BGFlora.eu

 

Семейство Caryophyllaceae Juss.

Сем. КАРАМФИЛОВИ — CARYOPHYLLACEAE JUSS.¹
Българско име: Карамфилови


Описание:

Тревисти (в нашата природа) едногодишни или многогодишни растения. Листата обикновено срещуположни и разположени на кръст, по-рядко прешленовидни или последователни, прости, цели, понякога с ципести прилистници. Цветовете симетрични, обикновено двуполови, често с прицветници, най-често събрани в дихазни съцветия. Чашелистчетата 4 - 5, свободни или сраснали, някога съединени помежду си с ципести ивици (комисури), разположени алтернативно спрямо чашечните зъбчета. Венчелистчетата 4 - 5 (по-рядко редуцирани или липсват), свободни. Тичинките обикновено 5 - 10. Плодникът образуван от 5 - 2 плодолиста. Яйчникът горен, рядко полудолен, едногнезден, поне в горната си част, с една до много кампилотропни семепъпки, прикрепени към базална или свободна централна плацента. Близалцата (1) 2 - 5. Плодът обикновено кутийка, разпукваща се със зъбци, по брой равни на близалцата; рядко плодът ягодовиден, ахений или орехче.
Фосилни остатъци от Agrostemma sp. са установени в неогенски наслаги във Видинско.

Таблица за определяне на родовете

1   Цветовете с прост тревист или ципест околоцветник или венчелистчета редуцирани, люспести или нишковидни ........ 2
1*  Околоцветникът двоен, съставен от чашка и венче ................................................................................................................... 8
2    Листата събрани в прешлени по четири .............................................................................. 6. Многоплодник — Polycarpon L.
2* Листата срещуположни или горните последователни ............................................................................................................... 3
3   Листата със сухи, ципести прилистници .................................................................................................................................... 4
3* Листата без прилистници ..............................................................................................................................................................5
4   Цветовете разположени на групи в пазвите на стъбловите листа и без прицветници .... .......2. Изсипливче — Herniaria L.
4* Цветовете събрани в главички, обиколени с едри ципести прицветници ...........................1. Паронихия — Paronychia Mill.
5   Цветовете събрани в главички, обиколени с корави кукести прицветници ....................... ................ 8. Кверия — Queria L.
5* Цветовете без кукести прицветници ............................................................................................................................................. 6
6   Четири околоцветни листчета и 4 тичинки ........................................................................................... 11. Мъховка — Sagina L.
6* Пет околоцветни листчета .............................................................................................................................................................. 7
7* Листата тясно линейни, приседнали. Стълбчетата 2 .................................................................... 7. Хрущялка— Scleranthus L.
7* Листата яйцевидни, късо заострени, обикновено с дръжки. Стълбчетата 3 ..................... ........... 15. Звездица — Stellaria L.
8 Листата разположени последователно. Цветовете дребни (до 2 мм дълги), събрани в сбити топчести съцветия в пазвите на листата и на върха на стъблото. Венчелистчетата почти ципести. Тичинките 5 ............................. 3. Коригиола — Corrigiola L.
8* Листата срещуположни. Цветовете по-едри ................................................................................................................................. 9
9   Чашката срасналолистна, с 5 зъбци .............................................................................................................................................. 10
9* Чашката образувана от 4 - 5 свободни листчета ......................................................................................................................... 22
10  Стълбчетата 5 (6) ........................................................................................................................................................................... 11
10* Стълбчетата не повече от 3 ......................................................................................................................................................... 14
11 Чашката с дълги тесни дялове (зъбци), по-дълги от нейната тръбица и от венчелистчетата. Цветовете единични, едри ................................................................................................................................................................. 29. Къклица — Agrostemma L
11* Чашката със сравнително къси зъбци ......................................................................................................................................... 12
12   Горните междувъзлия на стъблото на известна дължина обагрени червеникаво или възчерно и лепкави. Венчелистчетата почти цели или слабо врязани ............................ ...................................................................................... 28. Лепка — Viscaria Röhl.
12*  Междувъзлията необагрени. Венчелистчетата в повечето случаи дълбоко разсечени на 2 или 4 дяла     ......................... 13
13   Цветовете еднополови, двудомни. Плодната кутийка с къса дръжчица (карпофор) .....................26. Плюекавиче — Silene L.
13*  Цветовете двуполови. Кутийката приседнала, без дръжчица ......................................................... 27. Свиларка — Lychnis L.
14   Стълбчетата 3 ................................................................................................................................................................................. 15
14* Стълбчетата 2 ................................................................................................................................................................................. 16
15   Чашката с форма на паничка, по-широка, отколкото дълга и яйчникът лежи на открито. Плодът месест, черен .................................................................................................................................................................... 25. Гушевица — Cacubalus L.
15* Чашката тръбеста или звънеста и яйчникът скрит в нея. Плодът кутийка ..................................... 26. Плюекавиче — Silene L.
16   Венчелистчетата на горната си повърхност при основата на петурата с два израстъка ...... ........ 20. Сапунче — Saponaria L.
16* Венчелистчетата без такива израстъци ......................................................................................................................................... 17
17   Чашката остро петстенна, с издадени ребра. Синкавозелено растение с длъгнесто овални приседнали листа и розови цветове, разположени в дихазна метлица ....................................... .........................................................................21; Калугерка — Vaccaria L.
17* Чашката цилиндрична или звънеста .............................................................................................................................................. 18
18   Чашката цилиндрична или тясно звънеста, ясно по-дълга, отколкото широка ......................................................................... 19
18* Чашката късо звънеста, не по-дълга или незначително по-дълга, отколкото широка ............................................................... 21
19   Чашката във вид на тясна тръбица, близо 10 пъти по-дълга, отколкото широка ................ ................ 24. Велеция — Velezia L.
19* Чашката най-много 6 пъти по-дълга, отколкото широка .............................................................................................................. 20
20  Чашката с 5 надлъжни зелени ивици (всяка с по 3 жилки), разделени с ципести промеждутъци ....................................................................................................................................................... 22. Мантийка — Petrorhagia (Ser.) Link
20* Чашката с многобройни успоредно разположени жилки .................................................................. 23. Карамфил — Dianthus L.
21   При основата на чашката се намират 2 - 6 прилегнали люспици. Семето сплеснато, прикрепено с плоската си страна           ......................................................................................................................................................  22. Мантийка — Petrorhagia (Ser.) Link
21* Чашката без прилегнали люспици при основата си. Семената бъбрековидни, прикрепени с вдлъбнатата си страна  ........................................................................................................................................................................19. Мишорка — Gypsophila L.
22   Листата с дребни ципести прилистници ......................................................................................................................................... 23
22* Листата без прилистници .................................................................................................................................................................. 24
23   Стълбчетата 3. Кутийката се разпуква на 3 дяла ......................................................................... 5. Коленчица — Spergularia Pers.
23* Стълбчетата 5. Кутийката се разпуква на 5 дяла  ...................................................................................... 4. Колянка — Spergula L.
24   Цветовете разположени в сенници. Стъблото под съцветието на известно разстояние безлистно. Стълбчетата 3 - 5. Кутийката цилиндрична и се отваря на върха си със зъбци ................................................................................................ Весларка — Holosteum L.
24* Растения с други белези ....................................................................................................................................................................... 25
25   Венчелистчетата двуразделни или врязани ....................................................................................................................................... 26
25* Венчелистчетата цели или почти цели .............................................................................................................................................. 28
26 Венчелистчетата врязани не по-дълбоко от средата си ............................................................................... 18. Рожец — Cerastium L.
26* Венчелистчетата разсечени по-дълбоко от средата си ...................................................................................................................... 27
27   Стълбчетата 3 .................................................................................................................................................15. Звездица — Stellaria L.
27* Стълбчетата 5 ....................................................................................................................... 16. Водна звездица — Myosoton Moench
28   Стълбчетата 2. Кутийката се разпуква на две части. Цветовете дребни (венчелистчетата 2 пъти по-къси от чашелистчетата), разположени в класовидно или гроздовидно съцветие. Листата шиловидни .............................................. 10. Бюфония — Bufonia L.
28* Стълбчетата 3 - 5. Кутийката се разпуква на 3 - 6 части .................................................................................................................. 29
29   Приосновните листа яйцевидни или елиптични ............................................................................................................................. 30
29* Приосновните листа линейни, линейно ланцетни или шиловидни .............................................................................................. 31
30  Кутийката се разпуква на 6 или 4 дяла по цялата си дължина. Листата обикновено по-дълги от 1 см. Цветовете понякога 4-членни ............................................................................................................................................................... 13. Кутявка — Moehringia L.
30* Кутийката се отваря със 6 зъбчета в горната си част. Листата обикновено по-къси от 1 см. Цветовете винаги 5-членни ............................................................................................................................................................................. 12. Песъчарка — Arenaria L.
31  Стълбчетата 3. Зрялата кутийка се разпуква на 3 дяла ............................................................................. 9. Мишовка — Minuartia L.
31* Стълбчетата 4 - 5. Кутийката се разпуква на 4 - 5 дяла или се отваря на върха с 8 - 10 зъбчета .................................................. 32
32   Чашелистчетата с бял, ципест ръб, около 3 пъти по-дълги, отколкото широки. Кутийката се отваря на върха с 8 - 10 зъбчета ............................................................................................................................................................................. 17. Поревка—Moenchia Ehrh.
32* Чашелистчетата зелени, без бял ципест ръб, около 2 пъти по-дълги, от­колкото широки. Кутийката се разпуква по цялата си дължина на 4—5 части ........................................................................................................................................... 11. Мъховка — Sagina L.

¹ Характеристиката на семейството и таблицата за определяне на родовете разработил Н. Стоянов.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

РОДОВЕ:

Род Cerastium L. - Рожец

Род Herniaria L. - Изсипливче, Белило

Род Lychnis L. - Свиларка

Род Petrorhagia (Ser.) Link - Мантийка

Род Saponaria L. - Сапунче

Род Silene L. - Плюскавиче, Хлопка

Род Scleranthus L. - Хрущялка

Род Stellaria L. - Звездица

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.