BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Семейство Orchidaceae Lind.

Сем. XXXI. САЛЕПОВИ, ОРХИДЕИ — ORCHIDACEAE LINDL.¹

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Българско име: Салепови, Орхидеи

Описание:

Многогодишни тревисти растения с неразклонено стъбло (при нашите и европейските представители) и обикновено с 2 цели или наделени коренови грудки или коренище. Листата по форма и размери варират в доста широки граници, но преобладават ланцетните. Всички имат целокраен ръб и успоредно или дъговидно главно жилкуване, разположени са спирално, по-рядко двуредно или само при основата на стъблото, а прикрепването им е чрез влагалища. В сапрофитните представители листата са редуцирани до жълтокафяви безхлорофилни люсповидни образувания. Цветовете хермафродитни, различни по размери (до 7 - 8 см в Cypripedium calceolus L. и по-малки от 1 см във видове от родовете Spiranthes, Nigritella и др.), най-често те са събрани в гроздовидни, по-рядко в класовидни връхни съцветия и съвсем рядко единични. При основата си всеки цвят е с по-голям или по-малък, зеленикав или червеникав прицветник. Цветовете устроени по типа 3 и имат 6 околоцветни листчета, разположени в два кръга, различно сцзетени, венчевидни и по различен начин разположени едни спрямо други. Обикновено чрез извиване на плодника на 180° горната част на околоцветника заема долно положение. Долното от трите вътрешни околоцветни листчета най-често е различно от другите, издадено напред и надолу като устна (labellum), а в основата в повечето представители на семейството е удължено в шпора или в съвсем къс кух издатък като торбичка (фиг. 1, Л). С изключение на Сурripedium calceolus L (където са две) всички наши и европейски салепови имат само една тичинка. Тичинката е сраснала с връхната; част на стълбчето на плодника и се образува така наречения гиностемиум (gynostemium). Най-често тя има 2 прашникови гнгзда, във всяко от които поленовите зърна са свързани чрез лепкава материя в поленова маса (pollmium), снабдена с дръжка (с лепкава основа), и се получава бухалковидно образувание (pollinarium), което цяло се отнася от насекомите при кръстосаното опрашване (фиг. 1, Б, В). В някои представители обаче (видовете от родовете Cypripedium, Cephalanthera, Neottia) поленовите зърна са прашинковидни и не са слепени в обща маса. Плодникът е образуван от 3 плодолиста, с долен едногнезден (във всички европейски видове) яйчник, който най-често е извит наляво или надясно на 180°. Плодът обикновено е разпукваща се по 6 шева кутийка, много рядко ягодовиден или неразпукваща се кутийка. Семената са многобройни, много дребни, едва видими с просто око, без хранителна тъкан. Опрашването става чрез насекоми, а разнасянето на семената чрез вятъра. Повечето от представителите на семейството живеят в симбиоза с някои гъби.

Стопанско значение. Макар много от тропическите салепови по­ради красивите и ароматичните им цветове да се отглеждат е оранжерии като декоративни растения, нашите и европейските видове не се ценят като такива главно поради много трудното им отглеждане. Поради богато съдържание (до 50%) на слузни вещества в кореновите грудки нашите салепови, главно някои видове от рода Orchis, се използуват като медицински растения (дрога Tubera salep).
¹ Разработил Н. Стоянов

¹ Разработил Н. Стоянов

"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

*   *   *

Семейство орхидеи е представено в България с 25 рода. В тях са включени повече от 60 вида. 24 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Тук са поместени моите снимки на български видове орхидеи. Правени са в течение на множество вегетационни сезона. Отначало фотографирах на диапозитиви 6 х 6 сантиметра, а от няколко години използувам цифров фотоапарат. Множество от показаните тук видове растат в Софийски район.


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Защитен статус:  Всички родове на семейство Орхидеи са защитени в България от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:  "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

РОДОВЕ:

Род Cephalanthera Rich. - Главопрашник

Род Dactylorhiza Necker ex Nevski, (1937) - Дланокоренник

Род Epipactis Adans.  - Дремник

Род Gymnadenia R. BR. R. - Гимнадения

Род Himantoglossum W. D. Koch - Пърчовка

Род Neottia SW. - Гнездица

Род Ophrys L. - Пчелица, Пчела и гълъб, Бръмбарче, Чиличец

Род Orchis L. - Салеп

Род Platanthera Rich. - Платантера

*   *   *

Decorative orchides

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.