BG Flora.eu

Семейство POLYGALACEAE  R. BR - ТЕЛЧАРКОВИ

           Малки дървета, храсти и многогодишни или едногодишни тревисти растения с прости, последователни, по-рядко срещуположни или събрани в снопчета листа, при основата без прилистници или по-рядко с люсповидни или бодливи такива. Съцветието грозд, клас или метлица. Цветовете двуполови, неправилни. Чашката от 5 свободна или сраснали листчета, вътрешните 2 по-дълги от трите външни венчевидни (крилща); венчето от 3 - 5 нееднакви листчета,  двете странични свободни (най-често недоразвити или липсващи); останалите три повече или по-малко сраснали с тичинковите дръжки, на върха често ресничесто наделени; тичинките 8, дръжките сраснали в тръбица, разцепена в долната си част. Плодникът от два плодолиста, с горен двугнезден яйчник, с по една семепъпка във всяко гнездо; стълбчето на върха двуделно, рядко главесто. Плодът сплесната гръбокоремно двугнездна кутийка, във всяко гнездо с по едно семе, орехче или плодосемка, със или без едносперм и често с влакнест придатък. Насекомно опрашващи се растения.

Родове:

Polygala L.

„Флора на България”, том VII, БАН, София (1979)

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                             © K.Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.