BGFlora.eu

 

Род Cruciferae Juss. (Brassicaceae)

CEM. LVI. КРЪСТОЦВЕТНИ —CRUCIFERAE JUSS.¹

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Българско име: Кръстоцветни

Описание:

Едногодишни до многогодишни тревисти растения, по-рядко полухрасти или малки храсти. Листата последователни, без прилистници, приосновните често събрани в розетка, или по-рядко само с розетка от приосновни листа и безлистен цветоносен стърк. Стъбловите листа с дръжки или приседнали, понякога стъбло обхващащи, цели или в различна степен пересто разчленени до сложно перести, най-често покрити с неразклонени или двуделни, вилужни и звездовидни разклонени власинки; освен тях понякога и с многоклетъчни жлезисти власинки или жлези, по-рядко голи. Съцветията връхни, най-често гроздовидни или щитовидно гроздовидни, при плодовете обикновено силно удължени, почти винаги без прилистници. Цветовете обикновено хермафродитни, актиноморфни, по-рядко зигоморфни. Чашелистчетата 4, свободни, изправени до повече или по-малко разперени, разположени в два взаимно перпендикулярни кръга от по 2 срещуположни листчета; външните в основата често с торбесто разширение, в което се събира нектара Венчелистчетата 4, свободни, разположени в кръга по 2, алтернативно на чашелистчетата, по-рядко липсват, най-често с дълъг нокът. Тичинките обикновено 6, по-рядко 4, 2 или 0; външните две с по-къси дръжки; вътрешните 4, с по-дълги дръжки. Тичинковите дръжки често крилати или със зъбчета. Нектарните жлези различни по размери, форма, оцветяване, разположени около основата на тичинките и плодника и често свързани в общ пръстен. Плодникът с горен яйчник, синкарпен, образуван от два плодолиста, с две постенни плаценти, обикновено двугнезден чрез образуване на ципеста лъжлива преграда от съединяването на плацентите; понякога напречно многогнезден. Семепъпките най-често многобройни с кампилотропна разположение. Близалцето кълбовидно, дисковидно до двуделно. Плодъг обикновено разпуклива кутийка, разтваряща се с 2 капачета (шушулка илк шушулчица), понякога неразпуклива кутийка, разделена на едносеменни сегменти; по-рядко напречно начленена с разпукливи или неразпукливи членчета. Семената без ендосперм.

Таблица за определяне на родовете

1   Плодът увиснал, плосък, не повече от 12 пъти по-дълъг, отколкото» широк .............................................................................................. 2
1* Плодът изправен или разперен, по-рядко увиснал и плосък, но тогава поведе от 12 пъти по-дълъг, отколкото широк ........................ 3
2  Растения с разклонени или звездовидни власинки. Плодът 2 - 5 мм дълъг. Листата не обхващат стъблото ............................................. ...................................................................................................................................................................................... 30. Клипеола — Clypeola L.
2* Растения голи или с малко и неразклонени власинки. Плодът 7 - 25 мм дълъг. Листата стъблообхващащи ............................................. ............................................................................................................................................................................................... 6. Сърпица — Isatis L.
3  Плодът напречно наделен на 2 или повече едногнездни членчета, често при узряване разделени; долното членче неразпукливо, обикновено стерилно и дръжковидно или с 1 – 3 семена; горното членче неразпукливо или разпукливо, фертилно, едносеменно или броеницевидно прищъпнато и разпадащо се на едносеменни или двусеменни сегменти ............................................................................. 4
3* Плодът надлъжно разделен с преградка на 2 гнезда и се разпуква по дължината с 2 капачета или твърд и неразпуклив, понякога разделен на няколко части ..................................................................................................................................................................................... 8
4   Близалцето дълбоко двуделно. Растения със жлезисти власинки ............................................ 14. Хориспора — Chorispora R. Br. ех DC
4* Близалцето цяло или слабо двуделно. Растения без жлезисти власинки .................................................................................................... 5
5   Горното членче на плода сферично или яйцевидно ...................................................................................................................................... 6
5* Горното членче на плода цилиндрично или четириръбесто - клиновидно ................................................................................................ 7
6   Горното членче на плода без носче. Близалцето приседнало. Венчелистчетата бели ................................... 53. Диво зеле — Crambe L.
6* Горното членче иа плода с конично или цилиндрично носче. Венчелистчетата жълти ....................... 52. Репник — Rapistmm Crantz
7    Горното членче на плода не повече от 3 пъти по-дълго, отколкото широко, четириръбесто-клиновидно, едносеменно ...................... ............................................................................................................................................................................................ 51, Какиле — Cakile Mill.
7* Горното членче на плода най-малко 5 пъти по-дълго, отколкото широко, цилиндрично и често прищъпнато между семената .......... ......................................................................................................................................................................................... Дива ряпа — Raphanus L.
8   Плодът шушулка (най-малко три пъти по-дълъг, отколкото широк) ............................................................................................................ 9
8* Плодът шушулчица (по-малко от три пъти по-дълъг, отколкото ши­рок) .................................................................................................. 45
9   Голи растения или покрити само с неразклонени власинки ...................................................................................................................... 10
9* Влакнести растения (най-малко в долната част) със звездовидни, разклонени или смесени, разклонени и неразклонени власинки ... .................................................................................................................................................................................................................................. 29
10   Чашелистчетата изправени (чашката затворена) ......................................................................................................................................... 11
10* Чашелистчетата повече или по-малко разперени ....................................................................................................................................... 15
11   Листата прости, цели, малко месести .......................................................................................................................................................... 12
11* Най-малко някои от листата назъбени, изрязани на дялове или лировидни до пересто разделени ..................................................... 13
12  Стъбловите листа сърцевидни-стъблообхващащи. Голи едногодишни растения ........... 46. Целебница, мек бурен — Conringia Adans.
12* Стъбловите листа не обхващат стъблото. Многогодишни или двегодишни растения .......................................... 48. Зеле — Brassica L.
13   Близалцето дълбоко двуделно ....................................................................................................................................................................... 14
13* Близалцето кълбовидно, цяло или слабо двуделно ................................................................................................... 48. Зеле — Brassica L.
14   Шушулката с мечовидно носче. Стъбловите листа пересто разделени .................................................................. 50. Ерука — Eruca Mill.
14* Шушулката без носче. Средните и горните стъблови листа прости, назъбени или напилени .................... 10. Вечерник — Hesperis L.
15(10*) Капачетата на шушулката с 3 - 7 жилки ................................................................................................................................................. 16
15* Капачетата на шушулката само с една средна жилка или без жилка ......................................................................................................... 18
16 Венчелистчетата бели ......................................................................................................................................... 3. Лъжичина — Alliaria Scop.
16* Венчелистчетата жълти .................................................................................................................................................................................. 17
17   Шушулката с 3 - 7 жилки; носчето 10 мм или по-дълго .................................................................................... Синап, хардал — Sinapis L.
17* Шушулката с 3 жилки, без носче ....................................................................................................................... 1. Мъдрица — Sisymbrium L.
18   Шушулката не повече от 7 пъти по-дълга, отколкото широка ........................................................................... 17. Пореч — Rorippa Scop.
18* Шушулката повече от 7 пъти по-дълга, отколкото широка ......................................................................................................................... 19
19   Капачетата на шушулката без или със слабо очертана средна жилка ........................................................................................................ 20
19* Капачетата на шушулката с ясно очертана средна жилка ........................................................................................................................... 24
20   Капачетата плоски, шушулката силно сплескана ......................................................................................................................................... 21
20* Капачетата изпъкнали, шушулката слабо сплескана ................................................................................................................................... 22
21   Капачетата се разпукват експлозивно при узряване и се завиват спи­рално от основата ….......................... 19. Горва — Cardamine L.
21* Капачетата не се завиват спирално при разпукване .............................................................................................. 22. Гъшарка — Arabis L.
22   Венчелистчетата бели .............................................................................................................................. 18. Поточарка — Nasturtium R. Br.
22* Венчелистчетата жълти ................................................................................................................................................................................. 23
23  Съцветието щитовидно. Семената в една редица във всяко гнездо ……………………….......................... 16. Злина — Barbarea R. Вг.
23* Съцйетието не е щитовидно. Семената в две редици във всяко гнездо ......................................................... 17. Пореч — Rorippa Scop.
24 (19*) Шушулката силно сплескана ............................................................................................................................. 22. Гъшарка — Arabis L.
24* Шушулката слабо сплескана или с изпъкнали капачета ……………...........................................................................………………….. 25
25   Венчелистчетата жълти, понякога с виолетови жилки ……………..........................................................................…………………… 26
25* Венчелистчетата бели …………………………………..........................................................................………………………………….. 28
26   Семената по две редици във всяко гнездо ………..........................................................................………. 47. Двуредка — Diplotaxis DC.
26* Семената по една редица във всяко гнездо …………………….........................................................................………………………… 27
27   Капачетата на шушулката закръглени на гърба. Средни нектарни жлези липсват; страничните нектарни жлези призматични ……………………...................................................................................................................................................………. 48. Зеле — Brassica L.
27* Капачетата на шушулката килевидни. Средните нектарни жлези развити; страничните нектарни жлези полулунни или двуделни ...................................................................................................................................................................................... 16. Злина — Barbarea R. Br.
28   Едро многогодишно до 2 м високо растение. Приосновните листа 10 - 40 см ...................................................... 48. Зеле — Brassica L.
28* По-дребни едногодишни или многогодишни до 50 см високи растения. Приосновните листа по-малко от 10 см дълги ..................... ..................................................................................................................................................................................... 1. Мъдрица — Sisymbrium L.
29(9*) Близалцето дълбоко двуделно; дяловете понякога изправени и сраснали под форма на носче на шушулката ................................ 30
29* Близалцето кълбовидно, цяло или слабо двуделно .................................................................................................................................... 34
30   Дяловете на близалцето с гръбно възвишение или рогче ......................................................................... 13. Матиола — Matthiola R. Вг.
30* Дяловете на близалцето без издатини или рогче ........................................................................................................................................ 31
31   Стълбчето най-малко 1/2 от дължината на останалата част от шушулката ........................... 14. Хориспора — Chorispora R. Br. ex. DC
31* Стълбчето по-малко от половината от дължината на останалата част от шушулката или липсва ........................................................ 32
32   Венчелистчетата жълтеникави или кафяви .................................................................................................. 10. — Вечерник — Hesperis L.
32* Венчелистчетата бели, розови или виолетови, по-рядко червени ............................................................................................................ 33
33   Стълбчето късо, близалцето със свободни дялове ................................................................................................. Вечерник — Hesperis L.
33* Стълбчето липсва, дяловете на близалцето изправени и сраснали ................................................... 11. Малколмия — Malcolmia R. Br.
34   Листата 2 - 3 пъти пересто нарязани ...................................................................................... 2. Войничица — Descurainia Webb et Berth.
34* Листата цели или един път пересто нарязани ............................................................................................................................................. 35
35   Венчелистчетата жълти .................................................................................................................................................................................. 36
35* Венчелистчетата бели, виолетови, розови или червени ............................................................................................................................ 39
36   Стълбчето най-малко 1/2 от дължината на останалата част на шушулката; шушулката в по-голямата си част с двуделни власинки ………………….................................................................................................................................................…… 9. Сирениа — Syrenia Andrz.
36* Стълбчето не по-дълго от 1/3 от дължината на останалата част на шушулката ……..........................................................................…. 37
37   Стъбловите листа не обхващат стъблото ……………...........................................................................………… 8. Боянка — Erysimum L.
37* Стъбловите листа обхващат стъблото и са стреловидни или сърцевидни ……….........................................................................……. 38
38   Семената по една редица във всяко гнездо ……………...........................................................................………. 22. Гъшарка — Arabis L..
38* Семената по две редици във всяко гнездо ……………...........................................................................………….. 21. Козар — Turritis L.
39   Стълбчето най-малко 2,5 мм дълго ………………............................................................................……. 23. Аубриета — Aubrieta Adans.
39* Стълбчето не по-дълго от 2 мм …………………….........................................................................……………………………………… 40
40   Шушулката по-малко от 10 пъти по-дълга, отколкото широка …................................................................................. 31. Рупа — Draba L.
40* Шушулката най-малко 10 пъти по-дълга, отколкото широка ………............................................................................………………….. 41
41   Капачетата на шушулката плоски, по-рядко килевидни ……………...........................................................................………………….. 42
41* Капачетата на шушулката изпъкнали, закръглени или ъгловати ……..........................................................................………………… 43
42   Долните и средните стъблови листа приседнали или почти приседнали, цели или дълбоко назъбени ...….. 22. Гъшарка — Arabis L.
42* Долните и средните стъблови листа с ясни дръжки, често пересто наделени ............................................................................................ ………............................................................................…………………………… 20. Кардаминопсис — Cardaminopsis (С. A. Meyer) Hayek
43   Шушулката влакнеста ……………………...........................................................................……………….. 12. Маресия — Maresia Pomel
43* Шушулката гола …………………………..............................................................................……………………………………………… 44
44   Шушулката по-къса от 2 см …………............................................................................…….. 4. Арабидопсис — Arabidopsis (DC.) Heynh.
44* Шушулката 3 - 8 см дълга ……………………………….............................................................................………… 21. Козар — Turritis L.
45(8*) Шушулчицата обратно крушовидна с 3 гнезда; горните 2 разположени едно до друго, стерилни, долното е едно семе ................... ……………………………...............................................................................................................................……… 5. Скърбица — Myagrum L.
45* Шушулчицата без 2 стерилни гнезда ……………………………………………...........................................................................………. 46
46   Шушулчицата с 4 надлъжни крила или ребра или покрита с нееднакви брадавичести подутини .................. 7. Свърбига — Bunias L.
46* Шушулчицата без 4 крила или ребра и не е покрита с нееднакви брадавичести подутини ......................................…………………  47
47   Шушулчицата сплескана успоредно на преградката ………………………...........................................................................…………… 48
47* Шушулчицата сплескана перпендикулярно на преградката …………...........................................................................………………… 67
48   Яйчникът заобиколен в основата от жлезист междутичинков пръстен. Дребно водно растение. Всички листа приосновни ............. …………………….........................................................................................................................................……… 45. Субулария— Subularia L.
48* Яйчникът без жлезист пръстен. Сухоземни растения или ако са водни, тогава всички листа не са приосновни .................……….. 49
49   Голи растения или с неразклонени власинки ……………………..........................................................................……………………… 50
49* Растения с власинки, някои от които разклонени или звездовидни …….........................................................................……………… 55
50   Чашелистчетата изправени или почти изправени (чашката затворена) ………..........................................................................……….. 51
50* Чашелистчетата повече или по-малко разперени (чашката малко или много отворена) ....................................……………………… 52
51   Веячелистчетата дълги (10) 12 мм или повече. Шушулчицата 20 - 90 мм дълга и (10) 15 - 35 мм широка .... 24. Лопатка — Lunaria L.
51* Венчелистчетата не повече от 10 мм дълги. Шушулчицата не повече от 12 мм дълга и 8 мм широка ...................................................... ………………………………………………….................................................................................................. 34. Камелина — Camelina Crantz
52   Венчелистчетата жълти ……………….........................................................................…………………………………………………… 53
52* Венчелистчетата бели ………………..……..........................................................................……………………………………………… 54
53   Всички или най-малко някои от листата перести, пересто разделени или грубо назъбени. Стъбловите листа многобройни .............. ………...………………….................................................................................................................................……… 17. Пореч — Rorippa Scop.
53* Листата обикновено цели. Стъбловите листа обикновено липсват .......................................................................... 31. Рупа — Draba L.
54   Шушулчицата с късо, широко, тъпо носче. Венчелистчетата различни; външните ясно по-дълги, отколкото вътрешните ................... ……………………..................................................................................................................................……….. 54. Кривица — Calepina Adans.
54* Шушулчицата без носче, понякога със запазващо се етълбче. Венче­листчетата почти еднакви .…….. 33. Кернера — Kernera Medic.
55   Чашелистчетата изправени (чашката затворена) ………………………...........................................................................……………….. 56
55* Чашелистчетата повече или по-малко разперени (чашката отворена) ……..........................................................................…………… 59
56  Шушулчицата неразпуклива, почти кълбовидна, понякога сплескана, с мрежесто  грапава повърхност …. 35. Неслия — Neslia Desv.
56* Шушулчицата разпуклива с различна форма, без мрежеста грапавина ………............................................................................………. 57
57   Шушулчицата с карпофор в основата …………............................................................................……… 25. Алисоидес — Alyssoides Mill.
57* Шушулчицата приседнала ………………............................................................................………………………………..……………… 58
58   Шушулчицата сплескана. Венчелистчетата с къс нокът ............................................................................… 27. Фибигия — Fibigia Medic.
58* Шушулчицата издута ………………………….............................................................................……….. 34. Камелина — Camelina Crantz
59   Венчелистчетата дълбоко двуделни ………………..........................................................................……………………………………… 69
59* Венчелистчетата цели или плитко изрязани ………...........................................................................……………………………………. 64
60   Растение само с розеткови листа …………............................................................................………………. 32. Гладница — Erophila DC.
60* Растение и със стъблови листа …………………………………………..........................................................................………………… 61
61   Венчелистчетата бели ……………………..……………………………..........................................................................………………… 62
61' Венчелистчетата жълти ………………………………………………..........................................................................……………………. 63
62   Семената по 2 - 6 във всяко гнездо, крилати или с ръб. Стълбчето дълго ……………...........................…… 28. Турия — Berteroa DC.
62* Семената по 1 - 2 във всяко гнездо, без крила и ръб. Стълбчето късо ………..…… 29. Лепидотрихум — Lepidotrichum Vel. et Bornm.
63   Венчелистчетата врязани повече от 1/3 от дължината им …............................................................................. 28. Турия — Berteroa DC.
63* Венчелистчетата по-плитко врязани ………………..........................................................................………… 26. Игловръх — Alyssam L.
64   Венчелистчета жълти ……………............................................................................………………………………………………………. 65
64* Венчелистчетата бели, розови или червени          ……………...................................................................……………………………… 66
65   Външните чашелистчета торбесто разширени в основата; яйчникът с 4— 8 семепъпки във всяко гнездо .............................................. …………………………………………........................................................................................................…… 25. Алисоидес ~ Alyssoides Mill.
65* Външните чашелистчета без торбесто разширение в основата; яйчникът с 1 - 2 (6) семепъпки във всяко гнездо .................................. ……………………….............................................................................................................................……………… 26. Игловръх.— Alyssum L.
66   Шушулчицата неразпуклива с 4 надлъжни жилки, двугнездна, с по едно семе във всяко гнездо ..... 15. Еуклидиум — Euelidium R. Br.
66* Шушулчицата разпуклива без 4 надлъжни жилки, многосеменна; семената разположени в два реда ............…… 31. Рупа — Draba L.
67(47*) Плодът двоен, бъбрековиден или сърцевиден ………………............................................................................…………………….. 68
67* Плодът не е двоен, бъбрековиден или сърцевиден, понякога обратно сърцевиден …............................................................................ 69
68   Стъбловите листа приседнали, стъблообхващащи. Венче листчетата 4 мм дълги ………...........…….. 43. Кардария — Cardaria Desv.
68* Стъбловите листа с къси дръжки. Венчелистчетата 0,5 - 1,5 мм дълги …………….................…… 44. Неведимка — Coronopus Haller
69   Външните венчелистчета ясно по-дълги от вътрешните …….........................................................................…… 41. Иберис — Iberis L.
69* Венчелистчетата еднакво дълги ………………………………..........................................................................………………………….. 70
70   Тичинковите нишки с крило или зъбовиден придатък …………..........................................................................………………………. 71
70* Тичинковите нишки без крило или придатък ……………………..........................................................................……………………… 72
71   Листата цели, не са събрани в приосновна розетка. Чашелистчетата изправени  ...............………. 40. Етионема — Aethionema R. Вг
71* Листата обикновено пересто нарязани, най-често събрани в приосновна. розетка. Чашелистчетата отчасти разперени ..................... …………...……........................................................................................................................................……… 38. Теесдалия — Teesdalia R. Br.
72   Капачетата на шушулката крилати или тясно килевидни …………………...........................................................................…………… 73
72* Капачетата иа шушулката не са крилати или килевидни ………………...........................................................................………………. 74
73   Семената единични, увиснали от горната част на всяко гнездо ………………………..........................…...… 42. Горуха — Lepidium L.
73* Семената 1 - 8 във всяко гнездо ………………..........................................................................……….. 39. Попова лъжичка — Thlaspi L.
74   Шушулчицата триъгълно-сърцевидна ……...........................................................................…. 36. Овчарска торбичка — Capsella Medic.
74* Шушулчицата не е триъгълно-сърцевидна ….............................................................................….. 37. Хорнунгия — Hornungia Reichenb.

¹ Характеристиката на семейството и таблицата за определяне на родовете разработил Ив. Асенов

От „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

РОДОВЕ:

Род Alliaria Scop. BUL.html - Лъжичина

Род Alyssum L._BUL.html - Игловръх

Род Arabis L._BUL.html - Гъшарка

Род Aubrieta Adans BUL.html - Аубриета

Род Brassica L. BUL.html - Зеле

Род Bunias L. BUL.html - Свърбига

Род Capsella Medic._BUL.html - Овчарска торбичка

Род Cardamine L._BUL.html - Горва

Род Cardaria Desv. BUL.html - Родилна трева

Род Descurainia Webb. et Berth._BUL.html - Войничица

Род Erysimum L. BUL.html - Боянка

Род Hesperis L._BUL.html - Вечерник

Род Iberis L._BUL.html - Иберис

Род Roripa Scop._BG.html - Пореч

Род Sisymbrium L._BUL.html - Мъдрица

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.