BGFlora.eu

 

Семейство Boraginaceae Juss.

Сем. CXII. ГРАПАВОЛИСТНИ — BORAGINACEAE JUSS.¹

Семейство: Boraginaceae Juss.
Българско име: Грапаволистни

Описание:

Вечнозелени или листопадни дървета, храсти до полухрасти или много­годишни до едногодишни тревисти, просто или смесено — просто и жлезисто влакнести растения (простите власинки четинести, кукести или брадавичести — в основата с бели многоклетъчни епидермни групи повече или по-малко изпъкнали). Листата на дръжки или приседнали, събрани в приосновни розетки и по дължината на стъблото или само стъблови, прости, целокрайни, елиптични, яйцевидни, обратно сърцевидни, ланцетни, лопатовидни, голи, единично до гъсто просто или смесено, просто и жлезисто влакнести, по ръба целокрайни, голи, единично до гъсто просто или смесено просто и слезисто влакнести. Прилистници липсват. Присъцветниците листовидни или липсват. Съцветията цимозни (класовидни, гроздовидни, полусенниковидни, малоцветни, рехави или гъсти, многоцветни, едностранни или двустранни, силно охлювидно завити), през цъфтежа удължаващи и изправящи се при плодоношение. Чашката петлистна, правилна или неправилна, звънеста или тръбеста, наделена от 1 /4 до основата, дяловете яйцевидни, ланцетни, триъгълни; при плодоношение нарастваща, втвърдяваща се или с израстъци в основата, трайна или опадлива, просто (четинесто или четинесто и кукесто) или смесено просто и жлезисто влакнеста. Венчето петлистно, правилно или неправилно, рядко четирилистно, с къса тръбица, плоско, паничковидно до звънесто или фуниевидно; дяловете заоблени, отвора на тръбицата затворен изцяло или отчасти до удебелен пръстен, люспи, групи или пръстен от власинки, жлезисти придатъци. Тичинките 5, прикрепени в средата или в основата на тръбицата, разположени в един кръг — еднакви или спирално-нееднакви, по-къси, равни или по-дълги от тръбицата. или целия цвят. Цветовете жълти, бели, розови, червени до пурпурни, светло­сиви до тъмносини. Плодникът горен, от два плодолиста, яйчникът двугнезден с по две семепъпки във всяко гнездо, плитко четириделен, с връхно разположено стълбче или дълбоко четириделен със стълбче дълбоко между дяловете (гинобазално). Стълбчето с мономорфна или диморфна хетеростилия, голо или влакнесто, цяло или на върха разделено на два или четири дяла, всеки с топчесто, главесто или конично близалце. Плодът с месест или корковиден епикарп, цял или разпадащ се на две костилки; сух, разпадлив на два (два по два сраснали — двусеменни, еднакви или нееднакви или четири едносеменни плодни дяла — орехчета), по-рядко поради редукция плодът едносеменно орехче (развит само един дял); орехчетата гръбокоремно сплеснати, заоблени, гладки, грапави или брадавичести, със или без шипчета, със или без крила, в напречно сечение триъгълни, елиптични, външната част рязко разграничена с ребра или заоблена; мястото за прикрепването на орехчето към цветоложето с характерна следа (цикатрикс) — вдлъбнатина с различна форма, оградена с якичка или пръстен, със или без странични бразди или орехчето с краче или мек бял израстък (карункула). Семената без ендосперм. Насекомоопрашвани растения; размножават се със семена и вегетативно.

¹ Описанието на семейството и таблицата за определяне на родовете разработили Н. Андреев и Д. Пеев

Разпространение в България (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

РОДОВЕ:

Род Anchusa L. - Винче, Паче гнездо

Род Buglossoides Moench - Белоочица

Род Echium L. - Усойниче, Лисича опашка

Род Lithospermum L. - Птиче просо

Род Myosotis L. - Усойниче, Лисича опашка

Genus Pulmonaria L. - Медуница, Меча пита

Род Symphytum L. - Зарасличе, Черен оман

Род_Verbascum L. - Лопен, Овча опашка

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.