BGFlora.eu

 

Семейство Orobanchaceae Vent.

Сем. CXXI. ВОЛОВОДЕЦОВИ — OROBANCHACEAE VENT. ¹

Семейство: Orobanchaceae Vent.
Българско име: Воловодецови

Описание:

Безхлорофилни едногодишни или многогодишни тревисти растения, паразитиращи по корените на други растения. Стъблото просто, рядко разклонено, обикновено изправено, повече или по-малко месесто. Листата последователни, люсповидни, отначало месести. Цветовете с прицветници, а често и с 2 прицветничета, събрани в клас или грозд на върха на стъблото, рядко съцветието метлица или цветовете единични. Чашката срасналолистна, звънчевидна или тръбеста, рядко разсечена до основата на 2 (3) цели или двузъбести дяла. Венчето тръбесто, звънчевидно или фуниевидно, обикновено двуустно, рядко правилно. Горната устна 2-делна или цяла, долната 3-делна, често с надлъжна гънка под изрезите. Тичинките 4, свободни, двусилни (2 по 2 с различно дълги дръжки), заловени към тръбицата на венчето. Прашниците двугнездни. Плодникът от 2 (3) плодолиста. Яйчникът горен, едногнезден. Стълбчето на върха с 2-делно, рядко с 3 - 4-делно или цяло близалце. Плодът кутийка, отваряща се по 2, рядко по 3 шева. Семената многобройни, малки. Насекомо опрашвани, размножават се със семена.

Стопанско значение. Някои видове, особено от род Orobanche — воловодец или синя китка, са опасни плевели паразити. Те паразитират по различни културни растения и нанасят голяма вреда, като силно понижават добивите.

¹ Разработил Д. Делипавлов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том Х, Академично издателство „Проф. Марин Дринов” БАН, София, (1995)

РОДОВЕ:

Род Orobanche L. - Воловодец, Синя китка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.