BGFlora.eu

 

Семейство Convolvulaceae Vent.

Сем. XIX. ПОВЕТИЦОВИ — CONVOLVULACEAE VENT. ¹

Семейство: Convolvulaceae Vent.
Българско име: Поветицови

Описание:

Храсти, полухрасти (рядко дървесни) или многогодишни до едногодишни тревисти растения, често увивни, често с млечен сок в листата и стъблата. Листата прости, последователни, цели или по-рядко наделени, без прилистници. Цветовете с прицветници, двуполови, правилни, единични или в цимозни съцветия, връхни или странични. Чашелистчетата 5, свободни или сраснали в основата. Венчето от 5 сраснали листчета, фуниевидно или звънесто, по-рядко тръбесто или дисковидно. Тичинките 5, редуващи се с венечните дялове, сраснали в основата с тях, тичинковите дръжки неравни, често в основата разширени. Плодникът от 2 (3 - 5) плодолиста, с горен, едно- до четиригнезден яйчник, всяко гнездо с 1 - 2 (-4) изправени, хемианатропни или анатропни семепъпки с по един интегумент; стълбчето единично (рядко две), удължено или скъсено до почти неразвито; близалцето главесто или двуделно; в основата на яйчника развит диск от 5 сраснали нектарни жлези. Плодът сферична, конична или яйцевидна кутийка, разпукваща се на 2 - 5 дяла. Семената многобройни до няколко или единични, дребни, голи или влакнести, гладки или зърнесто грапави до набръчкани. Насекомо опрашвани растения, размножават се със семена и вегетативни издънки.

Във фосилно състояние са установени видовете Porana macrantha Неег (Брежани — олигоцен) и P. oeningensis А. Вг. (Перник — олигоцен).

Таблица за определяне на родовете

1   Листата приседнали, до 10 мм дълги. Венчето наделено до средата, до 5 мм дълго, значително по-късо от тичинките .............................................................................................................................................................................. 1. Креса — Cressa L.
1* Листата на дръжки, по-рядко приседнали, но тогава по-дълги от 10 мм. Венчето до върха сраснало, по-дълго от (10) 20 - 50 мм, значително по- дълго от тичинките ................................................................................................................................................... 2
2  Прицветниците широко яйцевидни или сърцевидни, обикновено малко или много покриващи чашката .............................................................................................................................................................. 3. Чадърче — Calystegia R. Вг.
2* Прицветниците ланцетни, линейни или нишковидни, непокриващи чашката ........................................................................ 3
3   Близалцето с 2 нишковидни до цилиндрични или лопатовидни дяла ...................................... 2. Поветица — Convolvulus L.
3* Близалцето ненаделено или с 2 - 3 сферични дяла .......................................................................... *Грамофонче — Ipomoea L.

¹Разработил Богдан Кузманов

„Флора на Н Р България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н Р България”, том VIII, БАН, София, (1982)

РОДОВЕ:

Род Calystegia R. BR. - Чадърче

Род Convolvulus L. - Поветица

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.