BGFlora.eu

 

Семейство Iridaceae Lindl.

Сем XXX. ПЕРУНИКОВИ — IRIDACEAE LINDL.¹

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Iris L.
Българско име: Перуникови

Описание:

Многогодишни тревисти растения с коренище или грудко-луковица. по-рядко полухрасти. Стъблото при представителите от род Crocus силно скъсено, а при останалите добре развито. Листата мечовидни или линейни. Цветовете обикновено актиноморфни, разположени поединично, във връхни снопчета или метличести съцветия. При род Gladiolus цветовете зигоморфни, събрани в класовидно съцветие. Околоцветникът прост, венчевиден, със 6 дяла и по-дълга или по-къса тръбица. Дяловете еднакви или вътрешните и външните с различна форма и големина. Тичинките 3, свободни или сраснали. Плодникът с долен тригнезден яйчник и 1 стълбче (най-често на върха триделно). Плодът продълговата или кръгла, разпукваща се надлъжно многосеменна кутийка.

Таблица за определяне на родовете

1   Коренищни растения. Околоцветникът с нееднакви по форма и големина вътрешни и външни дялове, последните извити, надолу. Стълбчето с плоски, венчевидни дялове ............. ........................................................................................................... 3. Перуника — Iris L.
1* Растения с грудко-луковица, обвита от люспеста или мрежесто влакнеста обвивка. Околоцветникът с почти еднакви изправени дялове или непра­вилен. Стълбчетата с линейни дялове ............................................................................................................................... 2
2   Цветовете зигоморфни, многобройни, събрани в класовидно съцветие. Стъблото високо (40 - 80 см), облистено. Листата широко линейни или линейно мечовидни, наредени в два реда ............................................................................. 4. Петльово перо — Gladiolus L.
2* Цветовете актиноморфни, единични или събрани във връхни снопчета . или метлици. Някои растения едноцветни. Стъблото дребно (6 - 10 см) или неразвито и листата излизат направо от грудко-луковицата. Листата тяснолинейни до линейно четиновидни ................................................................................................................................................................................................................................. 3
3   Цветовете с дълга тръбица и ципеста обвивка в основата си. Стъблото силно скъсено. Листата линейни, с подвити краища .........................................................................................................................................................................................1. Минзухар — Crocus L.
3* Цветовете с къса тръбица и при основата си с по два ципести прицветника. Стъблото развито, облистено. Листата линейно четиновидни ........................................................................................................................................................... 2. Пролетка — Romulea Маr.

¹ Разработили В. Велчев, Й. Раденкова

„Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

РОДОВЕ:

Род Crocus L. - Минзухар

Род Iris L. - Перуника

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


©Авторско право К. Нанев 2012. Всички права запазени.