BGFlora.eu

 

Семейство Lythraceae J. St. Hill.

Сем. LXXXIX БЛАТИЕВИ — LYTHRACEAE J. ST. HILL.¹

Семейство: Family Lythraceae J. St. Hill.
Българско име: Блатиеви

Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения (нашите представители), рядко храсти или дървета. Листата прости, целокрайни, срещуположни или прешленовидни, по-рядко последователни. Цветовете правилни или понякога неправилни, двуполови, разположени в пазвите на горните и средните листа по 1 - 2 или повече в дихазии или в пазвени и връхни класовидни или класовидно метличести съцветия, съставени от дихазии. Цветното легло разраснало в тръбест или звънчевиден хипантий, запазващ се при плодовете. Околосъцветникът обикновено двоен. Чашката неопадваща, съставена от 3 до 6 сравнително широки триъгълни зъбчета, редуващи се със същия брой по-тесни зъбчета (придатъци), образуващи подчашка. Венчелистчетата 3 - 6 или 6 - 12, рядко повече, опадващи или неразвити; тичинките 2 - 12 и много (до 200), прикрепени за стените на хипантия; плодникът обикновено от 2 плодолиста, с 2 - 6-гнезден или неясно 2 - 4-гнезден (до средата си 2 - 4-гнезден, нагоре цял, едногнезден) горен яйчник, колончата плацента и множество семепъпки; близалцето топчесто, разположено на добре развито стълбче или приседнало, запазващо се, както и стълбчето, при плода. Плодът кутийка, най-често сферична или цилиндрична, многосеменна, ципеста, кожеста или тревиста, обхваната изцяло или донякъде от хипантия, разпукваща се на върха си на две половинки (често всяка с по 3 зъбчета), отваряща се с 4 зъбчета или пък неправилно разкъсваща се. Семената дребни, клиновидно яйцевидни, ъгловато яйцевидни, неясно тристенни и др. Насекомно опрашващи се растения; освен чрез семена някои видове се размножават и вегетативно (чрез части от стъблото и др.).

Във фосилно състояние са установени видовете Decodon globosus (Reid) Nikit. (Бал- дево, Благоевградско — плиоцен) и Diclidocarya menzelii Reid. (Разлог и Балдево, Благоевградско — плиоцен).

Таблица за определя не на родовете

1   Храст с розови цветове. Венчелистчетата с дълъг линеен нокът и закръг­лена, къдраво нагъната и неправилно
назъбена петурка. Тичинките 36 – 42 ........................................................................ Лагерстромия — Lagerstroemia L.
1* Тревисти растения. Венчелистчетата без линеен нокът. Тичинките 2 - 12 .............................................................. 2
2   Хипантият тръбест или тръбесто звънчевиден, най-малко 3 пъти по-дълъг, отколкото широк. Венчелистчетата
по-дълги от чашечните зъбци, ясно забележими ......................................................................... 4. Блатия — Lyjhrum L.
2* Хипантият звънчевиден, широко звънчевиден или полусферичен, най-много 2 пъти по-дълъг, отколкото широк.
Венчелистчетата не по-дълги от ча­шечните зъбци, трудно забележими или липсват ................................................. 3
3  Цветовете събрани по (1) 3 - 7 в пазвите на листата. Чашката от 4 зъбчета и 4 придатъка (понякога без придатъци) .......................................................................................................................................................... 1. Амания — Ammania L.
3* Цветовете по 1 (2) в пазвите на листата. Чашката от 6 зъбчета и 6 прида­тъка (понякога неразвити) ..................... 4
4    Листата приседнали. Долните срещуположни, горните последователни. Кутийката се отваря с 4 зъбчета на върха
си. Късо влакнести растения (поне в горната част) ........................................... 3. Мидендорфия — Middetidorfia Trautv.
4* Листата с (1) 2 - 4 мм дълги дръжки, всичките срещуположни или после­дователни. Кутийката неправилно
разкъсваща се. Голи растения ............................................................................................................... 2. Пеплис — Peplis L..

¹Разработил Д. Делипавлов.

„Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

РОДОВЕ:

Род Lythrum L. - Блатия

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.