BGFlora.eu

 

Семейство Leguminose Juss. (Fabaceae)

Сем. LXII. БОБОВИ — LEGUMINOSAE JUSS.¹

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Българско име: Бобови

Описание:

Дървета, храсти, лиани или тревисти растения, често увивни или стелещи се. Коренът обикновено с грудчици, съдържащи азотфиксиращи бактерии. Листата последователни, рядко срещуположни, прости или двойно перести, по-рядко прости или длановидни, или листата недоразвити, видоизменени или липсват напълно; клонките видоизменени в кладодии; обикновено с прилистници, последните свободни или сраснали с листната дръжка. Цветовете в гроздовидни, по-рядко в сенниковидни, щитовидни, класовидни или главести съцветия или цветовете единични, правилни или зигоморфни, полигамии или хермафродитни, рядко поради неразвитие еднополови. Чашката обикновено от 5, рядко от 4, повече или по-малко сраснали листчета, често двуустна, рядко чашелистчетата свободни. Венчето от много или 5, повече или по-малко еднакви листчета или от 5 нееднакви, диференцирани във флагче, ладийка и крилца, свободни или отчасти сраснали листчета, рядко венчето редуцирано до едно листче. Тичинките много — до 5 (4), обикновено два пъти повече от венчелистчетата, свободни или всички сраснали в тръбица, или 9 сраснали в тръбица и една свободна. Плодникът от един плодолист с горен, едногнезден иди понякога напречно, много рядко надлъжно преграден яйчник, с една до много семепъпки, прикрепени на коремния шев. Плодът сух, разпуклив по два или по един шев, по-рядко неразпуклив или разпадащ се на отделни членчета боб. Семената обикновено без ендосперм или последният незначителен, с придатък или без такъв. Опрашването обикновено от насекоми, нектарът се отделя в основата на тичинките, по- рядко. клейстогамни. Плодовете обикновено ендо- или екзозоохорни, по-рядко цялото съплодие анемохорно или семената се разсейват при разпукване на плода или последният с положителен геотропизъм, заравящ се в земята, където узрява (геокарпия). Размножаването преимуществено със семена.

Забележка. В рамките на семейството се наблюдава характерна еволюция по отношение на приспособителните механизми за разсейване на плода. При примитивните родове бобът е многосеменен, просто устроен, без приспособления за зоохория и обикновено се разпуква още върху растението (Chamaecytisus, Corothamnus, Genista, Spartium, Robinla, Cercis и др.), освобождавайки семената, явяващи се в случая единица на разсейването. При по-висши представители (Medicago, Onobrychis и др.) бобът има разнообразни приспособления за екзозоохория и обикновено е по-малосеменен и неразпуклив — явява се единица на разсейването. Връх на тази линия при нашите представители виждаме в род Trifolium. Бобът е мало- до едносеменен, с тънка ципеста обвивка и обикновено обхванат от чашката, а при някои видове и от трайното сухо венче. В анемохорията или екзозоохорията единица на разсейването е целият цвят или чашката, включваща боба, като главна роля в екзозоохория­та играят зъбците. В някои случаи единица на разсейването е цялото съцветие (анемохорно) или като крайна степен на специализация — автохорно чрез геокарпия (Т. subterraneum и др.). В последния случай някои цветове са стерилни и зъбците на чашката играят главна роля в самозаравянето в почвата (вж. van der Рiil, 1969). От семейството са установени във фосилно състояние следните таксони: Cassia ambigua Неег (Чукурово, миоцен), С. hyperborea Ung. (Чукурово, миоцен), С. lignitum Ung. (Бобовдол, олигоцен); Cassiophyllum berenices (Ung.) Krausel (Боровец, олигоцен); Podogonium knorri Неег (Чукурово, миоцен; Г. Добрево, олигоцен; Цъстрогор, олигоцен; Целово и Ставерци, миоцен; Бобовдол, олигоцен); Dalbergia sp. (Пелово, миоцен); Ceratonia emarginata А. Вг, (Брежани, олигоцен); Gymnocladus cf. meoreatarica Kol. (Гърмен, плиоцен); Cesalpinia haidingeri Ett. (Брежани, олигоцен); Sophora europaea Ung. (Брежани, олигоцен).

Таблица за определяне на диворастящите и култивираните родове

1   Най-малко някои от листата двойно перести .............................................................................................................................................. 2
1* Листата просто перести, тройни, длановидни, прости или листата опадливи, неразвити или видоизменени  ................................. 5
2   Дървета ............................................................................................................................................................................................................ 3
2* Храст 1,0 - 2,0 м висок .............................................................................................................................................................. Caesalpinia L.
3   Цветовете бели или зеленикаво бели ............................................................................................................................... Gymnocladus Lam.
3* Цветовете жълтозелени, жълти, розови или розово червени ..................................................................................................................... 4
4   Тичинките значително превишават венчето ........................................................................................................................... Albizia Durazz.
4* Тичинките не превишават венчето ............................................................................................................................................... Gleditsia L.
5   Венчето от едно листче ..................................................................................................................................... Черна акация — Amorpha L.
5* Венчето от 5 листчета ..................................................................................................................................................................................... 6
6   Листата видоизменени в мустаче, с едри листовидни прилистници ...................................... .......................37. Секирче — Lathyrus L.
6* Листата с развити листчета  ........................................................................................................................................................................... 7
7   Листчетата перести (чифтоперести с 2, 4 или повече листчета, нечифтоперести с 5, 7 или повече листчета) или длановидни (с 5 - 7 (9 - 17) листчета, прикрепени в една точка) ....................................................................................................................................................... 8
7* Листата прости или тройни, понякога неразвити, редуцирани или видоизме­нени, опадливи ........................................................... 57
8   Листата чифтоперести, завършващи с мустаче, осил или бодилче ............................................................................................................. 9
8* Листата нечифтоперести, завършващи с листче или длановидни ............................................................................................................ 18
9   Дървета или храсти, рядко полухрасти ........................................................................................................................................................ 10
9* Тревисти растения .......................................................................................................................................................................................... 13
10  Цветовете яркожълти или жълтеникави ..................................................................................................................................................... 11
10* Цветовете бели, виолетови, лилави или розови ....................................................................................................................................... 12
11  Венчето 15,0 - 25,0 мм дълго, яркожълто. Цветните дръжки съчленени ...................................................... 12. Карагана — Caragana L.
11* Венчето около 10,0 мм дълго, жълтеникаво. Цветните дръжки несъчленени  ................................................ 13. Клин — Astragalus L.
12  Прилистниците видоизменени в 2,0 - 6,0 см дълги бодли. Цветовете по 2 - 3 в снопчета ......................................  Halimodendron DC.
12* Прилистниците не са видоизменени в бодли. Цветовете в гроздовидни съцветия ....................................... 13. Клин — Astragalus L.
13  Плодната дръжка след прецъфтяването удължаваща се, с положителен геотропизъм, заравяща плода в почвата. Прилистниците сраснали с листната ос. Горната чашкова устна с 4, долната с L-зъб ........................................................................... Фъстъци — Arachis L.
13* Плодната дръжка не заравя плода. Прилистниците несраснали с листната ос. Чашката правилна или двуустна, но тогава горната устна с 2, долната с 3 зъбеца .............................................................................................................................................................................. 14
14  Стъблата крилати ................................................................................................................................................. 37. Секирче — Lathyrus L.
14* Стъблата не са крилати ............................................................................................................................................................................... 15
15  Чашковите зъбци 2 - 4 (6) пъти цо-дълги от тръбицата, равни или по-дълги от венчето ........................................ 36. Леща — Lens L.
15* Чашковите зъбци по-къси или равни, по-рядко по-дълги от тръбицата, по-къси от венчето ............................................................. 16
16  Прилистниците (5,0-) 6,0 - 10,0 см дълги, почти равни на листчетата. Чашковите зъбци листовидни ................. 38. Грах — Pisum L.
16* Прилистниците до 3,0 см, по-малки от листчетата. Чашковите зъбци не са листовидни ................................................................... 17
17  Стълбчето влакнесто по цялата си обиколка, само от долната страна голо, близалцето към върха разширено,тичинковата тръбица накрая право отсечена ............................... ..................................................................................................................... 35. Глушина — Vicia L.
17* Стълбчето влакнесто само oт горната страна, близалцето на върха нишко­видно, тичинковата тръбица на края косо отсечена ....................................................................................................................................................................................... 37. Секирче — Lathyrus L.
18(8*) Увивни дървенисти лиани до 20,0 м дълги, Цветовете бледовиолетови ................................................ Глициния — Wisteria Nutt.
18* Неувивни дървета или храсти. Цветовете розови, жълти, бели или гълъбови до лилавобели ........................................................... 19
19  Дървета .......................................................................................................................................................................................................... 20
19* Храсти или тревисти растения (поне при нашите условия) ................................................................................................................... 23
20  Венчето бледорозово или жълто. Цветовете в рехави метлици ................................... .......................................... Софора — Sophora L.
20* Венчето бяло, розово до пурпурно. Цветовете в увиснали гроздовидни cъцветия  ............................................................................. 21
21  Цветовете бели .............................................................................................................................................................................................. 22
21* Цветовете розови до пурпурни ................................................................................................................................... Салкъм — Robiriia L.
22  Венчето 2,5 - 3,0 см дълго. Кората на ствола гладка ........................................................................................................... Cladrastis Rafin.
22* Венчето 1,5 - 2,0 см дълго. Кората на ствола напукана ............................................................................................. Салкъм — Robinia L.
23(19*) Листата длановидни или привидно длановидни. Листчетата прикрепени повече или по-малко в една точка  ........................ 24
23* Листата нечифтоперести. Листчетата прикрепени по дължината на листната ос ................................................................................ 25
24  Листчетата 5, долните две листчета прикрепени до стъблото, наподобяващи прилистници. Съцветията главести. Ладийката тъмночервена до черна .............................. ........................................................................................................... 20. Звездиче — Dorychium L.
24* Листчетата 7 - 9 (11 - 17), долните не наподобяват прилистници. Съцветията гроздовидни. Ладийката не е тъмночервена до черна ............................................................................................................................................................................................. 3. Лупина — Lupinus L.
25  Храсти или полухрасти .................................................................................................................................................................................. 26
25* Многогодишни до едногодишни тревисти растения ................................................................................................................................. 30
26  Флагчето жълто .............................................................................................................................................................................................. 27
26* Флагчето бяло, розово или пурпурно .......................................................................................................................................................... 28
27  Цветовете в гроздовидни еъцветия. Бобът силно мехуресто подут, разпукващ се към върха ......................... 11. Плюскач — Colutea L.
27* Цветовете в сенниковидни, почти главести cъцветия. Бобът линеен, съставен от отделни членчета, на които се разпада ........................................................................................................................................................................................ 25. Зайчина — Coronilla L.
28  Цветовете в сенниковидни, почти главести съцветия. Бобът съставен от отделни членчета, на крито се разпада ......................................................................................................................................................................................... 25. Зайчина —Coronilla L.
28* Цветовете единични, по два или по много в гроздовидни съцветия.. Бобът се разпуква по дължина ............................................... 29
29 Всичките 10 тичинки сраснали в тръбица. Клонките повече или по-малко жлезисто влакнести ............... 29. Гръмотрън — Ononis L.
29* Една тичинка отделена от останалите 9, които са сраснали помежду си. Клонките без жлезисти власинки .......................................................................................................................................................................................... 13. Клин — Astragalus L.
30(25*) Главните жилки на листчетата достигат до ръба, често завършвайки в зъбче ................................................................................. 31
30* Главните жилки на листчетата анастомозират, не достигат до ръба ....................................................................................................... 32
31  Всички листа перести. Листчетата 7 - 17 на брой ........................................................................................................ 34. Нахут — Cicer L.
31* Само най-долните листа перести и листчетата по-малко от 7 ....................................................................... 29. Гръмотрън — Ononis L.
32  Листчетата 5, долните две прикрепени до стъблото, наподобяващи прилистници. Ладийката тъмночервена или черна ............................................................................................................................................................................... 20. Звездиче — Dorycnium Mill.
32* Листата перести, долните две листчета не наподобяват прилистници. Ладийката не е тъмночервена или черна .........л................. 33
33  Съцветието с дръжка, в основата с един или повече присъцветни листа ............................................................................................... 34
33* Съцветието приседнало или с дръжка, но в този случай основата без присъцветни листа .................................................................. 35
34  Съцветията с два или повече присъцветни листа. Бобът по ръба цял, по- къс от чашката  ........................... 17. Раменка — Anthyllis L.
34* Съцветията в пазвите на листата. Бобът по ръба назъбен, много по-дълъг от чашката ....... 18. Хименокарпус — Hymenocarpus Savi
35  Растения поне отчасти със жлезисти власинки. Бобът кафяво червеникав, лъскав ................................... 16. Сладник — Glycyrrhiza L.
35* Растения без жлезисти власинки. Бобът не е кафяво червеникав и лъскав ............................................................................................. 36
36   Цветовете в сенници или снопчета. Цветните дръжки прикрепени в една точка ................................................................................. 37
36* Цветовете в гроздовидни или щитовидни съцветия или единични ....................................................................................................... 43
37 Ладийката на предния си край извита и заострена във вид на човка ....................................................................................................... 39
37* Ладийката на предния си край тъпа или заострена, но неизвита във вид на човка .............................................................................. 38
38  Цветовете по 1 - 3 в съцветие, по-къси от 5,0 мм. Бобът разпадащ се на отделни членчета. Едногодишни растения .............................. ..................................................................................................................................................................................24. Птичокрак — Ornithopus L.
38* Цветовете повече от 3 в съцветие, по-дълги от 5,0 мм. Бобът разпуклив, неразпадащ се на членчета. Многогодишни растения .......................................................................................................................................................................................... 13. Клин — Astragalus L.
39  Цветовете розови или бялорозови. Бобът разпадащ се на отделни членчета ......................л......................... 25. Зайчина — Coronilla L.
39* Цветовете жълти или беди. Бобът разпуклив, неразпадащ се на отделни членчета .............................................................................. 40
40  Ладийката тъмночервена или черна ............................................................................................................ 20.3вездиче — Dorycnium Mill.
40* Ладийката не е тъмночервена или черна .................................................................................................................................................... 41
41  Листчетата 5, долните две сближени до основата на листната ос, наподобяващи прилистници ...................... 21. Звездан — Lotus L.
41* Листчетата повече от 5, долните две не наподобяват прилистници ...................................................................................................... 42
42 Бобът членесто наделен, на върха без човка, разпуклив; членчетата подковообразни или със закръглен синус ...................................................................................................................................................................... 26. Конска подкова — Hippocrepis L.
42* Бобът продълговат, на върха с 1,5 - 3,0 см дълга човка, неначленен, по шевовете удебелен, неразпуклив или късно разпукващ се ................................................................................................................................................................................ 19. Секуригера — Securigera L.
43  (36*) Листчетата с ясно успоредно жилкуване ................................................................................................... 37. Секирче — Lathyrus L.
43* Листчетата с пересто жилкуване или страничните жилки неясни .......................................................................................................... 44
44  Ладийката на предния си край извита и заострена във вид на човка или с 0,5 - 1,5 мм дълго зъбче ................................................... 45
44* Ладийката на предния си край тъпа или заострена, неизвита във вид на човка и без зъбче ................................................................ 47
45  Листчетата 5; долните две сближени до основата на листната ос, наподобяващи прилистници ....................... 21 Звездан — Lotus L.
45* Листчетата повече от 5; долните две не наподобяват прилистници ...................................................................................................... 46
46   Съцветията сенниковидни главички или цветовете единични. Бобът членесто наделен ......... 26. Конска подкова — Hippocrepis L.
46* Съцветията гроздовидни. Бобът не е членесто наделен .......................................................................... 14. Окситропис — Oxytropis L.
47  Листата чифтоперести ................................................................................................................................................................................... 48
47* Листата нечифтоперести .............................................................................................................................................................................. 49
48   Бодливи растения ................................................................................................................................................... 13. Клин — Astragalus L.
48* Небодливи растения ................................................................................................................................................... 35. Глушина — Vicia L.
49   Ладийката на върха заострена ..................................................................................................................................................................... 50
49* Ладийката на върха затъпена ....................................................................................................................................................................... 52
50   Всичките 10 тичинки сраснали в тръбица ............................................................................................................. 10. Жаблек — Galega L.
50* Една тичинка отделена от останалите 9, които са сраснали помежду си в тръбица .............................................................................. 51
51   Венчето (12,0) 14,0 - 40,0 мм дълго. Бобът повече или по-малко сплеснат, винаги гладък, с ясни членчета, при узряване разпадащ се на 8 сегмента ....................................................................................................................................................... 27. Хедизарум — Hedysarum L.
51* Венчето до 12,0 - 13,0) мм дълго. Бобът елиптичен или яйцевиден, нераз­пуклив, често със шипчета, бодли или брадавици .................................................................................................................................................................................. 28. Еспарзета — Onobrychis L.
52   Всичките 10 тичинки сраснали в тръбица .............................................................................................................. 10. Жаблек — Galega L.
52* Една тичинка отделена от останалите 9, които са сраснали в тръбица ................................................................................................... 53
53   Листчетата предимно в горната половина фина хрущялно напилени ................................................................. 35. Глушина — Vicia L.
53* Листчетата целокрайни ................................................................................................................................................................................ 54
54  Бобът с твърди и бодливи шипчета или със силно изпъкнала мрежа от жилки,  неразпуклив ............................................................. 55
54* Бобът без шипове или силно изпъкнала мрежа от жилки, разпуклив ..................................................................................................... 56
55   Цветовете сини или жълти със син връх. Бобът продълговат, по ръба изрязано назъбен .......................... 15. Трионче — Bisserula L.
55* Цветовете бели, розови или пурпурни. Бобът повече или по-малко закръглен, по ръба обикновено назъбен, по страните с изпъкнала мрежа от жилки или с ямки и жилките често назъбени .................................................................. 28. Еспарзета — Onobrychis L.
56   Цветовете без прицветяици; стълбчето влакнесто отдолу или по цялата oбиколка ............................................ 35. Глушина — Vicia L.
56* Цветовете с прицветници; стълбчето голо .................................................................................................... 13. Сграбиче — Astragalus L.
57  (7*) Листата прости, понякога редуцирани, видоизменени, опадливи или липсват, заместени от фотосинтезиращи клонки или силно нараснали прилистници и листни дръжки, наподобяващи прости листа ........................................................................................... 58
57* Листата тройни, винаги добре развити ....................................................................................................................................................... 67
58    Дърво със широки полукръгли, в основата дълбоко сърцевидни листа ........................................................ 1. Див рожков — Cercis L.
58* Едногодишни или многогодишни тревисти роения .................................................................................................................................. 59
59   Цветовете жълти, оранжеви или жълтеникавобели .................................................................................................................................. 60
59* Цветовете розови, червени или пурпурни до възбели .............................................................................................................................. 61
60   Листата линейно ланцетни. Бобът по-дълъг от чашката .................................................................................. 37. Секирче — Lathyrus L.
60* Листата тясно до широко елиптични или яйцевидни. Бобът по-къс от чашката ............................................ 17.Раменка — Anthyllis L.
61   Едногодишно тревисто растение. Бобът спираловидно извит, по външ­ните ребра с бодли .............. 23. Скорпиурус — Scorpiurus L.
61* Многогодишни тревисти растения или храсти. Бобът неусукан, без бодли ............................................................................................ 62
62   Младите стъбла с две широки до 2,0 (3,0 - 5,0) мм крила, прищъпнати във възлите .................. 5. Прещип — Chamaespartium Adans.
62* Младите стъбла не са крилати или крилата тесни, до 1,0 мм широки, неприщъпнати във възлите .................................................... 63
63  Многогодишно тревисто растение. Чашката след прецъфтяване повече или по-малко мехуресто подута. Бобът по-къс от чашката ......................................................................................................................................................................................... 17. Раменка — Anthyllis L.
63* Храсти или полухрасти. Чашката след прецъфтяване не е мехуресто подута. Бобът по-дълъг от чашката .......................................... 64
64    Чашката едноустна, на върха с 5 съвсем къси зъбчета. Венчето 20,0 - 30,0 мм дълго ..................................... Спарциум — Spartium L.
64* Чашката двуустна, горната устна с 2, долната с 3 зъбеца. Венчето (8,0) 10,0 - 15,0 (16,0 - 20,0) мм дълго .......................................... 65
65   Горната чашкова устна плитко, до 1/3 двузъба, долната от 1/5 до 1/3 тризъба ........................................................................................ 66
65* Горната чашкова устна до основата си двузъба, долната до средата или до основата си тризъба ................... 4. Жълтуга — Genista L.
66   Дребни храстчета, 10,0 - 20,0 (40,0) см високи. Бобът повече или по-малко равномерно гъсто влакнест ................................................. ....................................................................................................................................................... 6. Коротамнус — Corothamnus (Koch) С. Presl
66* Храст, 30,0 - 150,0 (250,0) см висок. Бобът по страните гол или възгол, по ръбовете с Дълги власинки .............. Sarothamnus Wimm.
67  (57*) Главните странични жилки на листчетата завършващи в ръба; последният често назъбен ......................................................... 68
67* Главните странични жилки на листчетата анастомозиращи и не достигат до ръба, понякога неясни; ръбът цял ............................. 79
68   Растения жлезисто влакнести поне в горната си част .............................................................. ................................................................ 69
68* Растения без жлезисти власинки ................................................................................................................................................................. 70
69   Всичките 10 тичинки сраснали в тръбица. Ладийката с човка ...................................................................... 29. Гръмотрън — Ononis L.
69* Една от тичинките ясно отделена от останалите 9, които са сраснали помежду си. Ладийката без човка ..................................................................................................................................................................................... 31. Люцерна — Medicago L.
70   Венчето при боба трайно; поне някое от венчелистчетата сраснало с тичинковата тръбица .. ................. 33. Детелина — Trifolium L.
70* Венчето след прецъфтяване опадващо; венчелистчетата не са сраснали с тичинковата тръбица ..................................…………….. 71
71  Бобът по-къс или равен с чашката. Тичинковите дръжки поне на 5 от тичинките на върха разширени ... 33. Детелина — Trifolium L.
71* Бобът обикновено по-дълъг от чашката. Всички тичинкови дръжки нишковидни  .............................................................................. 72
72   Бобът спираловидно извит в един или повече кръга …...........................................................................…. 31. Люцерна — Medicago L.
72* Бобът сърповиден до прав, линеен, яйцевиден или бъбрековиден ………...........................................................................………….. 73
73   Цветовете бели …………………………………………………………………............................................................................……...... 74
73* Цветовете жълти или сини ………………………………………………………..........................................................................……… 75
74 Цветовете в гроздовидни, рехави, удължени съцветия ….......................................................................… 32. Комунига — Melilotus Mill.
74* Цветовете единични, по два или в сбити кълбести или яйцевидни гроздове ……............................…… 30. Сминдух — Trigonella L.
75   Многогодишни растения. Бобът продълговат, сърповиден или бъбрековиден ……..…………………… 31. Люцерна — Medicago L.
75* Едно- или двугодишни растения .....................................................................................................................................………………… 76
76 Цветовете сини …………………..……………………..............................................................................…… 30. Сминдух — Trigonella L.
76* Цветовете жълти ……………………………………………………………............................................................................…………… 77
77   Цветовете в гроздовидни, удължени, рехави съцветия …………………….......………………………. 32. Комунига — Melilotus Mill.
77* Цветовете в цилиндрични, обратно яйцевидни, къси, гроздовидни съцветия или по 1 - 2 в пазвите на листата .................……… 78
78   Бобът линеен до яйцевиден, с дълга човка ………................................................................................……. 30. Сминдух — Trigonella L.
78* Бобът бъбрековиден, без човка …………………................................................................................………. 31. Люцерна — Medicago L.
79  (67*) Листчетата в основата с прилистници ………….............................................................................………………………………. 80
79* Листчетата в основата без прилистници …………………............................................................................…………………………… 84
80    Храcт до 2,5 м висок. Цветовете жълти ……………………..............................................................................…………. Petteria С. Presl
80* Тревисти растения.Цветовете бели, жълти, розови …………………………….............................................................................…….. 81
81   Венчето по-дълго от 9,0 мм. Растения голи или с бели власинки …………..............................................................................……….. 82
81* Венчето до 7,0 мм дълго. Растения с червенокафяви власинки ....................................................................................... Соя — Glycine L.
82   Ладийката на върха спираловидно усукана           ……………….....................................................................…… Фасул — Phaseolus L.
82* Ладийката права или извита, неспираловидно усукана ……………..............................................................................……………….. 83
83   Близалцето връхно, ръбецът по-дълъг от половината обиколка на семето .................................…………………………….Lablab Savi
83* Близалцето косо. Ръбецът два пъти по-къс от половината обиколка на семето ..................................................... Папуда — Vigna Savi
84   Дървета и храсти ........................................................................................................................................................................................... 85
84* Тревисти растения ........................................................................................................................................................................................ 90
85   Венчето червено или розово виолетово .............................................................................................................................. Lespedeza Mich.
85* Венчето жълто ............................................................................................................................................................................................... 86
86   Съцветията увиснали безлистни гроздове .............................................................................................. Златен дъжд — Laburnum Medic.
86* Съцветията метличести, главести или гроздовидни, но тогава изправени ............................................................................................ 87
87   Горната чашкова устна до основата двузъба .......................................................................................................... 4. Жълтуга — Genista L.
87* Горната чашкова устна най-много до средата двузъба .............................................................................................................................. 88
88   Чашката повече или по-малко тръбеста, горната чашкова устна на 1/3 - 1/2 двузъба ......................... 8.3ановец — Chamaecytisus Link
88* Чашката звънеста, горната чашкова устна съвършено плитко двузъба .................................................................................................... 89
89   Съцветията връхни, безлистни. Семето без придатък ................................................................. 7. Лемботропис — Lembotropis Griseb.
89* Цветовете единични или по два в пазвите на листата. Семето с придатък .............................................................. Sarothamnus Wimm.
90  (84*) Листата с ясни точковидни жлези ............................................................................................................... 9. Псоралеа — Psoralea L.
90* Листата без ясни точковидни жлези ............................................................................................................................................................ 91
91   Горната чашкова устна с 4 зъбеца, долната с един тясно шиловиден зъб, всички по-дълги от чашковата тръбица ……………….…..................................................................................................................…… 2. Лотононис — Lotononis (DC.) Eckl. et Zeyh.
91* Горната чашкова устна с 2, долната с 3 зъбеца (или зъбците неясни), всички по-къси от тръбицата ………………………………. 92
92 Цветовете единични или по два в пазвите на листата ……………...……………………… 22. Тетрагонолобу — Tetragonolobus Scop.
92* Цветовете повече от 3, събрани в главести или сенниковидни съцветия .............................................................................................. 93
94   Листата без прилистници. Всичките 10 тичинки сраснали в тръбица ........................................................... 17. Раменка — Anthyllis L.
94* Листата с добре развити ципести или тревисти, повече или по-малко сраснали с листната дръжка прилистници. Една тичинка отделена от останалите 9, които са сраснали, помежду си ………………..…………………………………… 33. Детелина — Trifolium L.

¹ Характеристиката на семейството и таблиците за определяне на родовете разработил Б. Кузманов

„Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

РОДОВЕ:

Род Anthyllis L. - Ременка

Род Astragalus L. - Клинавче

Род Cercis L. - Див рожков

Род Chamaecytisus Link - Зановец

Род Chamaespartium Adans. L. - Прещип

Род Coronilla L. - Зайчина

Род Galega L. - Жаблек

Род Genista L. - Жълтуга

Род Laburnum Medic. - Златен дъжд

Род Lathyrus L. - Секирче

Род Lotus L. - Звездан

Род Medicago L. - Люцерна

Род melilotus Mill. - Комунига

Род Onobrychis Adans. - Еспарзета

Род Ononis L. - Гръмотрън

Род Robinia L. - Салкъм

Род Trifolium L. - Детелина

Род Vicia L. - Глушина

Род Wisteria Nutt. - Глициния

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.