BGFlora.eu

 

Семейство Euphorbiaceae Juss.

Сем. LXVII. МЛЕЧКОВИ -  EUPHORBIACEAE JUSS.¹

Семейство: Euphorbiaceae Juss.
Българско име: Млечкови

Описание:

Дървета, храсти или многогодишни до едногодишни тревисти растения, често с млечен сок. Листата прости, последователни или срещуположни, често редуцирани до бодли, със или без прилистници. Цветовете еднополови, двудомни или еднодомни, единични или групирани в гроздовидни или сенниковидни съцветия, понякога с обща обвивка, наподобяваща отделен цвят. Мъжките цветове с много до една тичинки и околоцветник от чашка и венче или венчето редуцирано, или околоцветникът редицуран до дребни люспи; тичинковите дръжки свободни или сраснали, прости или разклонени; със или без рудиментарен плодник. Женските цветове от един плодник, със или без околоцветник, с горен 2 - 3-гнезден яйчник, всяко гнездо с 1 - 2 висящи семепъпки, с коремен шев на мястото на прикрепване, често с развит придатък. Стълбчетата 2 - 3, сраснали или свободни, дву- до многоделни. Плодът сух — разпадлива кутийка, рядко ягодовиден или костилковиден. Семето с развит ендосперм, със или без придатък. Насекомно опрашващи се, размножаващи се предимно със семена.

Във фосилно състояние е установен Omalanthus paraeuxinus Palam. (Рудник, Бургаско — горен еоцен).

Таблица за определяне на родовете

1    Листата щитовидни, с длацевидно изрязана петура ....................................................................... Рицин — Ricinus L.
1* Листата нещитовидни, листната дръжка в основата на листа ........................................................................................ 2
2    Мъжките и женските цветове с обща обвивка, наподобяващи отделен цвят. Растения с млечен сок ........................ ............................................................................................................................................................ 4. Млечка — Euphorbia L.
2* Мъжките и женските цветове отделени, със самостоятелен околоцветник. Растения без млечен сок ........................ 3
3   Листата срещуположни ............................................................................................................. 3. Пролез — Mercurialis L.
3* Листата последователни ....................................................................................................................................................... 4
4    Растения с гъсти звездовидни власинки ........................................................... 2. Синилна трева — Chrozophora Neck.
4* Растения без звездовидни власинки ...................................................................................... 1. Андрахне — Andrachne L.
¹Разработил Б. Кузманов

„Флора на Н. Р. България”, том VII, Издателство на БАН, София, (1979)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VII, Издателство на БАН, София, (1979)

РОДОВЕ:

Род Euphorbia L. - Млечка

Род Ricinus L. - Рицин

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.