BGFlora.eu

 

Семейство Campanulaceae Adans

Сем. CXXIX. КАМБАНКОВИ - CAMPANULACEAE ADANS.¹

Семейство: Campanulaceae Adans
Българско име: Камбанкови

Описание:

Многогодишни до едногодишни тревисти растения, много рядко храстчета, обикновено с млечен сок. Стъблото изправено или приповдигащо се, възходящо, понякога стелещо се или увивно. Листата последователни, рядко срещуположни, без прилистници, прости, целокрайни, назъбени или разсечени. Съцветието рацемозно - клас, грозд, метлица, късо гроздовидно-главесто, понякога главичка с обвивка от присъцветници, по-рядко цимозно монохазий или дихазий. Цветовете правилни, рядко неправилни, на групи или единични, връхни или пазвени, двуполови, протандрични, рядко еднополови, двудомни. Чашката 3 - 5-делна, със свободни дялове, понякога между тях с придатъци, срастнала с яйчника. Венчето срастнало, 5-делно, по-рядко дяловете до 10 или редуцирани до 3, тръбесто, фуниевидно, камбанковидно или дисковидно, изрезите между дяловете различно дълбоки, понякога достигащи почти до основата му, рядко венечните дялове по време на цъфтеж срастнали на върха, свободни до основата. Тичинките (3) 5 (10), разположени последователно на венечните дялове, прикрепени в основата на венчето или към нектарен диск, най-често с разширени в основата дръжки, със свободни или в различна степен срастнали, надлъжно разпукващи се прашници. Плодникът от (2) 5 плодолиста, с долен, понякога полудолен, (2) 5 (10)-гнезден, рядко почти 1-гнезден яйчник, с осева, рядко връхна или базална плацентация, обикновено с многобройни семепъпки във всяко гнездо. Стълбчето по-дълго от венечната тръбица, обикновено гъсто покрито с едноклетъчни власинки, с 3-делно, по-рядко дву- до многоделно близалце. Плодът разпуклива, отваряща се с пори, с клапи или разпукваща се неправилно, рядко неразпуклива кутийка, много рядко ореховиден или ягода. Семената с изправен зародиш, с добре развит ендосперм. Опрашват се от насекоми, рядко самоопрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно.

Таблица за определяне на родовете

1   Изрезите на венчето достигат почти до основата му ...................................................................................................................................... 2
1*Изрезите на венчето достигат 1/4 до 1/2 от дължината му .............................................................................................................................. 4
2   Цветовете по един или на групи в гроздовидни съцветия ......................................................... 5. Асинеума - Asyneuma Griseb. & Schenk
2* Цветовете събрани в главички или гъсти класове…………………...........................................................................……………………….3
3   Цветовете без прицветници; кутийката се отваря с 2 клапи, разположе­ни в горната и част ................................ 9. Вятърче - Jasione L.
3* Цветовете всеки в основата с прицветник; кутийката се отваря с 2-3 пори, разположени малко над средата ......................................... ............................................................................................................................................................................................ 6. Фитеума - Phyteuma L.
4 Плодът дълга цилиндрична кутийка; венчето ширококамбанковидно ............................................................... Орниче - Legousia Durande
4* Плодът обратнояйцевидна или кълбеста кутийка; венчето най-често камбанковидно, по-рядко тръбесто или тръбесто-фуниевидно .................................................................................................................................................................................................................................... 5
5   Прашниците сраснали в тръбица около стълбчето ................................................................................ 2. Симфиандра - Symphyandra DC.
5* Прашниците свободни ....................................................................................................................................................................................... 6
6   Венчето тръбесто, тръбицата до 2 мм широка; стълбчето значително по-дълго от венчето ........................ 4. Трахелиум - Trachelium L.
6* Венчето камбанковидно или фуниевидно, тръбицата по-широка от 3 мм; стълбчето по-късо или малко по-дълго от венчето ............ 7
7    Кутийката се отваря с пори, разположени в основата, в средната или горната част ..................................... 1. Камбанка - Campanula L.
7* Кутийката не се отваря с пори, семената се освобождават след разпук­ване между зъбците  ................................................................... 8
8   Цветовете събрани в главесто съцветие, в основата с обвивка от присъцветници .................................... 7. Едрайант - Edrajanthus DC.
8* Цветовете по 1 по върховете на цветоносните стъбла или 2-5 (6) във връхни гроздовидни съцветия ........ 8. Петковия - Petkovia Stef.

¹ Разработил М. Анчев.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

РОДОВЕ:

Род Campanula L. BUL.html - Камбанка, Звънче

Род Jasione L. BUL.html - Вятърче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.