BGFlora.eu

 

Семейство Primulaceae Vent.


Българско име: Игликови


Описание:

Едногодишни, двегодишни до многогодишни, сухоземни, рядко водни, тревисти растения или дребни храсти с коренища, грудки или корени, с изправени пълзящи, плаващи стъбла или безстъблени. Листата прости, рядко пересто наделени, събрани в розетка, срещуположни или последователни. Цветовете 4—5- (рядко 7-)-делни, правилни, рядко неправилни, двуполови, събрани в сенници или рехави класовидни съцветия на върха или в пазвите на листата, по-рядко единични с тревисти прицветници. Плодникът горен, рядко полугорен, едногнезден или многогнезден с централна плацента и множество семепъпки. Стълбчето нишковидно с главесто близалце. Тичинките прикрепени в основата или в горния край на венечната тръбица, редуващи се или не със стаминодии, хетеростилни или хомостилни, в отвора на цвета със или без ципести люспи. Плодът многосеменна кутийка, разпукваща се на върха или по шевовете със зъбчета или отваряща се с капаче. Семената с малък зародиш и малко хранителна тъкан. Кръстосано опрашващи се, клейстогамни. Размножават се със семена и вегетативно. Семената се разнасят от водата, вятъра и насекомите.

Таблица за определяне на родовете
1  Коренището сферична или сплесната грудка. Венечните дялове образуват коронка или са обърнати назад ...............................................4.
..............................................................................Ботурче — Cyclamen L.
1* Коренището от друг тип. Венечните дялове дисковидно или звъневидно разположени ................................................................................2
2   Водни растения с пересто наделени листа .....................................................................................................* Водна перушина - Hottonia L.
2* Сухоземни растения с прости или длановидно нарязани листа . ...................................................................................................................... .
3   Листата събрани в розетка при основата на стъблото ........................................................................................................................................4
3* Листата разположени по дължината на стъблото   . ......................................................................................................................................... .7
   4   Листата бъбрековидни, слабо кожести .................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................8. Крайснежно звънче - Soldanella L.

4* Листата с друга форма, тревисти .........................................................................................................................................................................5
5   Венчето по-късо от чашката   .....................................................................................................................................6. Оклоп — Androsace L.
5* Венчето по-дълго от чашката         .......................................................................................................................................................................б
6   Листата плитко длановидно нарязани, в очертание сърцевидни .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................5. Мечешко око — Cortusa L.
6*Листата цели, целокрайни или назъбени с друга форма ............................................................................................7. Иглика — Primula L.
7  Цветовете жълти ...................................................................................................................................................1. Ленивче — Lysimachia L.
7* Цветовете с друга багра ......................................................................................................................................................................................8
8   Листата последователни .........................................................................................................................................9. Северница - Samolus L.
8* Листата срещуположни ......................................................................................................................................................................................9
9   Цветовете сини, бялорозови, червени. Плодната кутийка отваряща се с капаче ..............................................3. Огнивче — Anagallis L.
9* Цветовете белезникави. Плодната кутийка разпукваща се по шевовете на 5 дяла до основата ............................................2. Звездолен - .................................................................................................................................................................................Asterolinon Hoffmanns, et Link         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      

Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Родове:

Род Anagallis L. - Огнивче

Род Cyclamen L. - Ботурче, Циклама

Род Lysimachia L. - Ленивче

Род Primula L. - Иглика

Род Soldanella L. - Крайснежно звънче

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.