BG Flora.eu

 

СЕМЕЙСТВО  SCROPHULARIACEAE

Семейство  Scrophulariaceae (Живеничеви)

Разпространение

Космополитно семейство. Най-многобройни са род Pedicularis (500 вида), род Verbascum (360 вида), род Veronica (300 вида), род Penstemon (250 вида), род Linaria (150 вида), разпространени предимно в северните умерени ширини.

Обща характеристика

Голямо семейство от тревисти представители, няколко храсти и лиани. Единствено Paulownia е източноазиатски род с дървесни видове. Тревистите представители на някои родове са полупаразити, най-често върху житни растения.

Листата обикновено са последователни или срещуположни, рядко вечнозелени (родHebe), без прилистници, прости и пересто наделени или изрязани. Съцветието е рацемозно или цимозно, прицветниците са разнообразни по размери и форма. Цветовете са двуполови и обикновено неправилни или почти правилни при някои видове на род Verbascum (лопен). Най-често срещаният строеж на цвета е като този при род Antirrhinum (зейка) чашка петделна, венче петделно и двуустно. Четирите тичинки, две от които по-дълги, са прикрепени към венчелистчетата. Двугнездните прашници са разпукват надлъжно и изсипват полена във вътрешността на цвета. В основата на яйчника има нектарен диск. Яйчникът е горен, образуван от два сраснали плодолиста, двугнезден. Във всяко гнездо има многобройни семепъпки. Стълбчето е единично, двуразделно.

Разнообразието в строежа на цвета е голямо. При родVerbascum фертилните тичинки са 5, при род Scrophularia (живениче) те са 4 и една стаминодия, при род Veronica (великденче) те са 2. Най-голяма редукция на цветните части се наблюдава при род Veronica и род Hebe, която се изразява в наличието на 4 чашелистчета, 4 венчелистчета и 2 тичинки.

По-нататъшната изменчивост на цвета, особено във формата на венчето, отразява еволюцията на механизмите на опрашване. Най-често срещаният случай е дихогамията (например при родScrophularia), където семепъпката узрява преди прашниците. Кръстосаното опрашване се улеснява при много видове от удълженото близалце, така че насекомото лесно го докосва.

Отворените цветове с относително къса тръбица, каквито са при род Verbascum и род Veronica, се опрашват главно от мухи и пчели. При цветовете с дълга тръбица, прашници и близалце, каквито са при род Digitalis (напръстник), род Linaria (луличка), опрашителите са пчелите и те винаги излизат от цвета с посипан прашец по задната част на гръбчето. При род Pedicularis (въшливче) и род Euphrasia (очанка) прашниците се намират под горната устна и когато насекомото каца върху долната устна, поленът се посипва върху него.

Плодът обикновено е суха кутийка, която се разпуква по различен начин или рядко е неразпуклива (суха или сукулентна)

Източник: Систематика на висшите растения", Е. Божилова, Й. Коева, С. Тонков, Унив. Изд. Св. Климент Охридски,   Pensoft, (1999),

*   *   *

BGFlora.eu

Fam. Scrophulariaceae Juss.

Сем. CXVII. ЖИВЕНИЧЕВИ — SCROPHULARIACEAE JUSS.¹

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Българско име: Живеничеви

Описание:

Многогодишни до едногодишни автотрофни, полупаразитни или паразитни тревисти растения, рядко полухрасти или храсти. Стъблата изправени, възходящи, полегнали или стелещи и вкореняващи се във възлите, голи нли влакнести. Листата на дръжки или приседнали, срещуположни, после­дователни, рядко в прешлени или събрани само в приосновна розетка; прости, понякога перести, цели или наделени, целокрайни, напилени или назъбени, голи, просто или жлезисто влакнести, без прилистници. Цветовете двуполови, неправилни, рядко почти правилни със или без прицветници, единични в пазвите на листата или събрани в класовидни, гроздовидни, метпичести, главести или полу сенниковидни обикновено връхни съцветия. Прицветниците подобни на листата, често намаляващи по размери към върха на стъблото. Чашката звънчевидна или тръбеста, 4 - 5-делна, рядко почти двуустна, трайна, понякога при плода силно разрастваща се. Венчето от 5 листчета, сраснали във фуниевидна, звънчевидна, рядко почти цилиндрична или подута тръбица, или подута и понякога в основата със шпора или с торбеста подутина, на върха 4 - 5-делно (рядко 6 - 8-делно) или ясно двуустно; горната устна цяла или двуделна, шлемовидна, извита или права, долната — обикновено 3-делна. Тичинките 2 или 4, рядко 5 (3 или 6 - 8), двусилни (по­някога една или две стерилни или видоизменени в стаминодии), равни до по-дълги от венечната тръбица или от целия цвят, дръжките тънки, прави или извити, прикрепени в основата или в средата на тръбицата, редуващи се с дяловете й, прашниците двугнездни (рядко едногнездни), понякога отделното гнездо в основата дълго заострено, всяко отварящо се с вътрешна цепнатина (интрорзни) или рядко гнездата слети, на върха отварящи се с обща цепнатина. Плодникът от два плодолиста, с горен двугнезден (рядко едногнезден) яйчник; семепъпките обикновено многобройни, анатропни или амфитропни, разположени на осева плацента. Стълбчето най-често нишковидно с главесто или двуделно близалце. Плодът най-често разпукваща се на 2 - 4 дяла, понякога отваряща се с клапи рядко неразпуклива кутийка. Семената многобройни, рядко 1 - 4, най-често мрежовидно набръчкани, с надлъжни ребра, понякога с ципесто крило, с добре развит ендосперм и слабо извит зародиш.

Таблица за определяне на родовете

1 Паразитни, безхлорофилни растения; листата редуцирани до месести люспи ......... 23. Горска майка — Lathraea L.
1* Автотрофни или полупаразитни хлорофилни растения; листата тревис­ти, зелени .................................................. 2
2   Тичинките само 2 или 2 с прашници и 2 видоизменени в стаминодии ....................................................................... 3
2* Тичинките 4 или 5, всички с прашници, рядко едната видоизменена в стаминодий ................................................. 7
3   Венчето с 4-делна коронка ................................................................................................................................................. 4
3* Венчето ясно двуустно ....................................................................................................................................................... 5
4   Венечната тръбица 2 - 3 мм дълга, равна или до 2 пъти по-дълга, от­колкото широка ................................................  ................................................................................................................................... 12. Степник — Pseudolysimachion Opiz
4* Венечната тръбица много къса, по-широка, отколкото дълга или липс­ва .................. 11. Великденче — Veronica L.
5   Тичинките 2 ..................................................................................................................... * Калцеолария — Calceolaria L.
5* Тичинките 2 и 2 стаминодии ............................................................................................................................................. 6
6   Цветовете с по 2 прицветника, разположени точно под чашката; дяло­вете на чашката нееднакво дълги; кутийката
разпукваща се на 4 дяла ................................................................................................................. 1. Сиротица — Gratiola L.
6* Цветовете без прицветници; дяловете на чашката почти еднакво дълги; кутийката отваряща се с 2 клапи ............... …………..……………….........................................................................................…………. 2. Линдерния — Lindernia All.
7   Венечната тръбица в основата със шпора или торбовидна подутина ........................................................................... 8
7* Венечната тръбица в основата без шпора или торбовидна подутина ......................................................................... 13
8   Венечната тръбица с торбовидна подутина ..................................................................................................................... 9
8* Венечната тръбица със шпора .......................................................................................................................................... 10
9   Едногодишни растения; венчето до 1,7 см дълго; дяловете на чашката с различна дължина, по-дълги от венечната
тръбица ......................................................................................................................................... 8. Зейка — Misopates Rafin.
9* Многогодишни растения; венчето 3 - 4 см дълго; дяловете на чашката еднакво дълги, по-къси от венечната тръбица ........................................................................................................................................................ * Кученце — Antirrhinum L.
10   Стъблата най-малко в долната половина голи ............................................................................................................. 11
10* Стъблата влакнести по цялата си дължина ................................................................................................................... 12
11  Стъблата пълзящи и вкореняващи се; листата на дълги дръжки, бъбреко виднидо полу закръглени .......................... …………………………….................................................................................……………….. *Конопка — Cymbalaria Hill.
11* Стъблата изправени, понякога със стерилни издънки; листата почти при­седнали, с друга форма ........................... …………………………………………............................................................................…………. 6. Луличка — Linaria Mill.
12  Стъблата лежащи или стелещи се; листата копиевидни, стреловидни или широко яйцевидни със закръглена или
сърцевидна основа; цветовете единични в пазвите на листата ................................................ 7. Набитка — Kickxia Dum.
12* Стъблата изправени; листата яйцевидни до линейно ланцетни с клино­видна основа; цветовете в рехав, облистен
грозд ............................................................................................................................ 9. Ухоцветче — Chaenorhinum Reichenb.
13   Растенията без стъбло с приземна листна розетка, рядко стъблото раз­вито, но тогава стелещо се, вкореняващо се
във възлите ....................................................................................................................................... 3. Локвиче — Limosella L.
13* Растенията с добре развити стъбла .................................................................................................................................. 14
14   Венчето кръгло, дисковидно или неправилно звънчевидно ........................................................................................ 15
14* Венчето ясно двуустно ..................................................................................................................................................... 16
15   Венчето кръгло или дисковидно с къса тръбица и широка плоска 5-делна коронка; дръжките само на три или на
всички тичинки гъсто покри­ти с дълги, жълти или виолетови власинки ................................. 4. Лопен — Verbascum L.
15* Венчето неправилно звънчевидно; тръбицата цилиндрична, по-дълга от диаметъра на коронката; тичинковите
дръжки голи или късо жлезисто влакнести .............................................................................. 10. Напръстник — Digitalis L.
16   Венчето 4 - 8 см дълго ................................................................................................... * Пенстемон — Penstemon Mitch.
16* Венчето по-късо от 4 см .................................................................................................................................................... 17
17   Чашката дълбоко 5-делна .................................................................................................................................................. 18
17* Чашката 4-делна, ясно двуустна или с 5 къси зъбчета ................................................................................................... 20
18   Цветовете единични, разположени в пазвите на листата; кутийката отваряща се с 2 клапи ........................................ ...................................................................................................................................................... 2. Линдерния — Lindernia All.
18* Цветовете в метличести или гроздовидни връхни и странични съцветия; кутийката разпукваща се на 2 - 4 дяла .... ..................................................................................................................................................................................................... 19
19   Стъбловите листа срещуположни; цветовете в метличести съцветия ........................ 5. Живениче — Scrophularia L.
19* Стъбловите листа последователни; цветовете в едностранен грозд ............................. 10. Напръстник — Digitalis L.
20   Листата просто до двойно перести .............................................................................. 13. Пропадниче — Pedicularis L.
20* Листата не са перести ....................................................................................................................................................... 21
21   Чашката с 5 зъбчета или двуустна .................................................................................................................................... 22
21* Чашката ясно и правилно 4-делна ................................................................................................................................... 25
22    Горната устна на венчето източена в дълга човка ........................................... 21. Хоботниче — Rhynchocorys Griseb.
22* Горната устна на венчето не е източена в човка .......................................................... 23
23  Приосновните и долните листа на дръжки; стъблото кухо; венчето 3 - 4 см дълго; чашечната тръбица с кил ............. .................................................................................................................................................................. Мимулус — Mimulus L.
23* Приосновните и долните листа приседнали; стъблото плътно; венчето до 2,5 см дълго; чашечната тръбица без кил ..................................................................................................................................................................................................... 24
24 Едногодишно жлезисто влакнесто растение; прашниците влакнести; пло­дът многосеменна кутийка ......................... ......................................................................................................................................................... 17. Белардия — Bellardia All.
24* Многогодишно коренищно растение без жлезисти власинки; прашни­ците голи; плодът едносеменна кутийка ..................................................................................................................................................................... 19. Тоция — Tozzia L.
25   Всички или само най-долните листа целокрайни .......................................................................................................... 26
25* Листата назъбени, нарязани или напилени .................................................................................................................... 27
26 Растенията със жлезисти власинки; съцветията едностранен грозд, ку­тийката многосеменна ..................................... ...................................................................................................................................................... 15. Зъбарче — Odontites Ludw.
26* Растенията голи или просто влакнести; съцветията класовидни, ако са гроздовидни, не са едностранни; кутийката
с 4 семена ................................................................................................................................ 22. Гайтаника — Melampyrum L.
27   Тръбицата на чашката странично сплесната, разрастваща се в плода; при узряване на плодовете мехуресто подута;
прашниковите гнезда не са конично заострени в основата; семената дисковидни с ясно ципесто крило .......................... ....................................................................................................................................................... 20. Клопачка — Rhinanthus L.
27* Тръбицата на чашката подута и странично сплесната, неразрастваща се; при узряването на плодовете не е мехуреста; прашниковите гнезда конично заострени в основата; семената кръгли, без или със едва забележим ципест ръб ......... 28
28   Сьцветието едностранен грозд; тичинките по-дълги от венчето .................................. 15. Зъбарче — Odontites Ludw.
28* Сьцветието не е едностранен грозд; тичинките скрити под горната устна на венчето .............................................. 29
29   Горната устна на венчето двуделна; отворът на венечната тръбица винаги със жълто петно; едното гнездо на
задния прашник по-дълго заострено ............................................................................................... 14. Очанка — Euphrasia L.
29* Горната устна на венчето цяла или неясно двуделна; отворът на венечната тръбица без жълто петно; всички гнезда
на прашниците еднакво заострени ............................................................................................................................................ 30
30   Многогодишни растения с късо коренище; горната устна на венчетопо-дълга от долната; семената 1,8 - 2,3 мм дълги .................................................................................................................................................................... 16. Язовка — Bartsia L.
30* Едногодишни растения; горната устна по-къса от долната; семената до 0,9 мм дълги .................................................... ............................................................................................................................................ 18. Парентуцелия — Parentucellia Viv.

¹ Описанието на семейството и таблицата за определяне на родовете разработил Н. Андреев.

„Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Систематика на висшите растения", Е. Божилова, Й. Коева, С. Тонков, Унив. Изд. „Св. Климент Охридски”,   Pensoft, (1999), „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

РОДОВЕ:

Род Digitalis L. -Напръстник

Род Lathraea L. - Горска майка

Род Linaria Miller - Луличка

Род Melampyrum L. - Гайтаника

Род Rhinanthus L. - Клопачка

Род Scrophularia L. - Живениче

Род Verbascum L. - Лопен, Овча опашка

Род Verbascum L. BUL.html - Лопен

Род Veronica L. - Великденче

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         K. Nanev

Авторско право К. Нанев 2012. Всички права запазени.