BGFlora.eu

 

Сем. Labiatae Juss. (Lamiaceae)

Сем. CXV. УСТНОЦВЕТНИ — LABIATAE  JUSS. (LAMIACEAE)¹

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Българско име: Устоцветни

Описание:

Ниски дървета, храсти или предимно тревисти растения, често жлезисти, с характерен аромат. Стъблата четири ръбести или ръбовете неизразени, прави, полегнали или лежащи, често влакнести. Листата срещуположни, прости, понякога перести, цели или наделени, целокрайни или назъбени, просто влакнести, със жлезисти власинки или със жлезисти люспи с етерично масло; без прилистници. Съцветията обикновено в сбити и видоизменени полусенници в пазвите на срещуположни присъцветници или в пазвите на най-горните листа в лъжливи прешлени; последните могат да бъдат наредени в прости или сложни класовидни, полусенниковидни, в щитовидни, метличести или главести съцветия; по-рядко в истински щитове; цветовете неправилни, рядко правилни, двуполови, рядко еднополови (мъжко стерилни). Присъцветниците обикновено дребни, подобни на листата или много редуцирани, или модифицирани; със или без прицветници. Чашката звънчевидна или тръбовидна, от 5 (рядко 4) сраснали листчета, често двуустна, а горната устна 3-зъба, долната 2-зъба, рядко правилна; жилките 5 - 20; при плода обикновено разрастваща се, трайна. Венчето от 5 сраснали листчета, тръбицата права или извита; свободната част на венче листчетата най-често формираща две устни; горната обикновено неясно 2-делна, сърповидна, шлемовидна извита или права, щитовидно изпъкнала или повече или по-малко вдлъбната или плоска; долната 3-делна; по-рядко горната устна редуцирана, долната 5-делна или горната 1-делна и долната 4-делна; или венчето правилно. Тичинките обикновено 4, двусилни, рядко 2 (обикновено останалите редуцирани в 2 стаминодии), дръжките сраснали с венечната тръбица, прашниците с 2 гнезда, паралелни или отклонени, по- рядко отделени посредством удължени прашникови връзки. Плодникът от два плодолиста, с горен, седящ, 4-делен яйчник; семепъпките четири, анатропни, с коремен шев; стълбчето едно, близалцето късо 2:делно. Яйчникът в основата с нектарен диск, обикновено 2- или 4-делен, рядко цял. Плодът сух разпадлив на 4 (рядко по-малко) орехчета, понякога ослизяващи се при намокряне. Семената без или със беден ендосперм.

Забележка. 1. В текста лъжливите прешлени са обозначени само като прешлени.

В цялото семейство и особено в някои родове (Thymus, Mentha, Ziiiphora и др.) е под­чертана тенденция по отношение на полов диморфизъм (гинодиоцизъм), при което 50% от популациите са мъжко стерилни. В тези случаи женските цветове са по-дребни и с по-бледо обагрени венчета.
Ослизяване на орехчетата (със значение за разсейването на семената) е наблюдавано при представители от родовете Acinos, Dracophallum, Glechoma, Hyssopus, Lavandula, Melissa, Mentha, Micromeria, Nepeta, Ocimum, Origanum, Prunella, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Thymus, Ziziphora.

Таблица за определяне на диворастящите и култивирани родове

1   Венчето с добре изразена долна устна, но с малка или без горна устна .................................................................................................. 2
1* Горната устна на венчето почти толкова голяма или по-голяма от долната устна, или венчето почти правилно до слабо двуустно ................................................................................................................................................................................................................................ 3
2   Венечната тръбица с власинков пръстен .............................................................................................................. 2. Срещниче — Ajuga L.
2* Венечната тръбица без власинков пръстен ...................................................................................................... 1. Подъбиче — Teucrium L.
3   Венчето почти правилно до слабо двуустно ................................................................................................................................................ 4
3* Венчето ясно двуустно .................................................................................................................................................................................... 6
4   Тичинките 2 ...............................................................................................................................................................4. Катушка — Lycopus L.
4* Тичинките 4 ...................................................................................................................................................................................................... 5
5   Венечната тръбица без власинков пръстен ............................................................................................................... 3. Мента — Mentha L.
5* Венечната тръбица с власинков пръстен ..................................................................................................................... * Перила — Perilla L.
6   Тичинките 2 (ако са 4 само долните две са  фертилни) ................................................................................................................................ 7
6* Тичинките 4 ....................................................................................................................................................................................................... 9
7   Тичинките обикновено съчленени на мястото на свързването на тичинковата дръжка с прашниковите връзки, рядко несъчленени; листата ненаделени до дълбоко наделени или пересто насечени ................................................................................ 30. Какула — Salvia L.
7* Тичинките несъчленени; листата целокрайни .............................................................................................................................................. 8
8    Едногодишно; горната устна на венчето почти целокрайна ……….......................………………………... 14. Зизифора — Ziziphora L.
8* Храсти; горната устна на венчето 2-делна ...................................................................................................... * Розмарин — Rosmarinus L.
9   Тичинките напълно скрити във венечната тръбица или излизащи малко над нея .................................................................................. 10
9* Тичинките стърчащи навън от венечната тръбица ..................................................................................................................................... 16
10   Тичинките напълно скрити във венечната тръбица ................................................................................................................................. 11
10* Тичинките излизащи малко над венечната тръбица .............................................................................................. * Босилек — Ocimim L.
11   Чашката двуустна ......................................................................................................................... * Шаренолистна коприва — Coleus Lour.
11* Чашка с 5 - 10 еднакви зъбци  ...................................................................................................................................................................... 12
12   Горната венечна устна целокрайна ............................................................................................................................................................. 13
12* Горната венечна устна 2-делна ................................................................................................................................................................... 14
13   Стълбчето на върха неравно 2-делно; венчето жълто, лимоненожълто, червено кафяво ............... 16. Миризлив бурен — Sideritis L.
13* Стълбчето с два еднакви дяла; венчето бледорозово ............................................................................. 21. Дяволска уста — Leonurus L.
14   Прешлените образуващи класовидно съцветие; най-горното зъбче на чашката на върха с широк обратно сърцевиден или обратно яйцевиден при­датък ............................................................................................................................................... * Лавандула — Lavandula L.
14* Съцветието лъжливо прешленесто или прешлените образуващи сложни съцветия; най-горното чашчено зъбче без придатък ..... 15
15   Венчето жълто, лимонено жълто, черно кафяво; прицветници липсват .......................................... 16. Миризлив бурен — Sideritis L.
15* Венчето бяло, жълто, кремаво жълто; прицветниците линейни, шиловидни ........................................ 15. Пчелинок — Marrubium L.
16   Горната устна на чашката с 2 плитки зъбчета, със щитовиден по-голям, или равен на нея израстък ...... 31. Превара — Scutellaria L.
16* Горната устна на чашката с друга форма, без израстък .............................................................................................................................. 17
17   Листата дълбоко дланевидно или пересто наделени, с дълги дръжки ................................................ 21. Дяволска уста — Leonurus L.
17* Листата с друга форма .................................................................................................................................................................................. 18
18   Чашката с 15 жилки ...................................................................................................................................................................................... 19
18* Чашката с 5 - 13 жилки ................................................................................................................................................................................. 23
19   Средното зъбче на горната чашкова устна ясно по-широко, отколкото страничните ............................................................................ 20
19* Средното зъбче на горната чашкова устна не е или рядко по-широко от страничните ......................................................................... 21
20   Прицветниците цели, елиптични, на върха заострени; горната венечна устна на върха врязана .. 19. Драконче — Dracocephalum L
20* Прицветниците осилесто назъбени, ясно жилкувани; горната венечна устна шлемовидна, 2-делна ..................................... ................................................................................................................................................... Лалеманция — Lalemantia Fisch. et С. A. Meyer
21   Стъблата полегнали, разклонени, вкореняващи се във възлите ............................................................... 18. Самобойка — Glechoma L.
21* Стъблата възходящи или изправени, рядко стелещи се, но невкореняващи се във възлите ................................................................. 22
22   Чашката тръбеста; всички цветове двуполови ........................................................................................................ 5. Исоп — Hyssopus L.
22* Чашката цилиндрична до яйцевидна; цветовете двуполови или понякога централните в цимозните съцветия плодникови, а страничните тичинкови ........................................................................................................................................... 17. Коча билка — Nepeta L.
23   Горната венечна устна ясно шлемовидна .................................................................................................................................................. 24
23* Горната венечна устна права, целокрайна до повече или по-малко врязана ......................................................................................... 28
24   Чашката ясно двуустна ...................................................................................................................................... 29. Пришница — Prunella L.
24* Чашката с 5 почти еднакви зъбчета ............................................................................................................................................................. 25
25   Растения със столони, вкореняващи се във възлите с адвентивни корени ..... 27 Жълта мъртва коприва — Lamiastrum Heis. ех Fabr.
25* Растения без столони .................................................................................................................................................................................... 26
26   Прицветниците бодливи; долната венечна устна в основата с. два тъпо конични, кухи израстъка ........ 28. Бударица — Galeopsis L.
26* Прицветниците не са бодливи; долната венечна устна без израстъци в основата ................................................................................ 27
27   Чашечните зъбци широки, с тънко шиловидно острие, излизащо от изрезките ................................................ 25. Руница — Phlomis L.
27* Чашечните зъбци ланцетни, шиловидно заострени ............................................................................. 26. Мъртва коприва — Lamium L.
28   Чашката ясно двуустна, долната устна с 2, горната с 3 зъбеца ................................................................................................................. 29
28* Чашката правилна или слабо двуустна ....................................................................................................................................................... 34
29   Всичките листа цели, целокрайни, дребни; тичинките стърчащи обикновено отстрани на горната венечна устна ............................ .......................................................................................................................................................................................... 7. Мащерка — Thymus L.
29* Листата обикновено назъбени или нарязани; тичинките скрити под гор­ната венечна устна ............................................................ 30
30   Венечната тръбица извита по средата ................................................................................................................ 8. Маточина — Melissa L.
'30* Венечната тръбица права ............................................................................................................................................................................ 31
31   Чашката с. 10 жилки ................................................................................................................................................ 9. Чубрица — Satureja L.
31* Чашката с 11 - 13 жилки ............................................................................................................................................................................... 32
32   Прешлените с 2 - 12 цвята с еднакви дръжки; чашката силно издута в основата .......................................... 11. Ацинос — Acinos Mill.
32* Прешлените многоцветни или в полусенници с дръжка; чашката неиздута ......................................................................................... 33
33   Чашковата тръбица права ..................................................................................................................... 10. Миризливче — Calamintha Mill.
33* Чашковата тръбица слабо извита .............................................................................................................. 12. Черновръх — Clinopodium L.
34   Чашката слабо двуустна ................................................................................................................................................................................ 35
34* Чашката правилна ......................................................................................................................................................................................... 36 35 Чашката широко звънчевидна; венечната тръбица. в основата с нектарен диск ............................................ 20. Кошутина — Mellitis L.
35* Чашката тръбеста или тръбесто звънчевидна; венечната тръбица без нектарен диск ...................................... 23. Чистец — Stachys L.
36   Прицветниците елиптично яйцевидни, керемидообразно покриващи се, тичинковите дръжки (в горните си части) разперени встрани .............................................................................................................................................................................. 6. Риган — Origanum L.
36* Прицветниците с друга форма; тичинковите дръжки неразперени ......................................................................................................... 37
37   Чашката с 5 - 10 жилки ................................................................................................................................................................................. 38
37* Чашката с 13 жилки ........................................................................................................................... 13. Микромерия — Micromeria Benth.
38   Листата целокрайни; връхните части на тичинките завити навътре и сбли­жени помежду си ..................... 9. Чубрица — Satureja L.
38* Листата нецелокрайни; връхните части на тичинките не завити навътре ............................................................................................. 39
39   Чашката с 10 дълбоки надлъжни бразди; цветовете събрани в групи с обща дръжка ................................... 22. Кандилче — Ballota L.
39* Чашката без надлъжни бразди; прешлените с 2- до многоцветни в гъсти или рехави класовидни съцветия ..................................... 40
40   Венечната тръбица без власинков пръстен; най-долните листа събрани в розетка. .................................. 24. Ранилист — Betonica L.
40* Венечната тръбица с власинков пръстен; листата равномерно разпреде­лени по стъблото ........................... 23. Чистец — Stachys L.

 ¹ Описанието на семейството и таблиците за определяне на родовете са разработени от М. Маркова

„Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

РОДОВЕ:

Genus Acinos Mill. BUL.html - Ацинос

Genus Ajuga L. BUL.html - Срещниче

Genus Ballota L. BUL.html - Кандилниче

Genus Betonica L. BUL.html - Ранилист

Genus Clinopodium BUL.html - Черновръх

Genus Galeopsis L. BUL.html - Бударица

Genus Glechoma L. BUL.html - Самобайка

Genus Lamiastrum Heis. ex Fabr. BUL.html - Жълта мъртва коприва

Genus Lamium L. BUL.html - Мъртва коприва

Genus Lycopus L. BUL.html - Европейска (обикновена) катушка

Genus Mentha L. BUL.html - Мента

Genus Origanum L. BUL.html - Риган

Genus Prunella BUL.html - Пришница

Genus Salvia L. BUL.html - Конски босилек, Какула

Genus Sideritis L. BUL.html - Устоцветни

Genus Stachys L. BUL.html - Чистец, Ялеш

Genus Teucrium L. BUL.html - Подъбиче

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.