BG Flora.eu

Семейство  BALSAMINACEAE  DC. -  Слабоногови

Описание:

Едногодишни тревисти растения. Листата елиптични, без прилистници. Цветовете единични или в гроздовидни съцветия, двуполови, неправилни. Чашелистчетата 3, свободни, едното венчеподобно, образуващо шпора. Плод- никът горен, плодолистите 5, яйчникът петгнезден, семепъпките много, плацентацията осова. Плодът разпукваща се по шевовете кутийка. Семената без ендосперм.

Източник: 

„Флора на НР България”, том VII, БАН, София, (1079)

 

Семейството е представено само с един род в България:

Родове:

Род Impatiens L.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.