BGFlora.eu

 

Сепейство Umbelliferae Juss. (Apiaceae)

Сем. XCVII СЕННИКОЦВЕТНИ —UMBELLIFERAE JUSS. (APIACEAE)¹

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae)
Българско име: Сенникоцветни

Описание:

Едногодишни до многогодишни сухоземни или водни тревисти растения. Корените нишковидни, вретеновидни, месести в различна степен или образуващи кореноплоди. Стъблата изправени или полягащи, рядко в основната си част оставащи под земя и, кухи или плътни, с ребра или гладки, овласени, със или без шипчета, покрити с восъчен налеп или не, подути под възлите или цилиндрични, рядко разрастващи се грудковидно. Листата прости или перести от различен порядък; дяловете им яйцевидни, заоблени, ланцетни, крайните дялове нишковидни, ланцетни, яйцевидни, заоблени, триъгълни, меки или бодливи, целокрайни или назъбени; с добре или слабо развити влагалища, овласени по двете или само по долната, или само по жилките на долната повърхност с прости или звездовидни власинки или шипчета. Съцветията сложни щитовидни или сложни чадъровидни сенници, рядко сенниците разположени на края на клонките и образуващи сложна метлица, състояща се от единични или многобройни разклонения (главни лъчи, лъчи), завършващи с различни по структура и брой цветове на вторични сенници. Главните лъчи и лъчите в основата си с тревисти, месести или ципести, прости, перести, целокрайни или назъбени, покрити с власинки, шипчета или трихоми от друг тип или голи тревисти листчета, или по­следните липсват; рядко цветовете събрани в сбити главички, частично покрити от тревисти обвивни листчета. Цветовете многобройни, симетрични или несиметрични, еднополови, полигамии, двуполови. Чашката се състои от 5 в различна степен развити зъбчета или липсва. Венчелистчетата 5, на върха вдлъбнати, в извивката с израстък, рядко заоблени, без израстък, често периферните венчелистчета в цвета, както и периферните цветове в сенника по-големи. Тичинките 5, яйчникът долен, двугнезден. Стълбчетата 2, разрастващи се в основата (стилоподиум). Плодът съставен от 2 разпадащи се, рядко неразпадащи се едносеменни дяла (мерикарпии) с ендосперм, прикрепени на тънка дръжка между тях (плодоносач, карпофор). Всеки дял (мерикарпий) гладък или наребрен, главните, вторичните и страничните ребра с развити ципести крила (в различни съчетания) или без крила, с различна степен развити ръбове, покрити с власинки, шипчета, кукести бодли или голи, в браздите между ръбовете, често в самите ръбове с етеричномаслени канали. Кръстосано опрашващи се, ентомофилни. Раз­множават се със семена.

Таблица за определяне на родовете

1   Сложните сенници представляват сбити главички ......................................................................................... 2
1* Сложните сенници са щитовидни, полусферични, сферични, метличести ................................................. 4
2   Обвивката на сложния сенник от бодливи листчета  .......................................... 3. Ветрогон — Eryngium L.
2* Обвивката на сложния сенник небодлива ......................................................................................................... 3
3 Прицветниците 14 - 18, жълто зеленикави или червеникави ................................. 2. Зарниче — Astrantia L.
3* Прицветниците 4 - 8, тревисто зелени …………………………........................… 1. Дебрянка — Sanicula L.
4   Сложният сенник съставен от едноцветни сенници …………........................….. 4. Лагеция — Lagoecia L.
4* Сложният сенник съставен от сенници с повече от един цвят ………….........................………………….. 5
5 Сложният сенник метличест, съцветията са по върховете на клонките на силно  разклоненото ...................
от основата си стъбло ……………….............………................................................. 27. Триниа — Trinia Hoffm.
5* Сложният сенник и сенниците сферични, полусферични, щитовидни ………........................……………. 6
6 Коренището разделено с напречни прегради на отделни въздухоносни камери ..… 30. Цикута — Cicuta L.
6* Коренището или корените неразделени на прегради …………………………........................…………….. 7
7   Стъблата в напречно сечение триъгълни …........................… 25. Хептаптера — Heptapiera Margot et Reut.
7* Стъблата в напречно сечение кръгли до многоъгълни ………........................……………………………… 8
8   Стъблата под възлите (но не влагалището) силно мехуресто подути, в долната си част с насочени надолу
твърди четинести власинки …........................................................… 7. Мироидес — Myrrhoides Heist, ех Fabr.
8* Стъблата под възлите не са или едва забележимо мехуресто подути ………........................……………… 9
9  Листата от двете страни или само по жилките отдолу със звездовидни власинки .........................................
…………………………………………………………........................….…… 54. Опопанакс — Орораnах Koch
9*   Листата голи или овласяването от друг тип ……………………….........................……………………… 10
10  Листните влагалища силно издути, 2 - 10 см в диаметър, почти сферични ……….....................………. 11
10* Листните влагалища по-слабо издути, елипсовидни до яйцевидни …………........................…………. .12
11   Сложният сенник без обвивка или в основата с 1 - 3 листчета ........................ 51. Пищялка — Angelica L.
11* Сложният сенник с обвивка от многобройни листчета ……………... 61. Лазерпициум — Laserpitiutn L.
12   Листата месести. Крайморско литорално растение …........................... 39. Морски копър — Crithmum L.
12* Листата кожести или тревисти …………………………………..........................…………………………. 13
13   Листата кожести, остро напилени, със шиловидно източени зъбчета …..… 31. Сърпец — Falcaria Fabr.
13* Листата тревисти, рядко по-твърди и плътни, но тогава ненапилени …………..........................………. 14
14   Стъблата крилати ……………………………………………………………………..........................……... 15
14* Стъблата гладки, с ребра, стриации, хрущялни ръбове, но некрилати …………..........................……… 16
15   Листните дялове нишковидни ……………………...........................……….. 18. Колендро — Bifora Hoffm.
15* Листата 2 - 3 пъти триделни, крайните дялове широко яйцевидни до почти сърцевидни ………………………………………………………………..........................………… 19. Трибел — Smyrnium L.
16   Листата приседнали, ланцетни или сърцевидни, обхващащи стъблото, най-малко горните прости .... 17
16* Листата разсечени, наделени, по-рядко цели, но тогава останалите листни белези други ......……….. 18
17 Горните листа ланцетни …………….........................……………………………. 26. Урока — Bupleurum L.
17* Горните листа в основата си дълбоко сърцевидни, обхващащи стъблрто ....… 19. Трибел — Smyrnium L.
18   Външните венчелистчета на крайните цветове 2 - 10 пъти по-големи от останалите, дълбоко до
основата двуделни. Обвивката на главния сенник от 4 - 5, ланцетни, заострени или на върха разделени на
две, широко ципести листчета ............................................................................ 16. Срамливче — Orlaya Hoffm.
18* Външните венчелистчета на периферните цветове еднакви ……….......................……………………… 19
19   Чашката развита, дяловете ѝ ясно видими, по-големи от 0,5 мм ………….....................……………….. 20
19* Чашката слабо развита, дялове липсват или по-малки от 0,5 мм …………......................…….. 43 (стр. 24)
20   Зъбците на чашката листовидни ………………………………………….......................………………….. 21
20* Зъбците на чашката триъгълни, шиловидни, обратно клиновидни, ланцетни (но не листовидни) ........ 22
21   Прицветниците 3 - 5, по края ципести и ресничести ……....................……….. 14. Бабинец — Caucalis L.
21* Прицветниците 2 - 5, тревисти, гъсто меко влакнести …......................… 5. Ехинофора — Echinophora L.
22   Зъбците на чашката неравни помежду си …………......................………………………………………… 23
22* Зъбците на чашката равни …………………………......................…………………………………………. 25
23   Сенниците с 3 едностранно разположени, шиловидно-нишковидни прицветници ……........................….. ………………………………………………………….........................………… 17. Кориандър — Coriandrum L.
23* Сенниците със симетрично разположени прицветници или последните липсващи ….....................….. 24
24   Венчелистчетата на върха плитко вдлъбнати, с дълго завито навътре дялче …. * Кимион — Cuminum L.
24* Венчелистчетата двуделни, с късо или без завито навътре дялче …………….... 59. Нузла— Tordylium L.
25   Зъбците на чашката обратно клиновидни, листата просто до тройно пересто наделени ............................ …............................................................................................................................. 41. Воден морач — Oenanthe L.
25* Зъбците на чашката шиловидни, триъгълни или ланцетни …………........................……………………. 26
26   Зъбците шиловидни …………………………………………………………...........................…………….. 27
26* Зъбците триъгълни или ланцетни ………………………………………….......................………………... 30
27   Венчелистчетата без нокът, завити навътре …......................…… 40. Скален копър, порезник — Seseli L.
27* Венчелистчетата в основата клиновидно стеснени в по-къс или по- дълъг нокът ................................... 28
28   Венчелистчетата обратно яйцевидни, на върха с извит навътре остър дял …………....................………… …………………………………………………………….......................……. 61. Лазерпициум — Laserpitium L.
28* Венчелистчетата широко яйцевидни, кръгли или обратно сърцевидни ………......................………….. 29
29   Венчелистчетата широко яйцевидни до кръгли, кремавожълти …..… 38. Берула — Berula Mert. et Koch
29* Венчелистчетата обратно сърцевидни, бели ……………......................……………… Ручейник — Sium L.
30   Зъбците на чашката ланцетни …………………………….....................…………………………………… 31
30* Зъбците на чашката триъгълни …………………………......................……………………………………. 33
31   Венчелистчетата жълти. Всички цветове с еднаква форма и размери ………………………...................... …………………………………..........................…..... 22. Хипомаратрум — Hippomarathrum Hoffmanns, et Link
31* Венчелистчетата c друга багра. Някои от цветовете различни по форма и размери …....................…… 32
32   Венчелистчетата обратно яйцевидни, на върха с извит навътре остър дял …………………….................. …………………………………………………………......................……….. 61. Лазерпициум — Laserpitium L.
32* Венчелистчетата широко обратно яйцевидни до елиптични или тясно сърцевидни, на върха с извит
навътре заоблен дял ………………………................................................……. 41. Воден морач — Oenanthe L.
33   Венчелистчетата жълти. Всички цветове с еднаква .форма и размери и завита навътре горна част ………………………...............................................… 22. Хипомаратрум — Hippomarathrum Hoffmanns, et Link
33* Венчелистчетата c друга багра, рядко жълти, но тогава нееднакви по форма и размери ........................ 34
34  Стъблото в горната си част покрито с четинковидни, със широка основа и остър връх власинки
и къси шипчета по тях ......................................................................................... 15. Тургениа — Turgenia Hoffm.
34* Стъблото в горната си част голо или овласено по друг начин .................................................................... 35
35   Стъблото под влагалищата и под съцветията с пръстен от пухести вла­синки ............................................. ....................................................................................................................................... 57. Девесил — Heracleum L.
35* Стъблото с друг тип овласяване или голо ...................................................................................................... 36
36   Венчелистчетата на върха врязани, с нееднакви дялове ………. 13. Тургениопсис — Turgeniopsis Boiss.
36* Венчелистчетата на върха врязани в различна степен, с еднакви дялове ……........................………….. 37
37   Стъблата голи ……………………………………………………………….........................……………….. 40
37* Стъблата четинесто влакнести или с друг тип овласяване ..........................……………………………… 38
38   Стъблата под сенниците и възлите с разпръснати или групирани в пръстени прости власинки,
с единични хрущялни шипчета или изцяло по-рядко само под сенниците просто влакнести .................................................................................................................... 40. Скален копър, порезник — Seseli L.
38* Стъблата равномерно гъсто или разпръснато четинесто влакнести ………….........................…………. 39
39   Венчелистчетата на гръбната страна дълго прилегнало влакнести ……….. 11. Торилис — Torilis Adans.
39* Венчелистчетата голи ………………………........................……………………… 62. Морков — Daucus L.
40   Венчелистчетата в изреза със завит навътре, достигащ до основата им дял ................................................................................................................. 47. Физоспермум — Physospermum Guss.
40* Венчелистчетата в изреза със завит навътре, недостигащ до основата им дял …….........................…… 41
41   Венчелистчетата на периферните цветове по-едри от останалите; прицветниците по края широко
ципести, по ръба меко ресничести, на вър­ха тънко заострени ........... 12. Астродаукус — Astrodaucus Drude
41* Венчелистчетата еднакви, прицветниците от друг тип и с друг тип реснички или власинки ..……….. 42
42   Венчелистчетата с дълъг нокът. Листата 2 - 3 пъти тройно наделени, листните дялове закръглени до
широко яйцевидни ………………..................................................……………….. 60. Загърличе — Laser Borkh.
42* Венчелистчетата без нокът. Листата просто до четворно пересто на­делени ……………......................… ……………………………………........................………………………. 40. Скален копър, порезник— Seseli L.
43 (19*) Стъблата с различно по тип и гъстота овласяване ............................................................................... 44
43* Стъблата изцяло голи ……………………………………………….........................………………………. 72
44   Цветовете оранжеви или оранжеви с по-тъмна ивица в средата, листата просто наделени …………………………………………………………...…….........................…….. 56. Пащарнак — Pastinaca L.
44* Цветовете с друга багра, листата от друг тип …………………………………........................…………… 45
45, Обвивката на сложния сенник с повече от 1 - 2 листчета ……………………........................…………… 46
45* Обвивката на сложния сенник от 1 - 2 листчета или липсва ………………….......................…………… 55
46   Външните венчелистчета на крайните цветове по-дълги от останалите ................................................... 47
46* Всички венчелистчета еднакви ....................................................................................................................... 48
47   Обвивката на сложния сенник от ланцетни листчета .................... 8. Цвол, балдаран — Chaerophyllum L.
47* Обвивката на сложния сенник от перести листчета ………….......................…… 62. Морков — Daucus L.
48   Венчелистчетата само по вътрешната страна покрити с дребни папили ………........................……….. 49
48* Венчелистчетата голи или с различно съчетани власинки, реснички, папили и др. ….......................… 50
49   Обвивката на сложния сенник от множество пересто нарязани листчета …………….........................…… ………………………………………………..........................…… 21. Плеуроспермум — Pleurospermum Hoffm.
49* Обвивката на сложния сенник от 3 - 6 тясно ланцетни листчета ……………………….........................….. ……………………………………….........................………….... 46. Старопланински див копър — Meum Mill.
50  Стъблата под възлите и сенниците с хрущялни шипчета, пръстен от прости власинки, рядко изцяло
покрити със шиповидни власинки ………………...........................................…………………………………. 51
50* Растения с друг тип и разположение на индументума ……….......................…..………………………… 53
51  Обвивката на сложния сенник от тревисти, на върха с хрущялно осилче листчета. Цветовете жълто
зеленикави или жълти ……………........................................................………………………………………… 52
51* Обвивката на сложния сенник на върха тревиста. Цветовете бели, бяло розови, виолетови,жълтеникави ………………………..................................................................……….. 40. Скален копър, порезник — Seseli L.
52   Прицветниците по средата с жилка; цветовете жълто зеленикави ………….... 45. Силаум — Silaun Mill.
52* Прицветниците по средата без жилка; цветовете ясно жълти .… 40. Скален копър, порезник — Seseli L.
53   Растенията мъхесто до разредено влакнести, често в основата по-гъсто, късо четинести, нагоре
разредено влакнести ……………………………………….............……......................................………………. 54
53* Растенията с твърди, 1 - 3 мм дълги четинки, насочени надолу, белезникави или безцветни, еднакви
или смесени в горната част с по-къси власинки …………….………... 8. Цвол, балдаран — Chaerophyllum L.
54    Венчелистчетата в изреза без завито навътре дялче. Стъблата разредено влакнести или в основата
гъсто късо четинести, нагоре разредено влакнести ……………........ 55. Самодивска трева — Peucedanum L.
54* Венчелистчетата в изреза със завито навътре дялче. Стъблата мъхесто влакнести ………......................... …………………………………………………………………….........................…… 35. Анасон — Pimpinella L.
55 (45*) Външните листчета на крайните цветове ясно по-едри от оста­налите …….......................………. 56
55* Външните венчелистчета на крайните цветове еднакви или с незначи­телна разлика с останалите .... 61
56   Венчелистчетата почти до основата двуделни, без заострено дялче в изреза ……………........................... ………………………………………………..........................………………………. 57. Девесил — Heracleum L.
56* Венчелистчетата по-плитко изрязани до почти цели, със заострено дял­че в изреза ......................…… 57
57   Дяловете на отделните венчелистчета асиметрични ……………………….......................……………… 58
57* Дяловете на отделните венчелистчета симетрични ………………………….......................…………….. 59
58   Прицветникът един, тясно ланцетен или липсващ ………...… 36. Седмолист, благ бъз — Aegopodium L.
58* Прицветниците порече на брой, на върха дълго шиловидно източени ……..….6. Хуеция —Huetia Boiss.
59 Крайните дялове на листата линейни до нишковидни ……...........................…… 10. Чапличе — Scandix L.
59* Крайните дялове на листата от друг тип ……………………..........................……………………………. 60
60   Венчелистчетата широко яйцевидни,1/4, 1/3 до 1/2 изрязани в изреза със завит навътре тесен заострен
дял ……………………………............................................................…… 8. Балдаран, цвол — Chaerophyllum L.
60* Венчелистчетата яйцевидни до обратно сърцевидни, завити навътре ……….............................………….. ……………………………….............................………….. 50. Високопланински див магданоз — Ligusticum L.
61 (55*) Цветовете оранжеви или оранжеви с тъмна ивица в средата ………..... 56. Пащарнак — Pastinaca L.
61* Цветовете с друга багра …………………………………………………………...........................………… 62
62   Стъблата с твърди, 1 - 3 мм дълги четинки, насочени надолу, смесен и в горната част на стъблото
с по-къси власинки …………………..............................................………. 8. Цвол,балдаран—Chaerophyllum L.
62* Стъблата с друг тип индументум …………………………............................……………………………… 63
63   Растенията мъхесто, разредено или в основата гъсто, късо четинесто влакнести …..............................…. …………………………………………………………….............................…………. 35. Анасон — Pimpinella L.
63* Стъблата с друг тип овласяване ………………….............................………………………………………. 64
64   Листата просто перести, крайните дялове 1,0 - 4,5 см широки. Стъб­лата меко и лепливо влакнести.
Цветовете жълти ………………………..................................................…… 58. Малабайла — Malabayla Hoffm.
64* Листата 2 - 3 или повече пъти пересто наделени, рядко просто перести, но тогава останалите белези
други ………………………….............................................................…………………………………………… 65
65   Стъблото само под сенниците с къси четинки, просто шиловидни вла­синки или хрущялни шипчета ………………………………................................................................…………………………………………… 66
65* Стъблото под сенниците и под възлите с пръстен от прости власинки, с единични или множество
хрущялни шипчета, изцяло покрито със шиповидни власинки или стъблото в долната половина само по
ребрата влакнесто, изцяло в долната половина и по възлите или само по възлите меко до твърдо, гъсто
белезникаво влакнесто ........................................................................................................................................... 69
66   Стъблото под сенниците с прости шиловидни власинки ............. 40. Скален копър, порезник — Seseli L.
66* Стъблото под сенниците с хрущялни власинки, шипчета или къси четинки ............................................ 67
67   Стъблото с къси четинки. Венчелистчетата покрити с папили, завити навътре, без дялче ........................ ................................................................................................................................... 42. Див магданоз — Aethusa L.
67* Стъблото с хрущялни власинки или шипчета. Венчелистчетата със завито навътре дялче ..................... 68
68   Прицветниците 3 - 6, по ръба ципести .......................................... 49. Планински див морков — Selinum L.
68* Прицветниците6 - 19 от друг тип ……….............................……. 40. Скален копър, порезник — Seselih L.
69   Стъблото под сенниците и под възлите с единични или множество хрущялни шипчета ............……… 70
69* Стъблото под сенниците и под възлите с пръстен от прости власинки, равномерно покрито със
шиповидни власинки или в основата и по възлите меко до твърдо белезникаво влакнесто ......................... 71
70   Венчелистчетата слабо врязани, без завито навътре дялче, бяло жълтеникави ........................................... ..................................................................................................................................... 48. Книдиум — Cnidium Guss.
70* Венчелистчетата с ясно завито навътре дялче, жълто зеленикави .................... 45. Силаум — Silaum Mill.
71   Стъблото под сенниците и по възлите с пръстен от власинки или изцяло покрито с прости
шиповидни власинки ............................................................................... 40. Скален копър, порезник — Seseli L.
71* Стъблото в долната половина само по ребрата влакнесто, изцяло в долната половина и по възлите
или само по възлите меко до твърдо белезникаво влакнесто ....... 9. Азмацук, див керевиз — Anthriscus Pers.
72 (43*) Венчелистчетата наделени на 2 тънки и 2 лопатовидни дяла, със среден ципест, преминаващ в ......
израстък ръб ................................................................................................................................ * Амми — Ammi L.
72* Венчелистчетата цели, слабо врязани или наделени по друг начин …..........................…………………. 72
73   Крайните листни дялове линейни до нишковидни, не по-широки от 2 мм ............................................... 74
73* Крайните листни дялове с друга форма и размери или по-широки от 2 мм .............................................. 86
74   Крайните листни дялове несиметрични, на върха заострени; външната им половина по-широка и
низбягваща по листната ос ....................................................................... 33. Стефанофия — Steffanofia H. Wolf
74* Крайните листни дялове на върха симетрични…………............................……………………………….. 75
75   Цветовете жълти ……………………………………………..............................……………………………..76
75* Цветовете с друга багра ……………………………………...............................……………………………. 81
76   Листните дялове с киловидна жилка и тесен, хрущялен, завит навътрe ръб …….............................……… ………………………………………………................................……… 55. Самодивска трева — Peucedanum L.
76* Листните дялове без киловидна жилка, ръбът плосък ……………………...............................………….. 77
77    Горните листа с тревисти, прилистникоподобни образувания ………..... 53. Зимянка  — Ferulago Koch.
77* Горните листа без тревисти прилистникоподобни образувания ................................................................ 78
78 Растенията без обвивка на сложния сенник и без прицветници .................................................................. 79
78* Растенията поне с прицветници ..................................................................................................................... 80
79   Венчелистчетата на върха разсечени, силно завити навътре; крайните листни дялове 1,0 - 1,5 мм
широки, 8 - 15 мм дълги ..................................................................................................... 44. Копър — Anetum L.
79* Венчелистчетата на върха късо врязани, слабо завити навътре. Крайните листни дялове 0,3 - 0,4 мм ......
широки, 5 - 25 мм дълги ……………................................................…...... 43. Резене, морач — Foeniculum Mill.
80   Обвивката на сложния сенник от тревисти, нишковидни листчета ……………. 23. Кахрис — Cachrys L.
80* Обвивката на сложния сенник от линейно ланцетни, ципести, на върха заострени листчета ....................
...................................................................................................................................... 24. Прангос — Prangos Lindt.
81 (75*) Външните венчелистчета на периферните цветове по-едри от останалите ....................................... 82
81* Всички венчелистчета еднакви ....................................................................................................................... 84
82   Венчелистчетата изрязани на асиметрични дялове …….............................….....6. Хуеция — Huetia Boiss.
82* Венчелистчетата цели или изрязани на симетрични дялове …………………..............................………. 83
83   Прицветниците перести, по ръба ресничести или ципести, по-къси или незначително по-дълги
от цветните дръжки ............................................................................................................. 10. Чапличе — Scandix
83*  Прицветниците нишковидни, 4 пъти по-къси от най-дългата цветната дръжка ........... 32. Ким — Саrum
84    Венчелистчетата бели, със жълто оранжева ивица по средата …...............................… 32. Ким — Саrum
84*  Венчелистчетата с друга багра …………………….………………….................................………………. 85
85   Венчелистчетата с ясно развит нокът, на върха вгънати навътре, с притъпен връх .....................................
.................................................................................................................................................. 34. Буниум — Bunium
85* Венчелистчетата' без ясно развит нокът ………………............................………………………………… 86
86   Стъбловите листа с ципести и ресничести, добре развити влагалища ................ 10.Чапличе — Scandix L.
86* Стъбловите листа само по ръба ципести, а в основата с ушички или влагалищата слабо развити ......... 87
87   Крайните листни дялове 3 - 4 мм дълги, 1 - 2 мм широки, на върха с осилче; влагалищата слабо развити
................................................................................................................... 49. Планински див морков — Selinum L.
87* Крайните листни дялове 1 - 5 см дълги, 0,5 - 1 мм широки; влагалищата по ръба ципести, в основата с
ушички ...................................................................................................... 40. Скален копър, порезник — Seseli L.
88 (73*) Цветовете оранжеви или оранжеви с по-тъмна ивица в средата ........... 56. Пащарнак — Pastinaca L.
88* Цветовете с друга багра ................................................................................................................................... 89
89   Сложните сенници без обвивка и сенниците без прицветници .............. 28. Целина, керевиз — Apium L.
89* Сложните сенници с обвивка и сенниците с прицветници или най-малко с прицветници ................... 90
90   Сложните сенници с обвивка и сенниците с прицветници ........................................................................ 91
90* Само сенниците с прицветници ................................................................................................................... 103
91    Междинните дялове (от втори порядък) триъгълно ромбични, 4 - 12 см дълги, 1,5 -5,0 см широки.
Растение със специфична миризма ................................................................... *Селим — Levisticum A. W. Hill
91* Междинните дялове (от втори порядък) с друга форма и по-малки размери ........................................... 92
92  Сложните сенници с обвивка от множество, пересто нарязани, завити надолу листчета ...........................
.......................................................................................................... 21. Плеуроспермум — Pleurospermum Hoffm.
92* Сложните сенници с друг тип и брой обвивни листчета ............................................................................. 93
93   Периферните цветове по-едри, с несиметрично до 1/4 наделени венчелистчета ......................................... ................................................................................................................ 36. Седмолист, благ бъз — Aegopodium L.
93* Периферните цветове еднакви с останалите ................................................................................................. 94
94  Крайните дялове на приосновните листа широко клиновидни, по ръба назъбени или вълновидно
нагънати. Растения с характерна миризма на магданоз ........................ * Магданоз — Petroselinum A. W. Hill
94* Крайните дялове на приосновните листа с друга форма ............................................................................. 95
95  Венчелистчетата на върха дълбоко изрязани и в изреза със широко завито навътре и достигащо почти до
основата дялче .......................................................................................................................... 29. Сизон — Sison L.
95* Венчелистчетата на върха плитко врязани или ненарязани, с късо завито навътре дялче ....................... 96
96  Стъблата кухи, с тънки стени, в основата с червени петна и с неприятнa миризма .....................................
............................................................................................................................................ 20. Бучиниш — Conium L.
96* Стъблата плътни или с дебели стени и много малка кухина ....................................................................... 97
97   Обвивните листчета на сложния сенник неравни ........................................................................................ 98
97* Обвивните листчета на сложния сенник равни ............................................................................................ 99
98   Венчелистчетата голи и гладки, обвивните листчета на сложния сенник 6 - 8, на върха, силно източени,
по ръба ципести .................................................................................................................. 37. Ручейник — Sium L.
98* Венчелистчетата отгоре с дребни брадавички, обвивните, листчета на сложния сенник от 4 - 12, до
многобройни, на върха удължени, отклонени надолу ..................... * 55. Самодивска трева — Peucedanum L.
99  Обвивката на сложния сенник от 10 - 15 или многобройни листчета ...................................................... 100
99* Обвивката .на сложния сенник с по-малко от 10 листчета ....................................................................... 101
100   Обвивката на сложния сенник от 10 - 15 тясно ланцетни до шиловидни, по ръба ципести и ресничести
листчета; прицветниците 6 - 16. Стъблата изцяло грубо ръбести до многоъгълни .............................................
.................................................................................................................... 40. Скален копър, порезник — Seseli L.
100* Обвивката на, сложния сенник с повече от 15, линейно шиловидни, с бял ресничест или гол ципест
ръб листчета, прицветниците повече от 16. Стъблата със заоблени ребра и бразди или само в горната част
ръбести ..................................................................................................... 55. Самодивска трева — Peucedanum L.
101   Прицветниците 4 - 8, линейно ланцетни, линейно шиловидни, с тесен фино напилен ципест ръб .................................................................................................................... 55. Самодивска трева — Peucedanum L.
101* Прицветниците многобройни, линейно ланцетни до нишковидни, голи или 7 - 15, ланцетни,
влакнести, само по ръба ресничести или голи, но тогава широко ципести, ненапилени ............................. 102
102   Прицветниците многобройни, линейно ланцетни до нишковидни, голи .................................................... .................................................................................................................... 55. Самодивска трева — Peucedanum L.
102* Прицветниците 7 - 15, ланцетни, влакнести, само по ръба ресничести или голи, но тогава широко
ципести и ненапилени ............................................................................ 40. Скален копър, порезник — Seseli L.
103 (90*) Цветовете оранжеви или оранжеви с по-тъмна ивица в средата ......... 56. Пащарнак — Pastinaca L.
103* Цветовете с друга багра ............................................................................................................................... 104
104   Цветовете интензивно жълти (без нюанси) .............................................................................................. 105
104* Цветовете с друга багра ............................................................................................................................... 107
105   Листата пересто наделени; дяловете 3 - 9, 1,2 - 4,5 см дълги, 1,5 - 4,5 см широки, заоблени, отсечени в
основата или късо низбягващи. Стъблата меки или лепливо влакнести ... 58. Малабайла — Malabayla Hoffm.
105* Главните листни дялове ланцетни, ромбични, яйцевидни и др. ............................................................ 106
106   Прицветниците липсват .......................................................................................... 52. Тимянка — Ferula L.
106* Прицветниците 1 - 2 (-4) или многобройни, от линейно ланцетни до нишковидни ................................... .................................................................................................................... 55. Самодивска трева — Peucedanum L.
107   Прицветниците липсват .............................................................................................................................. 108
107* Прицветниците развити ............................................................................................................................... 109
108 Външните венчелистчета на периферните цветове малко по-дълги от останалите, обратно яйцевидни,
много късо четинести ................................................................................................... 35. Анасон — Pimpinella L.
108* Външните венчелистчета еднакви с останалите, почти кръгли, голи ... 28. Целина, керевиз — Apium L.
109 Външните венчелистчета на периферните цветове по-едри, до 1/4 неси­метрично изрязани ...................
................................................................................................................ 36. Седмолист, благ бъз — Aegopodium L.
109* Външните венчелистчета на периферните цветове еднакви с остана­лите, неизрязани или симетрично
изрязани ................................................................................................................................................................. 110
110  Стъблото полегнало или приповдигащо се, в долните възли вкореняващо се .............................................. ................................................................................................................................. 23. Целина, керевиз — Apium L.
110* Стъблата изправени, невкореняващи се ..................................................................................................... 111
111  Прицветниците извити надолу, 1 - 8, яйцевидни, яйцевидно ланцетни, остри, по ръба ресничести .............................................................................................................. 9. Азмацук, див керевиз — Anthriscus Pers.
111* Прицветниците неизвити надолу; ако се отклоняват слабо, то при­цветниците с други белези ........ 112
112  Листата фино мъхесто влакнести или по жилките и листната ос отдолу с редки, до 2 мм дълги, бели
четинки и власинки ............................................................................................................................................... 113
113  Листата фино мъхесто влакнести ........................................................................ 35. Анасон — Pimpinella L.
113* Листата по жилките и по листната ос отдолу с редки, до 2 мм дълги, бели четинки и власинки, по
ръба ресничести ......................................................................................... 8. Цвол, балдаран — Chaerophyllum L.
114   Цветовете розови. Листата голи ................................................... 55. Самодивска трева — Peucedanum L.
114* Цветовете бели. Листата по средната жилка с хрущялни шипчета ............................................................... .................................................................................................................... 40. Скален копър, порезник — Seseli L.

¹ Описанието на семейството и таблицата за определяне на родовете разработил Д. Пеев

 

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

РОДОВЕ:

Род Angelica L. - Пищялка

Род Anthriscus Pers. - Азмазук, Див кервиз

Род Carum L. - Ким

Род Chaerophyllum L. - Цвол, Балдаран

Род Conium L. - Бучиниш

Род Daucus L. - Морков

Род Eryngium L. - Ветрогон

Род Heracleum L. - Девесил

Род Orlaya Hoffm. - Срамливче

Род Pastinaca L. - Пащарнак

Род Smyrnium L. - Трибел

Род Torilis Adans. - Торилис

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.