BGFlora.eu

 

Семейство Solanaceae Juss.

Семейство: Solanaceae Juss.
Българско име: Картофови


Описание:

Едногодишни до многогодишни тревисти растения, полухрасти или храсти, по-рядко малки дървета. Стъблата изправени или увивни, много рядко липсващи. Листата прости до пересто наделени, последователни или срещуположни, по-рядко в прешлени или в гъста приосновна розетка, без прилистници. Цветовете двуполови, рядко еднополови, правилни по-рядко слабо неправилни, единични или в цимозни съцветия, разположени на върха на стъблото или в пазвите на листата. Чашката от (3) 5 -  (6) в различна степен сраснали листчета, трайни, понякога изцяло включващи плода. Венчето от 5, много рядко от 6 - 10. сраснали листчета, дисковидно до звънчевидно, по-рядко тръбесто или фуниевидно. Тичинките 5 (- 8), редуващи се с венечните дялове и сраснали в основата си с тях; прашниците обърнати към плодника, по-често разтварящи се с надлъжна цепнатина. Плодникът от 2 сраснали плодолиста с горен двугнезден яйчник; всяко гнездо с една до много анатропни или слабо амфитропни семепъпки. Стълбчето единично; близалцето цяло или 2-делно. Плодът ягода или кутийка, обикновено двугнезден. Семената многобройни, по-рядко 2 - 11 с извит или изправен, включен в ендосперма зародиш. Насекомоопрашвани растения; размножават се със семена, по-рядко и вегетативно с издънки.

Таблица за определян на диворастящите и култивирайи родове:


1.   Храсти, повече или по-малко покрити с бодли  …......................................................................................... Мерджан — Lycium L.
1* Полухрасти или тревисти растения; ако са покрити с бодли, тогава са едногодишни растения ..................................................... 2 
2.  Цветовете единични, много рядко по .................................................................................................................................................... 3
2* Цветовете в съцветия. .............................................................................................................................................................................. 8
3. Венчето 5 - 10 см дълго. Плодът 3,5 - 7,0 см дълга, обикновено бодлива кутийка ............................................... Татул — Datura L.
3* Венчето до 5 см дълго. Плодът суха или сочна ягода или гладка кутийка .......................................................................................... 4 4.Растения с гъсти жлезисти власинки. Венчето фуниевидно ....................................................... Петуния, фунийка — Petunia Juss.
4* Растения с прости власинки или голи. Венчето с друга форма . ……………..................................................................................... 5
5.  Венчето зеленикавобяло, много рядко пурпурно с белезникави, зелени или виолетови петна ....................................................... 6
5* Венчето лилаво, синьо, виолетовокафяво или зеленикаво .................................................................................................................. 7
6. Листата разсеяно влакнести. Плодът 1,2 - 1,8 см в диаметър, изцяло вклю­чен в разрасналата се и мехурчесто подута, червена или оранжева чашка .....................…..................................................................................................................... 3. Мехунка— Physalis L.
6* Листата голи. Плодът 5 - 15 см дълъг и необхванат от чашката ....................................................................... Пипер Capsicum L.
7. Едногодишно растение. Чашката разделена почти до основата, при зрелия плод мехуресто подута. Плодът кафяв ........................................................................................................................................................................... Никандра — Nicandra Adans.
7* Многогодишни растения. Чашката до средата разделена, при зрелия плод не мехуресто подута. Плодът лъскав черен или жълтеникавозелен ............................................................................................................................................... 1. Старо билеAtropa L.
8. Венчето дисковидно с къса тръбица. Плодът ягода ................................................................................................................................. 9
8* Венчето тръбесто, фуниевидно или звънчевидно. Плодът кутийка .................................................................................................... 10
9. Венчето жълто. Цветните дръжки съчленени. Прашниците с придатъци, отварящи се с надлъжна цепнатина. Растения без бодли ............................................................................................................................................................................... ДоматLycopersicon Mill.
9* Венчето бяло, виолетово до пурпурно, рядко жълто, но тогава растение с бодли. 10.Цветните дръжки несъчленени. Прашниците без придатъци, отварящи се на върха с 2 пори по-рядко от напречна цепнат .................................. .4. Кучешко гроздеSolarium L.
10 Листата целокрайни. Венчето тръбесто или тясно фуниевидно. Кутийката се разпуква по дължина на 2 - 4 дяла  ................................................................................................................................................................................Тютюн — Nicotiana L.
10* Листата плитко нарязани или назъбени. Венчето широко фуниевидно. Кутийката отваряща се на върха с капаче ….…............................................................................................................................................................... 2. ПопадийкаHyoscyamus.L.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
    
Източник: 

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

РОДОВЕ:

Datura L. - Татул

Hyosciamus L. - Блян, Попадийка

Solanum L. - Кучешко грозде

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.