BGFlora.eu

 

Семейство Ranunculaceae Juss.

Сем. XLVI. ЛЮТИКОВИ —RANUNCULACEAE JUSS.¹

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Българско име: Лютикови

Описание:

Тревисти сухоземни, рядко водни растения, по-рядко полухрасти, храсти и лиани. Листата обикновено последователни, рядко срещуположни или приосновни, обикновено без, по-рядко с прилистници. Цветовете единични или събрани в гроздовидни или метличести съцветия, обикновено хермофродитни, правилни или неправилни, с прост или двоен околоцветник. Чашелистчетата и венчелистчетата от 5 до 20 или многобройни; рядко чашелистчетата само 3. Цветовете често с нектарници. Тичинките многобройни, свободни, спирално наредени по коничното цветно легло. Плодолистите (плодничетата) един до много, спирално наредени по цветното легло. Плодовете най-често сборни, съставени от по-малко или много орехчета или мехунки (по изключение ягоди). С малки изключения насекомоопрашващи се.

Таблица за определяне на родовете

1   Цветовете неправилни, с едностранна симетрия .......................................................................................................................................... 2
1* Цветовете правилни, с лъчиста симетрия ...................................................................................................................................................... 4
2   Цветовете с дълга шпора на най-горното околоцветно листче, последното плоско ................................................................................. 3
2* Цветовете без шпора; най-горното околоцветно листче във вид на шлемче ................................................. 9. Самакитка — Aconitum L.
3   Цветовете с по едно плодниче; плодовете единични ................................................................. 11.Шпорец — Consolida (DC.) S. F. Gray
3* Цветовете c no 3 - 5 (рядко 2) плодничета; плодчетата 3 - 5 (2)........................................................................ 10. Ралица — Delphinium L.
4   Листата срещуположни ............................................................................................................................................... 16. Повет — Clematis L.
4* Листата последователни или събрани в приосновна розетка ...................................................................................................................... 5
5   Цветовете с шпора ............................................................................................................................................................................................. 6
5* Цветовете без шпора ......................................................................................................................................................................................... 7
6   Листата цели, тясно линейни, събрани в приосновна розетка. Цветовете дребни, единични, разположени връхно; шпората права, разположена надолу ........................................ ................................................................................................ 19. Миша опашка — Myosurus L.
6* Листата тройно перести, спирално разположени. Цветовете едри, единични или по няколко по върховете на разклоненото стъбло; шпората на върха закривена ............................ .......................................................................................................... 5. Кандилка — Aquilegia L.
7   Околоцветникът прост, венчевиден или чашковиден; понякога венчелистчетата дребни, превърнати в нектарници ......................... 8
7* Околоцветникът съставен от чашка и венче ................................................................................................................................................. 17
8   Листчетата на околоцветника или яйцевидни или ромбични, в основата си изведнаж стеснени в дълъг нокът .................................... ........................................................................................................................................................................................... 8. Челебитка — Nigella L.
8* Листчетата на околоцветника елиптични, линейни, яйцевидни или закръглени, в основата си без дълъг нокът ................................. 9
9   Околоцветните листчета дребни, по-къси от тичинките, рано опадващи. Цветовете  събрани по много във връхни, гроздовидни или щитовидни съцветия ............................................................................................................................................................................................ 10
9* Околоцветните листчета едри, по-дълги от тичинките, запазващи се най-малко до края на цъфтежа .................................................. 11
10   Прашниците по-къси от 1 мм, кълбести. Плодът сферичен, сочен, черен, с много семена .................................  1. Ресник — Actaea L.
10* Прашниците по-дълги от 1 мм, теснолинейни. Плодът сборен, сух, съставен от кожести, удължени, сплескани, понякога черни плодчета .................................................................................................................................................................. 12. Обичниче — Thalictram L.
11   Листата цели, сърцевидни или бъбрековидни, назъбени ....................................................................................... 6. Блатняк — Caltha L.
11* Листата длановидно изрязани, двойно триделни или пересто нарязани ................................................................................................ 12
12   Околоцветните листчета едри, зелени или жълтозелени, след цъфтежа не опадват. Приосновните листа едри, длановидно нарязани на 7 - 9 дяла .................................................................................................................................................................. 2. Кукуряк — Helleborus L.
12* Околоцветните листчета бели, виолетови, жълти, червени, синкави. Приосновните листа с друга форма ........................................ 13
13 Околоцветните листчета 10 - 15 на брой, жълти, едри ........................................................................... 7. Планински божур — Trollius L.
13* Околоцветните листчета на брой по-малко от 10 или ако са повече, тогава са синкави ....................................................................... 14
14   Листата два пъти тройно триделни, със широки, тъпо нарязани лист­чета .................................................... 4. Кокошка — Isopyrum L.
14* Листата длановидно изрязани или перести ................................................................................................................................................ 15
15   Плодничетата 4 - 8 на брой, голи. Стъбловите листа 6 - 8 на брой, дълбоко нарязани, приседнали непосредствено под цвета във вид на чашковидна обвивка. Подземната част единична грудка ............................................................................................. 3. Eranthis Salisb.
15* Плодничетата повече от 10, обикновено влакнести. Стъбловите листа образуват обвивка, разположени са в прешлен малко под цвета или съцветиетс. Подземната част с друго устройство ............................................................................................................................ 16
16   Плодничетата с по-дълги от тичинките стълбчета, влакнести. Околоцветникът отвън с дълги разперени власинки .......................... ..................................................................................................................................................................................... 14. Котенце — Pulsatilla Mill.
16* Плодничетата с малко по-къси от тичинките стълбчета, рядко почти равни на тях, но в такъв случай стълбчетата съвършено голи. Околоцветникът гол или с къси власинки ............ ................................................................................................... 13. Съсънка — Anemone L.
17(7*) Чашката трилистна .................................................................................................................................................................................... 18
17* Чашката 5 - 8 или многолистна .................................................................................................................................................................... 19
18   Листата цели, назъбени, в основата си сърцевидни. Венчелистчетата жълти, чашелистчетата до основата си свободни. Част от корените грудковидно задебелени ............ .......................................................................................................... 17. Жълтурче — Ranunculus L.
18* Листата триделни, обикновено с цели, неназъбени дялове. Цветовете сини, рядко белезникави; чашелистчетата до половината си сраснали. Корените незадебелени ................. ......................................................................................... 15. Гълъбови очички — Hepatica Mill
19   Цветовете червени .................................................................................................................................................. 20. Горицвет — Adonis L.
19* Цветовете жълти или бели ............................................................................................................................................................................ 20
20   Цветовете едри, 4 - 4,5 см в диаметър, жълти. Венчелистчетата 12 - 20 на брой, продълговато елиптични, на двата края стеснени .......................................................................................................................................................................................... 20. Горицвет — Adonis L.
20* Цветовете по-дребни от 4 см в диаметър, жълти или бели. Венчелистчетата 5, рядко 8 - 10, яйцевидни, на горния си край разширени, в основата стеснени ......................................................................................................................................................................... 21
21   Плодчетата с 2 - 3 пъти по-дълги от тях носчета, гъсто бяло наплъстени. Плодното легло силно удължено. Цветовете единични, на върха на безлистното стъбло .................................... ............................................................................. 18. Рогоглавец — Ceratocephalus Pers.
21* Плодчетата с носчета не по-дълги от тях, голи или с редки четинки. Плодното легло кълбовидно, яйцевидно или бутилковидно. Цветовете обикновено по много върху облистеното стъбло, рядко единични .................................................. 17. Лютиче — Ranunculus L.

¹ Характеристиката на семейството и таблицата за определяне на родовете разработил Ив. Пенев

От „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

*   *   *
Лютикови
Растение

Лютикови е семейство покритосеменни растения, включващо около 2500 вида. Разпространени са по целия свят, но се срещат най-често в умерените ширини на Северното полукълбо. Повечето са многогодишни тревисти растeния. Уикипедия
Научно име: Ranunculaceae
По-висша класификация: Ranunculales
Ранг: Семейство

 From Wikipedia, the free encyclopedia

*   *   *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970), Wikipedia, the free encyclopedia

РОДОВЕ:

Род Adonis L. - Горицвет

Род Anemone L. - Съсънка

Род Aquilegia L. - Кандилка

Род Caltha L. - Блатняк

Род Clematis L. - Повет, Павет

Род Helleborus L. - Кукуряк

Род Hepatica Mill. - Гълъбови очички

Род Pulsatilla Mill. - Котенце

Род Ranunculus L. - Лютиче

Род Trollius - Планински божур

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.