BGFlora.eu

 

Семейство Dipsacaceae Juss.

Сем. CXXVII. ЛУГАЧКОВИ - DIPSACACEAE JUSS.¹*

Семейство: Dipsacaceae Juss.
Българско име: Лугачкови

Описание:

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения, рядко храсти. Стъблата голи или влакнести, понякога с бодли. Листата в основата на стъблата често розетковидно разположени, стъбловите срещуположни или в прешлени, приседнали или с дръжки, долните при някои сраснали помежду си, без прилистници, прости, целокрайни, или лировидно- до пересто наделени, по ръба целокрайни или назъбени, голи или в различна степен влакнести, при някои по долната повърхност с бодли. Цветовете събрани в гъсти цимозни главести съцветия, всички почти еднакви по размери или периферните цветове по-големи от вътрешните; главичките яйцевидни, кълбести, полусферични или цилиндрични, връхни или странични, обхванати от обвивни присъцветници (инволукрум); листчетата на инволукрума повече или по-малко еднакви, едно-, дву- или многоредни или външните значително по-големи, зелени, листовидни, понякога бодливи, вътрешните често ципести. Съцветното легло почти плоско, тясноконично, полусферично или цилиндрично, покрито с различни по форма, често ципести листчета (прицветници) или четинки. Цветовете неправилни, двуполови или еднополови (женски), всеки цвят обикновено с двойна чашка: външната образувана от 4 сраснали, разположени на кръст прицветници - тръбеста, цилиндрична или звънесто-тръбеста, повече или по-малко наребрена с 4 или 8 ребра или ямички, на върха със или без корона; вътрешната (същинската) чашка разположена на върха на плодника, 4 - 5-делна, дисковидна, паничковидна или тръбеста, по ръба със зъбчета, четинки или осили. Венчето тръбесто, неправилно, с 4 - 5 почти еднакви дяла или двуустно, често по-едро в крайните цветове на съцветието, бяло, жълто, синьо, розово, тъмночервено или виолетово. Тичинките 2 - 4, с равни помежду си тичинкови дръжки, прикрепени за тръбичката на венчето, редуващи се с дяловете му и обикновено стърчат над тях. Плодникът от 2 плодолиста с долен, едногнезден яйчник, със или без стълбче, близалцето просто или двуделно. Плодът сух, неразпуклив, едносеменен (плодосемка), включен във външната чашка, често със стърчаща запазваща се или опадваща вътрешна чашка. Семената с маслен ендосперм. Насекомно опрашвани растения. Размножават се със семена и вегетативно.

Стопанско значение. Много видове се култивират за озеленяване.

Таблица за определяне на родовете

1   Стъблата бодливи ....................................................................................................................................................... 2. Лугачка - Dipsacus L.
1* Стъблата не са бодливи ................................................................................................................................................................................... 2
2   Венчето 5-делно ............................................................................................................................................................................................... 3
2* Венчето 4-делно ............................................................................................................................................................................................... 5
3   Вътрешната чашка с 5 твърди гладки осили ....................................................................................................... 6. Самогризка - Scabiosa L.
3* Вътрешната чашка с 8 - 24 твърди ресничести или меки пересто влакнести, дълги осили ...................................................................... 4
4   Външната чашка по цялата си дължина с 8 бразди, без корона; вътреш­ната чашка с меки, пересто влакнести, изправени осили ................................................................................................................................................... 5. Перестоглавка - Pterocephalus Vaill. ех Adans.
4* Външната чашка в горната половина с 8 ямички, в долната с 8 бразди, с ципеста корона; вътрешната чашка с твърди, ресничести, хоризонтално разперени осили    ................................................................................................................ 7. Тремастелма - Tremastelma Raf.
5   Външната чашка с дръжка, сплесната, с 4 ребра; съцветното легло с четинки ........................................... 4. Червеноглавче - Knautia L.
5* Външната чашка приседнала, тръбеста, с 4 - 8 ребра; съцветното легло с ципести люспи ...................................................................... 6
6   Обвивните листчета на съцветието (инволукрум) кожести, керемидо - образно припокриващи се, разположени в повече от 3 реда; външната чашка с 8 ребра, на върха с 4 - 8 остри зъбчета или дълги, прави осили .......................................................................................... ......................................................................................................................................... 1. Звездоглавка - Cephalaria Schrad. ех Roem. & Schult.
6* Обвивните листчета на съцветието (инволукрум) тревисти, зелени, раз­положени в 2 реда; външната чашка с 8 бразди и 4 ребра, всяко ребро завършва със заострено зъбче ........................................................................................................ 3. Синьоглавче - Succisa Haller

¹Разработила А. Петрова.

*Част от проучването е извършено с финансовата подкрепа на програмата SYNTHESYS (Проект AT-TAF-146).

*A part of the study was financially supported by the SYNTHESYS Program (Project AT- TAF -146).

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: 

„Флора на Република България” том XI, София, (2013)

FLORA Republicae Bulgaricae, Opus inceptum curu redactoris principalis acad. DAKI JORDANOV, SERDICAE * 2013, Editio Academica “Professor MARIN DRINOV”
Editit tomum XI S. I. Kožuharon et M. E. Ančev
Redactor responsabilis editionis Prof. D. R. Peev, Dr. Sci.

РОДОВЕ:

Род Dipsacus L. - Лугачка

Род Knautia L. - Червеноглавче

Род Scabiosa L. _renewed.html - Самогризка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.