унив. Изд. „Св. Климент Охридски”,

Pensoft, (1999)

Родове:

Achillea L. - Равнец

Anthemis L. - Подрумиче

Arctium L. (Lappa Adans.) - Репей

Artemisia L. - Пелин

Aster L. - Звездел, Димитровче

Bellis L. - Паричка

Bidens L. - Бутрак

Calendula L. - Невен

Carthamus L. - Аспурт

Centaurea L. - Метличина

Cota J. Gay - Кота

Dorycnium Mill. - Звездиче

Echinops L. - Челядник

Hieracium L. - Рунянка

Inula L. - Оман

Leontodon L. - Жълтица

Matricaria L. - Лайка

Petasites Miller - Чобанка

Senecio L. - Спореж

Tanacetum L. - Вратига

Telekia Baumg. - Чернокос.

Tragopogon L. - Козя брада

Tussilago L. -Подбел

Xeranthemum L. -Безсмъртниче

 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.